« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - STAV/2285/2021/Ka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STAV/2285/2021/Ka
OBECNÍ ÚŘAD STŘELICE stavební úřad nám.Svobody 1,664 47 Střelice
<br> SPIS ZN.: STAV/2285/2021/Ka
<br> Č,J.: STRE-2470/2021- SU VYŘIZUJE: lng.Kabadelova
<br> TEL.: 547 427 422
<br> E-MAIL: ikabadelova©streliceubrnacz DATUM: 4.5.2021
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> EG.D,a.s <.>,IČO 28085400,Lidická 1873/363 612 00 Brno 12,zastoupený společností ELING CZ s.r.o <.>,ICO 27752810,Hrozňatova 3939/2521,615 00 Brno 15,kterou zastupuje XXXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Blatnická č.p.4210/12,Zidenice,628 00 Brno 28
<br> (dálejen "žadatel") podal dne 26.4.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> kabelové vedení NN - Silůvky,rozš.k.NN,Dvořáková,Domikami
<br> na pozemku parc.č.378/1,378/3,378/7,378/8,378/13,378/30,477,545/3 a 546 v katastrálním území Silůvky.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Jedná se o nové zemní kabelové rozvody NN vč.smyčkovacích skříní pro připojení dvou odběrných míst do distribuční soustavy.Celková délka kabelového vedení je navržena 32 m.Pod komunikací budou kabely vedeny protlakem.Nové kabelové vedení NN bude v místech křížení s budoucími vjezdy,komunikací nebo při křížení s ostatními inženýrskými sítěmi uloženo do chrániček <.>
<br> Obecní úřad Střelice,stavební úřad (dálejen stavební úřad),jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písme) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle 5 87 odst.2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně,protože jde O záměr umisťovanv' v území,ve kterém nebyl vydán územní 1313 nařizuje k projednání žádosti veřejné ústníjednání spojené s ohledáním na místě na den
<br> 4.června 2021 (pátek) v 10.00 hodin se schůzkou pozvaných na obecním úřadě v Silůvkách,Prachatičky 39 <.>
<br> Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou,která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem...

Načteno

edesky.cz/d/4626698

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz