« Najít podobné dokumenty

Obec Černuc - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na celoroční provoz příjemce TJ Viktorie Černuc na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černuc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na celoroční provoz příjemce TJ Viktorie Černuc na rok 2021
vEŘEJNopnÁvruí sMLouvA o posKyTNurí oornce ruR úHReou vÝoruů run crlonočruí
čtruruosr pŘílennce
<br> Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená v souladu s § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějŠÍch
<br> právních předpisů,a se zákonem č.25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších právních předpisů
<br> obec černuc
zastoupená Radkou Klímovou,starostkou obce
se sídlem: Černuc L7,273 23 Černuc
lČ: 00234257
Bankovní spojení: KB,č.ú.442O!4t/ OLOO
(dóle jen poskytovatel)
<br> a
<br> Název,příp.obchodní firma: TJ Viktorie Černuc
Zastoupená: lng.Jiřím Tymichem
Sídlo: černuc,273 23 černuc
lČo:48705837
Ba n kovn í spojen í: 0387 492379/0800
(dále jea+říjemce)
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku
tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
<br> l <.>
<br> 1.Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výŠi
80.0OO,- Kč,slovy: osmdesáttisíckorun českých (dále jen,<,> dotace") <.>
<br> 2.Účelem poskytnutí dotace je: celoroční činnost organizace
<br> 3.Dotace bude poskytnuta příjemci bezhotovostně převodem na ÚČet příjemce <.>
<br> 4.Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl,l.odst.2 této smlouvy jako dotace
neinvestiční <.>
<br> ll <.>
1.příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít lýlučně v souladu s ÚČelem poskytnutí
<br> dotace dle čl.l.odst.2a4této smlouvy,v souladu s podmínkami stanovenými vtéto
smlouvě.Dotace musí být použita efektivně,účelně a hospodárně.Příjemce je
oprávněn dotaci použít pouze na celoroční činnost organizace <.>
<br> 2.Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31.L2.2O2L <.>
<br>
<br> 3 <.>
<br> 4 <,>
<br> Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a
podmínek použití poskytnuté dotace.Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet
veškerou poskytovatelem požadovanou součinnost <.>
<br> Příjemce je povinen nejpozději do 31.I.2022 předložit poskytovateli vyúčtování
poskytnuté dotace (dále jen,<,> vyúčtování") <...

Načteno

edesky.cz/d/4627044


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černuc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz