« Najít podobné dokumenty

Obec Kuřimany - Návrh závěrečného účtu obce Kuřimany za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuřimany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-prezkumu-konecne-ph-2020.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
Stránka 1 z 11
<br>
*KUCBX00YQQ6M*
KUCBX00YQQ6M
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
<br> obce Kuřimany,IČO 46684492
<br>
<br>
Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
05.11.2020 jako dílčí přezkoumání
od 11.02.2021 do 03.03.2021 jako konečné přezkoumání
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Kuřimany za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO)
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <,>
ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 28.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení <.>
<br>
<br>
Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br>
<br>
Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
Pověření k přezkoumání podle § X zákona č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.399/2020/OEKO-PŘ dne 27.07.2020 <.>
<br>
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření,vyvolaných
epidemiologickou situací na území České republiky,s využitím doporučeného postupu
Ministerstvem financí,Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka,a to z podkladů
předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou <.>
<br>
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br>
<br> Při přezkoumání poskytli součinnost: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX - starosta
<br> XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
spisová značka: OEKO-PŘ XXXXX/XXXX/hakr
<br>
<br>
<br>
<br> Sp.zn.: OEKO-PŘ 50446/2020/hakr
<br>
identifikátor DS: kdi...
vyuctovani-financnich-vztahu-r.-2020.pdf
Vyúčtování finačních vztahů r.2020
Obec Kuřimany
<br> 31.12.2020Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Kuřimany
Kuřimany 11
386 01
<br> 46684492
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 731129649
E-mail kubarova@seznam.cz
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 1
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 2
<br> Strana
<br>
<br> Obec Kuřimany,IČO 46684492 KEO4 1.8.11 UR056
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br> Období 2020
<br> Neinvestiční transfery
<br> UZ Poskytovatel
Poskytnuto k
<br> 31.12.Název Použito k 31.12 <.>
Vratka v průběhu
<br> roku
Vratka při fin <.>
<br> vypořádání
29014 MZe ČR Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle 34 800,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29030 MZe ČR Finanční příspěvky na zmírnění dopadů 80 666,00 0,00 0,00 0,00
<br> 98024 VPS Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 46 250,00 0,00 0,00 0,00
<br> 98193 VPS Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do 47 000,00 30 501,00 0,00 0,00
<br> Celkem 208 716,00 30 501,00 0,00 0,00
<br> 0,00Transfery celkem 208 716,00 0,0030 501,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2020
<br>
<br> Obec Kuřimany,IČO 46684492 KEO4 1.8.11 UR057
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Období 2020
<br> Investiční transfery
<br> UZ
Poskytnuto k
<br> 31.12.Název Použito k 31.12 <.>
Vratka v průběhu
<br> roku
Vratka při fin <.>
<br> vypořádání
00711 Investiční přijaté transfery od krajů 26 988,00 0,00 0,00 0,004222
<br> Celkem 26 988,00 0,00 0,00 0,00
<br> Pol
<br> Neinvestiční transfery
<br> UZ
Poskytnuto k
<br> 31.12.Název Použito k 31.12 <.>
Vratka v průběhu
<br> roku
Vratka při fin <.>
<br> vypořádání
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 68 100,00 0,00 0,00 0,004112
<br> Celkem 68 100,00 0,00 0,00 0,00
<br> Pol
<br> Transfery celkem 0,000,000,0095 088,00
<br> strana 2Závěrečný účet za rok 2020
<br>
<br> Obec Kuřimany,IČO 46...
vysledovka-prosinec-2020.pdf
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Kuřimany; IČO 46684492; Kuřimany 11,Kuřimany,386 01
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 16.1.2021
<br> Právní forma: Obec
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 1 270 162,04 0,00 1 377 869,89 0,00
I.Náklady z činnosti 1 255 642,04 0,00 1 344 945,79 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 69 868,50 0,00 44 607,40 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 107 672,03 0,00 73 345,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 28 118,69 0,00 149 256,40 0,00
<br> 9.Cestovné 512 821,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 2 712,00 0,00 1 409,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 301 855,02 0,00 418 062,99 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 239 722,00 0,00 229 554,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 16 080,00 0,00 14 808,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 300,00 0,00 400,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 24 128,00 0,00 1 063,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 9 648,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2...
rozvaha-prosinec-2020.pdf
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Kuřimany; IČO 46684492; Kuřimany 11,Kuřimany,386 01
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 16.1.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 35 617 322,64 3 139 526,49 32 477 796,15 22 525 230,31
A.Stálá aktiva 33 646 562,80 3 139 526,49 30 507 036,31 20 745 461,17
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 216 714,00 73 086,00 143 628,00 161 592,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 37 158,00 37 158,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 179 556,00 35 928,00 143 628,00 161 592,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 33 429 848,80 3 066 440,49 30 363 408,31 20 583 869,17
<br> 1.Pozemky 735 611,50 0,00 735 611,50 736 602,36031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 32 433 479,80 2 847 287,99 29 586 191,81 19 847 266,81021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 44 980,00 3 375,00 41 605,00 0,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 215 777,50 215 777,50 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
<...
priloha-prosinec-2020.pdf
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Kuřimany; IČO 46684492; Kuřimany 11,Kuřimany,386 01
<br> Za období: 12/2020
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 16.1.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejmén az důvodu novely vyhl.č.410/2009Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novel ČUS a
v souladu s aktualizací MP/28/OEKO <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Směrnicí o evidenci majetku bylo rozhodnuto o snížení dolní hranice pro evidenci DDHM na 500,-Kč <.>
Způsob edepisování majetku - rozvnoměrný <.>
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 0,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jino...
finka-prosinec-2020.pdf
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Kuřimany; IČO 46684492; Kuřimany 11,Kuřimany,386 01
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 16.1.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 197 000,00 197 000,00 168 511,86Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 85,54
<br> 1112 4 000,00 4 000,00 2 547,79Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 63,69
<br> 1113 15 000,00 15 000,00 15 533,34Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 103,56
<br> 1121 128 000,00 128 000,00 116 217,48Daň z příjmů právnických osob 90,79
<br> 1122 0,00 0,00 6 650,00Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00
<br> 1211 266 000,00 266 000,00 319 077,13Daň z přidané hodnoty 119,95
<br> 1340 30 000,00 30 000,00 29 250,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 97,50
<br> 1381 0,00 0,00 4 392,88Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 0,00
<br> 1511 126 000,00 126 000,00 126 203,75Daň z nemovitých věcí 100,16
<br> 4111 30 000,00 123 250,00 93 250,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 75,66
<br> 4112 66 000,00 68 100,00 68 100,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4116 0,00 115 466,00 115 466,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 4222 0,00 26 988,00 26 988,00Investiční přijaté transfery od krajů 100,00
<br> 862 000,00Bez paragrafu 1 099 804,00 1 092 188,23 99,31XXXX
<br> 1032 2111 0,00 0,00 7 290,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00
<br> 0,00Podpora ostatních produkčních činností 0,00 7 290,00 0,001032 XXXX
<br> 1037 2111 0,00 0,00 833,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00
<br> 0,00C...

Načteno

edesky.cz/d/4625020

Meta

Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuřimany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz