« Najít podobné dokumenty

Obec Spáňov - Návrh Závěrečného účtu DSO Kdyňsko 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Spáňov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 3 k ZÚ - Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2020 DSO Kdyňsko.pdf (1.32 MB)
_vREKONOMlCKÝ_,<,> _,<,> ELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI OBCI A KONTROLY
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: PK-EK/2429/20
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kdyňsko,ICO: 03176053 za rok 2020
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 09.12.2020 dílčí přezkoumání 16.02.2021 konečné přezkoumání
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci <.>
<br> v sídle KÚPK,odbor ekonomický,Škroupova 18,306 13,Plzeň Přezkoumané období: 1.1.2020 — 31.12.2020
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontrolorky: - XXXXXXX XXXXXXX
<br> - Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Písemnosti elektronicky poskytla: - XXXXXX XXXXXXXXX - účetní DSO
<br> Přezkoumání bylo provedeno dálkově,písemnosti a podklady byly územním samosprávným celkem dodány elektronickým způsobem nebo získány z veřejně dostupných informací (úřední deska USC,internetové stránky ÚSC,profil zadavatele veřejných zakázek,registr smluv,informační portál MF MONITOR) <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona
<br> o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> ——|
<br> F Druh písemností Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách svazku od 17.11.2019 dosud a na úředních deskách členských obcí svazku od 17.11.- 2.12.2019
<br> Rozpočtová opatření č.1 - 4,řádně zveřejněna Schválený rozpočet schválen valnou hromadou DSO dne 2.12.2019,po
<br> schválení zveřejněn na internetových stránkách svazku a oznámení o jeho zveřejnění členských obcí od 9.12 <.>
<br> 2019 dosud Střednědobý výhled na období 2021 - 2022 schválen VH 2.12.2019,návrh rozpočtu zveřejněn na i...
Příloha č. 2 k ZÚ - Příloha k 31.12.2020 DSO Kdyňsko.pdf (115.44 kB)
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 16.1.2021 22:39:05
<br> Název účetní jednotky: DSO Kdyňsko
<br> Sídlo: Náměstí 1
<br> 345 06 Kdyně
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 03176053
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka použila účetní metodu způsobem,který vychází z předpokladu,že bude nepřetržitě
<br> pokračovat ve své činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> Nejsou takové skutečnosti <.>
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> Účetní metody,jejichž použití je uloženo zákonem o účetnictví,byly uplatněny v zájmu zajištění věrného a
<br> poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky <.>
<br> FENIX,Výkaznictví 9.01.001 Strana 1 Tisk: 4.5.2021 20:49:02
<br>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 16.1.2021 22:39:05
<br> Název účetní jednotky: DSO Kdyňsko
<br> Sídlo: Náměstí 1
<br> 345 06 Kdyně
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 03176053
<br> A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
<br> položky
Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Pod
<br> rozvahový
<br> účet
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátkodobé podm.pohledávky z transferů a krátkodobé podm.závazky z transferů
<br> 1.Kr.podm.pohledávky z předfin.transferů 911
<br> 2.Kr.podm.závazky z předfin.transferů 912
<br> 3.Kr.podm.pohledávky ze zahran.transferů 913
<br> 4.Kr.podm.závazky ze zahran.transferů 914
<br> 5.Ostatní kr.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní kr.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
<br> 1.Krátkodobé podmíněné...
Příloha č. 2 k ZÚ - Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha k 31.12.2020 DSO Kdyňsko.pdf (1.62 MB)
Název účetní jednotky: DSO Kdyňsko Sídlo: Náměstí 1
<br> 345 06 Kdyně Právní forma: územní samosprávný celek IČO :03176053
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestaveni: 16.1.2021 22:39:04
<br> 1 [ 2 | 3 | 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ pggzliy Název pg|gžky SyrgggtCky BEZNE ",MINULÉ Hlavni činnost Hosupodarska Hlavni činnost HOÉPOdáFSká činnost činnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 1 049 833,40 1 699 144,21
<br> |.Nákladyz činnosti 1 017 589,40 1 673 602,21
<br> 1-Spotřeba materiálu 501 150 791.74 167 467,51 2.Spotřeba energie 502 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511
<br> 9.Cestovné 512 13 00?,00 27 804,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 2 103.05
<br> 11,Aktivace vnitroorganizačnich služeb 516
<br> 12 Ostatní služby 518 150 612.51 105 766,70
<br> 13,Mzdové náklady 521 587 232,00 1 034 229,00
<br> 14.2ákonné sociální pojištění 524 110 590,00 332 298,00
<br> 15.Jlné sociální pojištěni 525 1 373.00 4 117,00 16.2ákonné socialni náklady 52? 17.Jiné sociální naklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitosti 532 20.Jiné daně a poplatky 538 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary a jiná bezúplatné předáni 543 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX XX Tvorba fondu XXX
<br> _ 28.0dpisy dlouhodobého majetku 551 1 920,00 1 920,00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dtouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34.Náklady z vyřazených pohledávek 55? 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 36.Ostatní náklady z činnosti 549
<br> FENIX,Výkaznictví 9.01.001 Strana 1 Tisk: 16.1.2021 22:39:38
<br> IČO: 03176053,<.>,Výkaz zisku a ztráty _,(v Kč,...
Příloha č. 1 k ZÚ - Výkaz Fin k 31.12.2020 DSO Kdyňsko.pdf (2.06 MB)
Ministerstvo financí _ _ VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CEL_KÚ,_DOBROVOLNYCH SVAZKU OBCÍ A REGIONALNICH RAD sestavený k 31.12.2020 (v Kč na dvě desetinná místa) XXX XXXXX IČO XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetníjednotky: DSO Kdyňsko Náměstí 1 345 00 Kdyně LRozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ & b 1 2 3 0000 4121 Neinv.přijaté transfocí obcí 388 000,00 201 741,00 201 741,00 52,0 100,0 3900 2111 Příjz poskytslužeb a výrobků 320 000.00 320 000,00 290 400,00 908 90,8 3900 2112 Příj.z prodeje zboží 162 000,00 162 000,00 165 780,00 102,3 102,3 3900 2133 Příjmy z pronájmu mov.věoí 39 000.00 39 000.00 3900 2324 Přij.nekapít.příspěvkypáhrady 497 654.00 258 367,00 51,9 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro Obyv 521 000,00 1 018 654,00 714 547.00 137,1 70,1 6310 2141 Příjmy ?.úroků (část) 44.55 6310 Obec.příj.a výdz ftrwperací 44.55 P říj m y c elk e m 909 000,00 1 220 395.00 916 332,55 100.8 75,1 FENIX,Výkaznictví 9.01.001 Strana 1 Tisk: 16.1.2021 22:39:37
<br> lČO: 03176053
<br> DSO Kdyňsko
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÉNÍ ROZPOČTU Úsc,oso A RR
<br> „Rozpočtové výdaje
<br> (v Kč)
<br> sestavený k 31.12.2020
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3
<br> 3900 5011 Platy zaměst.v prac.poměru 300 000,00 387 154,00 381 661,00 127,2 98,6 3900 5021 Ostatní osobní výdaje 225 000,00 253 000,00 252 452,00 112,2 99,8 3900 5031 Povpojistne na soozab.<.>.74 000,00 95 500,00 94 656,00 127,9 99,1 3900 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.27 000,00 34 500,00 34 347.00 127,2 99,6 3900 5038 Povinné pojistné na úraz.poj.3 000,00 4 000,00 2 061,00 68,7 51 „5 3900 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 162 000,00 162 000,00 137 963,50 85,2 85,2 3900 5139 Nákup materiálu j.n.10 000,00 30 000,00 12 828,24 128,3 42,8 3900 5166 Konzult <.>,porad.a právslužby 109 500,00 84 870,61 77,5 3900 5189 Nákup ostatnich služeb 30 000,00 50 000,00 7 ...
Návrh závěrečného účtu DSO Kdyňsko za rok 2020.pdf (1.36 MB)
DSO Kdyňsko IČO: 03176053
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 1312020 Fenix 9.01.000,2004 — 2021 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 27.3.2021 11:25:02
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 1-DANovÉ PŘÍJMY
<br> 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 714 591,55 52100000 1 018 054,00 137,16 3—KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘUATÉ TRANSFERY 201 741,00 388 000,00 201 741,00 52,00 CELKEM PŘÍJMY 915 332,55 909 000,00 1 220 395,00 100,81
<br> 1.1.Přijmy dle druhového třídění rogpgčtové skladby za rok 2020
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách
<br> 2111 - Příjz poskytslužeb a výrobků 290 400,00 320 000,00 320 000,00 90,75
<br> 2112 - Příj.z prodeje zboží 165 780,00 162 000,00 162 000,00 102,33
<br> 2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí 39 000,00 39 000,00
<br> 2141 — Příjmy ?.úroků (část) 44,55
<br> 21 - Příj.: vlast.čin <.>,odv.přeb.org 456 224,55 521 000,00 521 000,00 87,57
<br> 2324 - Přij.nekapit.přispěvky,náhrady 258 367,00 497 654,00
<br> 2328 - Neidentifikova né příjmy
<br> 23 — Př.: prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př 258 367,00 497 654,00
<br> 2 - Nedaňové příjmy 714 591,55 521 000,00 1 018 654,00 137,16
<br> 4121 - Neinvpřijaté transf.od obcí 201 741,00 388 000,00 201 741,00 52,00
<br> 41 - Neinvestiční přiiaté transfery 201 741,00 388 000,00 201 741,00 52,00
<br> 4 - Přijaté transfery 201 741,00 388 000,00 201 741,00 52,00
<br> Příjmy celkem 916 332,55 909 000,00 1 220 395,00 100,81
<br> I%UR
<br> 70,15
<br> 100,00 75,08
<br> %UR
<br> 90,75 102,33
<br> 87,57 51,92
<br> 51,92 70,15 100,00 100,00 100,00 75,08
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle t_říd - VÝDAJE 2020
<br> Třída
<br> S-BĚŽNÉ VÝDAJE 6—KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
<br> Rozpočet
<br> schválený po změnách 1 058 417,40 889 000,00 1 230 154,00
<br> 1 058 417,40 889 000,00 1 230 154,00
<br> 2.1.Výdaje dle druhového třídění rogočtové skladby za rok 2020
<br> Položky
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4625081

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Spáňov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz