« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Návrh závěrečného účtu obce Třešovice za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prohlášení kontrolované osoby (122.77 kB)
Čj.OUTŘ/40/2020/10
<br>
Ke sp.zn.: OEKO-PŘ 78657/2020/hakr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Prohlášení kontrolované osoby
<br>
<br>
<br> Prohlašuji,že jsem v souladu s ustanovením § 7 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br>
byla seznámena s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třešovice <,>
IČO 00667897 za rok 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V …………Třešovicích ……………………….dne ……………1.3.2021…………………………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
………………………………………………………………………………………………………
<br> Podpis starostky
<br>
<br>
<br>
<br>
Zástupce ÚC:
<br>
Jméno a příjmení1: ……………Jana Vohryzková…………….<.> ….………
<br>
Funkce2: ……………………starostka obce Třešovice……………………
<br>
1),2) – čitelně vypsat
<br>
<br>
2021-03-02T18:29:45+0100
XXXX XXXXXXXXXX
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření (4.28 MB)
]IHočEsKÝ rnn: Odbor ekonomický Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření U Zimního stadionu I952l2 37o76 České Budějovice Spisová značka: oero-pŘ 78657 l 2o2o l hakr Číslo jednací: KUJCK z44o4l2o2L zpráva o vúsledku přezkoumání hosoodaření za rok 2o20 obce třešovice.tčo 0066z89z přezkoumání byto vykonáno na obecním úřadu obce Třešovice dne 03,08,2020 jako dílČÍ přezkoumání a na Kr{ském úřadu Jihočeského kraje ve dnech od 28.01.2021 do 24.02.202I jako koneČné přezkoumání.přezkoumání hospodaření obce Třešovice za rok 2O2O ve smyslu ustanovení § 42 zákona Č.128/2000 Sb,<,> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem Č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazkŮ obcÍ,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne L4.07.2O2O Krajským Úřadem JihoČeského kraje doručením písemného oznámení.Přezkoumané období od 01.01.2O2O do 31.12.2O2O.Přezkoumání vykonala: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXX pověřenikpřezkoumánípodle§Xzákonač.XXOlXOOXSb.a§í"§XzákonaČ.XXX/XXXXSb.vydal Krajsiý riraa Jihočeského kraje pod č.g$&lzo2oloEKo-PŘ dne27.o7.2o2o.Konečné přezkoumání hospodaření byto provedeno v podmínkách mimořádných opatřenÍ,vyvoIaných epidemiologickou situací na územi České repub|iky,s vyuŽitím doporuČeného póstuprr Ministerstvem financí,Odbor 47 - Centrální harmonizaČni jednotka,a to z podkladŮ předávaných územnimi ceIky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Při přezkoumáni poskytla součinnost: Bc.XXXX XXXXXXXXXX - starostka,rv KRA]SKY URAD identifikátor DS: kdibXrr e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz lill lllllllilllllllillilll lllll lilllillllllllll lllllll! lil| KUCBXOOYPDIU tČ: 70890650 DIČ: cz7089o65o Stránka 1 z 9 tel: fax: 386 720 111 386 359 069 oBEcNi ÚŘno rŘe šovtce 0l,<.> 03.z0?1 předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst,č.42012004 Sb <.>,posouzené pod...
Zpráva o dílčím přezkumu (2.69 MB)
hwr nrr()f |//,@/6,<,> v KRAJslry URAD :tnočesrÝ rnn: Odbor ekonomický Oddělení přezkumu a metodiky hospodařeníobcí U Zimního stadionu t952l2 37o 76 České Budějovice spisová značka: oexo-pŘ 78657 l 2020/hakr Vnávaznosti na ustanovení § 42,§53 (týká se DSO) zákonač.I2B12OO0 Sb <.>,_o.obcích (obecnÍ_zřízenÍ) <.>,u" in8Ái pózdějších p}"ápirÉ u'póar.žár.onu č.qzólzoo+ Sb <.>,o.přezkoumávání hospodaření Územních ;;*;;Ň;.ý.h.óŘt u dobrovolnýctr suazŘů oocí ve inění pozdeiSňtr předpisů,se vykonává přezkoumání hospodaření za rok 2020,stejnopis č.2 tČ: 70890650 DIČ: cz7o89o650 Stránka 1 z 7 Přezkoumané období od 01.01.2020 do 03.08.2020.DílČí přezkoumání bylo vykonáno v sídle obecního úřadu obce dne 03.08.2020.Dítčí přezkoumání vykonala: _ kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXX pověření k přezkoumání ve smyslu § X zákona č.42O|2OO4 Sb._a § 4 zákona ě.25512012 Sb,"yfiiŘiaisfu riňa jirrÓÉesrého'krajě pod č.: sselzozoloero-PŘ dne27.07.2O2O.přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno rrýběrovým způsobem.Zástupce územního celku: Bc.XXXX XXXXXXXXXX - starostka identifikátor DS; kdibXrr e-podatelna: posta@kraj-jihocesky,cz tel: fax: 386 720 111 386 359 069 Naše č.j.: Sp.zn.: oEKo-PŘ 78557llOT)lhakr Předmět přezkoumání: Předmětem PřezkoumánÍ.hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.L a 2 zákona č,4zolzoo4 sb.Přezkoumání hosPodaření bYlo provedéno.rvb.<.>.yq zpgiouem.s ohledem na lnýznamnost jednotlirných skuteČností Podle předmětu.a obsahu přezkoúmá.lí,<.> 'pii pbru.Ó*ni:.ánoiriř.1 <.>,'ňrái,;m úňd; irď6ize znění právnbh předpisů p|atných ke dni uskutečněnítótroto úkonu.A.Vúsledek dílčího přezkoumání 1,V rámcí PřezkoumánÍ.]r_o9qo_{aření nebvlv zjiŠtěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst.3písm.b) zákona č.42O|2OO4 Sb.2,V rámci Přezkoumání hosPodaření n,e,bylv.zjiŠtěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst.3PÍsm,c) zákona Č.42o/zoo4 sb <.>,spoďvaibí v porušání rozpočtové kár.ě,;;;ňJrti,nerprávnosti nebonePrŮkaznosti vedení účetnictví,v pozměňováni záznam...
Přehled úvěrů (950.87 kB)
7i.o oX-x o "E fiš ; -J |7-,I" ň - 'V l\i š Ď /,1e(] (_: =R\ h\ sr T,<,> a( o J o o.tr.o( _c.E o.ox § = Al =o( o rc,o 3 oo §,o J o Ero o cL E,o (D( N( o c.o q,_tr.=: o N ox o q,T,§r.) ň,i§ o J oo o Er ooo t\)o 19o -.{íl) t:rc,§ íl) í),(,Cr)o §).a- a.a.c) N NE tr.oo Er troío J Q- 1- é ^-5 E 3 'r!- > o < o(o E.o< ii̧§§§Ě§íBiE É[1 ĚBqĚ ií;i§išiE§ÉÉ"§ď; qe á §iÉÉáÉ*E§§§§§š§-Pě §§§Ě§Éií*§r$§ f,Ě횧c §:Bř É}a §§§Ě§§i§ug§Ě§Eť=É€Bgť §Ť € +BE [ɧĚ-ii í̧ iiEg i$ iHš §š;ff$ 98 = Jt J'1==,; ii e§§*,ds *§ 3§Ix3 ;i o 6'0l,Ol$ ÉB =.-:frŇB § o,=L9,: -,oN.=.! JŇš á §.99 š § *§g.q3 9' -P,é,gť B NEÉ * §a?.p 3š-p.co § ;fr§,§ i,li P 3= o^*n: aať óe' [ § §'* $ i +; ai r,-,o,B *E 3 :- = 3<6,oy: 5.b,o=oxo(\oÉÉ-E -N:-l ^.tso(§.-B9
Konsolidace (384.75 kB)
==§,D,oE! 5,3,!)!,NN !,!,oooo ;,;,oo ařř o |m l§1 N NNNN- 90 9)cL o.lo/!,-?? FF §§ Eraa o(93 -.o$$ Ě 3 =.=.3 =\€€ z.o =5 a 5 o< oi§ É'EpB 59) ]n FD oo o - x'ii EV 9 R 6,_E_B 5ípExx -\ - fiĚ.i.dEo,Ý BE§:e.§.á =l <.>,-lF:E: §f; oóHUoN!ř§řšš9 cLruXooo(J-\9ҧ7Nč -5 ř.O( Jl-_\ó,=.5p'3o,= -E;o; F:'FxU,^ž o^c.=.qcL (é §.t9b( §,=1o3ó og ?̂ aí+ Pr e O,§l,o :.! o o cL c\ O(o 6,(D o- o ox -*t uIp(,o P o}(,\to @ H(o -.l -.l P o,@ Fo(ou§ 6,o x otcl o !r.ul cL c N(o J 3 @ =.a p) Nox oo 9.o 9.3o a o Nox 3 o(a 9) oo ox o c @ 6z 9R,:ao ó< cL c.3o(-\oo4tl =.oÉ.6,Po(Ť3íoF 3'\< _Oo(,_u| NJ cl,ro @ o P 1,3 o<<= o.\cL:l !j,!) -N-.< ň,o o o F)á §'ř _oou _(,NJ o) tro co aJ ts ! 3 §3 É.= L!) ?§,sE _ooo _ooo _ooo uN zo 3 _ooo _ooo _ooo ^ ! o o-' cL !r.F EoF cL o.lh =,lJl) =é.YN !r6 <3\
Příloha územní samosprávné celky (126.22 kB)
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Třešovice; IČO 00667897; Třešovice 40,Třešovice,386 01
<br> Za období: 12/2020
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 19.1.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 0,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0,...
Fin 12 2020 (349.48 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Třešovice; IČO 00667897; Třešovice 40,Třešovice,386 01
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 19.1.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 330 000,00 330 000,00 294 852,07Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 89,35
<br> 1112 25 000,00 25 000,00 4 694,50Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 18,78
<br> 1113 40 000,00 40 000,00 28 619,08Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 71,55
<br> 1121 300 000,00 300 000,00 214 113,26Daň z příjmů právnických osob 71,37
<br> 1211 630 000,00 630 000,00 587 917,92Daň z přidané hodnoty 93,32
<br> 1340 40 000,00 41 200,00 40 600,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 98,54
<br> 1341 3 000,00 3 000,00 1 980,00Poplatek ze psů 66,00
<br> 1361 2 000,00 2 000,00 60,00Správní poplatky 3,00
<br> 1381 10 000,00 10 000,00 8 090,72Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 80,91
<br> 1382 0,00 100,00 2,21Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 2,21
<br> 1511 150 000,00 159 000,00 158 255,70Daň z nemovitých věcí 99,53
<br> 4111 0,00 143 250,00 143 250,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 0,00 68 100,00 68 100,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4116 0,00 180 750,00 180 750,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 1 530 000,00Bez paragrafu 1 932 400,00 1 731 285,46 89,59XXXX
<br> 1036 2119 20 000,00 20 000,00 1 059,00Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.5,30
<br> 20 000,00Správa v lesním hospodářství 20 000,00 1 059,00 5,291036 X...
Inventarizační zpráva (3.22 MB)
Příloha č.4 - lnventarizační zpráva obec Třešovice,Třešovice 40,386 0í Strakonice,lČ 667897 lnventarizaéní zpráva za rok 2020 t.Časový a věcný průběh inventarizace lnventuru majetku evidovaného na úótech 018 - 088 provedlivŠichniČlenové inventarizaČníkomise k31j2.2020 dne 31.12.2020 lnventuru ostatního majetku azávazkú provedli členové inventarizaČní komise k31.12'2020 ve dnech 31.12.2020 _ 8.1.2021.lnventuru pokladní hotovosti evidované na účtu 261 _ pokladna provedli členové inventarizační komise dne 31.12.2020.2.Způsob provedení inventury skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali: a) fyzickou inventuiču,pňie maletkŮ,'i t
Výkaz zisků a ztrát (112.34 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Třešovice; IČO 00667897; Třešovice 40,Třešovice,386 01
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 19.1.2021
<br> Právní forma: Obec
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 1 549 163,49 0,00 1 327 614,98 0,00
I.Náklady z činnosti 1 545 245,49 0,00 1 313 180,98 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 43 239,00 0,00 51 779,00 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 69 136,58 0,00 76 230,46 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 318 907,81 0,00 82 677,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 402,00 0,00 128,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 281 844,10 0,00 286 002,52 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 383 070,00 0,00 345 937,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 21 480,00 0,00 20 408,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 100,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 400,00 0,00 200,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 22 593,00 0,00 5 948,00 0,00
<br> 25.Prod...
Rozvaha (157.03 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Třešovice; IČO 00667897; Třešovice 40,Třešovice,386 01
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 19.1.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 26 392 283,40 4 570 595,51 21 821 687,89 21 592 473,92
A.Stálá aktiva 19 152 849,43 4 570 595,51 14 582 253,92 14 974 276,92
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 182 670,50 182 669,50 1,00 1,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 39 600,50 39 600,50 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 143 070,00 143 069,00 1,00 1,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 18 970 178,93 4 387 926,01 14 582 252,92 14 974 275,92
<br> 1.Pozemky 1 265 421,50 0,00 1 265 421,50 1 257 821,50031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 16 203 384,00 3 409 642,00 12 793 742,00 13 118 280,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 062 417,42 539 328,00 523 089,42 592 624,42022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 438 956,01 438 956,01 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 5 550,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,0005...
Návrh závěrečného účtu 2020 (2.69 MB)
lúrut
obec Třešovice
<br> Závérečný účet za rok 2020
Sestavený ke dni 3L.L2.2O2O
<br> ÚO4e o organizaci
<br> Název Obec Třešovice
Adresa Třešovice 40
<br> 386 01
<br> tčo 00667897
právní íorma obec
<br> Kontaktní údaie
<br> Teleíon 607798593
^ E-mail obectresovice@seznam,cz
<br> obsah závěrečného účtu
<br> Měsíční stav íinančních prostředků
<br> Majetek
<br> Porovnání nákladouých a r,nýnosor,ných účtů
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> o,<.> /' Ttzz( //J/,ull
<br> Strana
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 5
<br> 8
<br>
<br> obec Třešovice,lČo 00667897
KEo4 1.8,10 Uc504
<br> Měsíční stav finančních prostředkŮ
<br> Období: L2l2O20
<br> Měsíc Základní běžný účet Pokladna
<br> Leden 6 588 390,21 33 238,00
<br> únor 6 633 829,07 28 487,oo
<br> Březen 6 682 166,69 28 487,oo
<br> Duben 6 770 390,34 23 374,oo
<br> Květen 6 770 939,02 ].5 560,00
<br> červen 7 052 ]-64,35 41 703,00
<br> červenec 6 909 426,79 22 602,00
<br> Srpen 7 076 683,61 44 884,00
<br> zaíl 7 ]-57 561,38 24 133,00
<br> Řilen 7 070 601,96 39 079,00
<br> Listopad 7 L02 450,02 18 799,00
<br> Prosinec 7 78o 79t,97 8 4o2,oo
<br> Závěrečný účet za rok2O2O strana 1
<br>
<br> obec Třešovice,lČo 00667897
<br> Období:t2l2O2O
<br> KEo4 1.8.10 UC503
<br> Majetek
<br> změna stavu
Název účtu Počáteční stav k 7.7 <.>
<br> 39 600,50
<br> 143 070,00
<br> stav k 37.72
<br> 39 600,50
143 070,00
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Dtouhodobý hmotný majetek odepisovaný
<br> stavby
<br> samostatné hmotné movité věci a soubor hnrotných rnovitých věcí
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 16 203 384,00
<br> Lo62 4t7,42
438 956,01
<br> 0,00
<br> 0,00
0,00
<br> ].6 203 384,00
1062 4I7,42
<br> 438 956,01
<br> Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný
<br> Pozemky ]-257 82L,5o 7 600,00 1 265 421,50
<br> Nedokoněený a pořizovaný dlouhodobý majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný maietek 5 550,00 -5 550,...

Načteno

edesky.cz/d/4625025

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz