« Najít podobné dokumenty

Obec Budkov - Návrh závěrečného účtu obce Budkov za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Budkov za rok 2020
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br>
Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 12626/2021 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Budkov
<br> se sídlem Budkov 82,675 42 Budkov,IČO: 00289167
za rok 2020
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 5.února 2021 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX <.>
dubna 2021 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování
této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o
kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
dne 26.dubna 2021 <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Budkov
<br> Budkov 82
<br> 675 42 Budkov
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br>
<br>
Podklady předložili: Mgr.XXXX XXXXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXX - účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Budkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
B.Plnění opatře...
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
sestavený k 31.12.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Obec Budkov
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 289167
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Budkov čp.82
Budkov
67542
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 568 443121
<br> obec.budkov@iol.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 7
<br> 12.04.2021
10:51:18
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (BUDKOV),verze: 2020.01.D
<br>
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 900 000,00 1 760 550,00 1 760 549,61
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100 000,00 195 548,00 195 547,75
1121 Daň z příjmů právnických osob 700 000,00 1 257 233,06 1 257 232,84
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 180 000,00 137 180,00 137 180,00
1211 Daň z přidané hodnoty 1 500 000,00 3 449 851,00 3 449 850,74
1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 180 000,00 190 255,00 190 254,50
1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 485,00 5 485,00
1344 Poplatek ze vstupného - 1 640,00 1 640,00
1361 Správní poplatky 3 000,00 4 200,00 4 200,00
1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z tech.her 25 000,00 47 518,00 47 517,83
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.- 12,93 12,93
1511 Daň z nemovitých věcí 500 000,00 589 204,00 589 203,50
...

Načteno

edesky.cz/d/4625047

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz