« Najít podobné dokumenty

Obec Hraničné Petrovice - Oznámení o zahájení projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Hraničné Petrovice (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hraničné Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Zprávy Hraničné Petrovice.pdf [0,19 MB]
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU HRANIČNÉ
<br> PETROVICE
<br>
dle ust.§ 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů
<br>
ZA OBDOBÍ 06/2016 – 03/2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Duben 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
OBSAH:
<br> TEXTOVÁ ČÁST
<br> A.ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> B.VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ VYHODNOCENÍ ZMĚN
PODMÍNEK,NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN (§ 5 ODST.6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA) A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH NEGATIVNÍCH DOPADŮ
<br> NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> C.PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH
PODKLADŮ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> D.VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> E.VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE § 55
ODST.4 STAVEBNÍHO ZÁKONA.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.CHYBA! ZÁLOŽKA...
2021-375.pdf [0,18 MB]
Městský úřad Šternberk
Odbor stavební
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk
<br>
*
m
e
s
t
x
0
1
b
4
d
u
j
*
<br>
<br> M
E
<br> S
T
<br> X
01
<br> B
4D
<br> U
J
<br>
<br>
Č.j.: MEST 49136/2021
Sp.zn.: OS 375/2021 dav
Spisový znak -326,skartační znak/skartační lhůta A /10
<br>
Šternberk 03.05.2021
<br>
<br>
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování:
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,referent odboru stavebního
tel.:XXXXXXXXX,e-mail: davidova@sternberk.cz
Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,vedoucí odboru stavebního
tel.: 585086400,e-mail: cernocky@sternberk.cz
<br>
<br>
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zprávy
o uplatňování Územního plánu Hraničné Petrovice
<br> (veřejnou vyhláškou)
Odbor stavební Městského úřadu ve Šternberku,jako úřad územního plánování příslušný podle
ust.§ 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako pořizovatel územně plánovací
dokumentace obce Hraničné Petrovice na základě ust.§ 6 odst.1 písm.c) stavebního zákona <,>
oznamuje zahájení projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Hraničné
Petrovice dle ust.§ 55 odst.1 a ust.§ 47 odst.1 až 4 stavebního zákona <.>
<br> Návrh zprávy uplatňování Územního plánu Hraničné Petrovice bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí
<br>
od 04.05.2021 do 03.06.2021
<br>
• na Městském úřadě Šternberk,odboru stavebním,Horní náměstí 57/9
• na Obecním úřadě Hraničné Petrovice,č.pop.75 <.>
<br>
Text návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Hraničné Petrovice je rovněž zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup na úřední desce Městského úřadu Šternberk
www.sternberk.eu a Obecního úřadu Hraničné Petrovice www.hranicnepetrovice.cz <.>
<br> Ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky,tj.do 03.06.2021,může každý
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.K připomínkám uplatněným po uvedené
lhůtě se nepřihlíží <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,v.r.„otisk razítka“
...

Načteno

edesky.cz/d/4624959

Meta

Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hraničné Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz