« Najít podobné dokumenty

Obec Dobšín - OPS pro český ráj – výroční zpráva 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobšín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OPS_audit_zprava_2020
1
<br>
<br>
<br> ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
<br> o ověření účetní závěrky Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj
<br> sestavené k 31.12.2020
Zpráva je určena zakladateli,vedení a členům Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj a ŘO IROP,případně dalším
<br> uživatelům <.>
<br> 1.Výrok auditora
<br> Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
se sídlem Předměstská 286,507 43 Sobotka,IČ: 259 88 417; společnost je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností <,>
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,oddíl O,vložka 82 (dále také „společnost“ nebo „MAS“),sestavené na základě
českých účetních předpisů,která se skládá z výkazu rozvaha k 31.12.2020,výkazu zisku a ztráty za období od 1.1.2020 do
31.12.2020 a přílohy v účetní závěrce,která obsahuje popis použitých podstatných účetních XXXXX a další vysvětlující
informace.Další podrobnosti o společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky <.>
<br> 1.1 Výrok auditora k účetní závěrce
<br> Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj
k 31.12.2020,nákladů a výnosů,výsledku jejího hospodaření za rok končící datem 31.12.2020 v souladu s českými účetními
předpisy <.>
<br> 1.2 Výrok auditora k činnosti o.p.s <.>
<br> V průběhu ověřování účetní závěrky jsme si nepovšimli ničeho,co by nás vedlo k domněnce,že společnost Obecně prospěšná
společnosti pro Český ráj při výkonu své činnosti jednala v období od 1.1.2020 do 31.12.2020 v rozporu se zákonem
č.248/1995 Sb <.>,o obecně prospěšných společnostech <.>
<br> 1.3 Podrobnosti k účetní závěrce podle požadavku řídícího orgánu IROP č.4
<br>
• Finanční prostředky poskytnuté ze zdrojů MMR ČR nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS a její organizace <,>
které jsou kryty z jiných zdrojů <.>
<br> • Výdaje MAS byly zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a jsou vedeny v oddělené evidenci <.>
<br> • Z předložených dokla...
OPS_priloha_v_ucetni_zaverce_2020
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha tvořící součást řádné účetní závěrky
<br> k 31.12.2020
<br> za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Okamžik sestavení:
2.3.2021
<br>
Podpis statutárního zástupce: XXXXX XXXXX,ředitel
<br>
<br>
<br> X
<br> Příloha v účetní závěrce k 31.12.2020
<br> 1.Obecné informace
1.1 Popis účetní jednotky
<br> název účetní jednotky: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
<br> datum vzniku: 29.4.2003
<br> registrace: Krajský soud v Hradci Králové; oddíl O,vložka 82
<br> sídlo: Předměstská 286,507 43 Sobotka
<br> IČ: 25988417
<br> právní forma: obecně prospěšná společnost
<br> hlavní činnost: obecně prospěšné služby
<br> hospodářská činnost: ne
<br>
Zakládající členové:
<br> Organizace Sídlo,bydliště
<br> Mikroregion Český ráj,IČ 691 55 950 Vyskeř č.p.88,512 64 Vyskeř
<br>
Ředitel - statutární orgán:
<br> Jméno a příjmení Bydliště Funkce
<br> XXXXX XXXXX Vyskeř XXX,XXX XX Vyskeř Ředitel
<br>
Členové správní rady:
<br> Jméno a příjmení Bydliště Funkce
<br> Vlasta Špačková Radvánovice 75,511 01 Karlovice Předsedkyně správní rady
<br> Bc.XXX XXXXXXX Lavice XX,XXX XX Sobotka Člen správní rady
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX,DiS.Ktová č.p.XXX,512 63 Ktová Člen správní rady
<br>
Členové dozorčí rady:
<br> Jméno a příjmení Bydliště Funkce
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXXX Komenského XXXX,XXX XX Turnov Předseda dozorčí rady
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXX Karlovice č.p.XX,XXX XX Karlovice Člen dozorčí rady
<br> XXXXX XXXXXX Borovice XX,XXX XX Mukařov Člen dozorčí rady
<br>
Organizační struktura společnosti
<br> • Řídícím orgánem je správní rada,která se schází dle potřeby,nejméně 1x do XXXX <.>
<br> • Statutárním orgánem je ředitel <.>
<br> • Kontrolní orgánem je dozorčí rada <.>
<br> • Základním řídícím dokumentem je statut <.>
<br> Organizační složkou společnosti je Místní akční skupina (MAS),kterou tvoří partneři na základě uzavřené
rámcové partnerské smlouvy.Nejvyšším org...
OPS_rozvaha_2020
ROZVAHA
<br> 25988417
<br> IČ
<br> Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb <.>
<br> ke dni 31.12.2020
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> (v celých tisících Kč)
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
<br> Sobotka
<br> Předměstská 286
<br> 507 43
<br> Česká republika
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
OPS_vykaz_zisku_a_ztraty_2020
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> 25988417
<br> IČ
<br> Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb <.>
<br> ke dni 31.12.2020
<br> (v celých tisících Kč)
<br> Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
<br> Sobotka
<br> Předměstská 286
<br> 507 43
<br> Česká republika
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>....
OPS_vyrocni_ zprava_2020
VÝROČNÍ ZPRÁVA
<br> Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj
<br> Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří
<br> za rok 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Výroční zpráva byla sestavena dne 2.3.2021
<br>
<br>
Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2020
<br>
<br> 2
<br>
Obsah
VZNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> SÍDLO SPOLEČNOSTI A KANCELÁŘ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> ČINNOST SPOLEČNOSTI.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> ORGÁNY O.P.S.- statutární orgán společnosti.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> ORGÁNY MAS – Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> Partneři MAS.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....

Načteno

edesky.cz/d/4627792

Meta

Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobšín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz