« Najít podobné dokumenty

Obec Borovná - Schválený závěrečný účet za rok 2020 + zpráva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1620130773priloha_889067035_0_zprava_o_prezkoumani_hospodareni_obce_za_rok_2020_-_obec_borovna.pdf
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br>
Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 18593/2021 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Borovná
<br> se sídlem Borovná 30,588 56 Telč,IČO: 42634555
za rok 2020
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 22.února 2021 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.března 2021 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu
s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který
předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dne 23.března 2021 <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Krajský úřad Kraje Vysočina
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br>
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXXXX - starosta
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Borovná nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> B.Plnění opatření při jatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření ...
schvaleny_zaverecny_ucet_2020.pdf
Licence: W02G XCRGBZUC / ZU1 (01012020 / 01012020)
<br> Obec Borovná
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 04.05.2021
<br> Údaje o organizaci
identifikační číslo 42634555
název Obec Borovná
ulice,č.p.Borovná 30
obec Borovná
PSČ,pošta 588 56
<br> Kontaktní údaje
telefon 602 815 095
fax
e-mail ouborovna@volny.cz
WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> 04.05.2021 14h12m38s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 7
<br>
<br> Licence: W02G XCRGBZUC / ZU1 (01012020 / 01012020)
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 1 564 050,00 1 570 692,43 1 402 073,16
Nedaňové příjmy 435 200,00 436 096,00 68 202,00
Kapitálové příjmy 5 410,00 3 985,00
Přijaté transfery 68 100,00 437 853,70 437 853,70
Příjmy celkem 2 067 350,00 2 450 052,13 1 912 113,86
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 363 000,00 363 000,00 319 413,31
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000,00 10 000,00 5 231,63
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 31 000,00 32 000,00 31 945,44
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 290 000,00 290 000,00 239 207,13
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 000,00 2 090,00 2 090,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 720 000,00 720 000,00 655 342,57
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 1 000,00 932,40
0000 1340 Poplatek za provoz,...

Načteno

edesky.cz/d/4625005

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Volby   Rozpočet   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Borovná
29. 04. 2021
27. 04. 2021
07. 04. 2021
07. 04. 2021
04. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Borovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz