« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
<br> Účetní jednotka
<br> Obec Ždírec
<br> Ždírec 23
<br> 580 Ol Havlíčkův Brod IČO: 15060918
<br> Závěrečný účet se zpracovává dle & 17,zák.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Obec Ždírec se při hospodaření s finančními prostředky řídila rozpočtovým provizóriem,které bylo schváleno správkyní obce dne 6.12.2018 arozpočtem.který byl schválený zastupitelstvem obce 18.5.2.019 v celkovém objemu příjmů ve výši 2.292 tis.Kč,a výdajů ve výš12.292 tis.Kč <.>
<br> V průběhu roku byla provedena 3 rozpočtová opatření <.>
<br> U příjmů byl původní rozpočet upraven na 2.688.850,53 Kč
<br> Skutečně příjmy činily 2.688.919,15 Kč
<br> Příjmy z vlastní činnosti 170.517,50 Kč Finanční výnosy 346.290,45 Kč Výnosy z daní a poplatků 2.172.111,20 Kč Účelové dotace 221.437,- Kč
<br> Dotace a příjmy,jejichž výše nebyla v počátku roku známa,a proto nebyly rozpočtovány,byly ve skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními <.>
<br> Plnění příjmové části rozpočtu na 171,60 %
<br> U výdajů byl původní rozpočet upraven na 1.846.109,29 Kč
<br> Skutečně výdaje činily l.855.716,02 Kč
<br> Čerpání podle jednotlivých kapitol:
<br> a-
<br> silnice opravy a udržování 249.537,— Kč
<br> odvádění a čištění odpadních vod 292.250,— Kč (rozbory vody,technologický dozor,obsluha,náklady spojené s provozem a dostavbou ČOV)
<br> činnosti knihovnické 12.752,— Kč
<br> veřejné osvětlení 36.613,- Kč
<br> sběr-a svoz odpadů 114.059,- Kč
<br> péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 1.1 3.671,- Kč
<br> zastupitelstvo obce 268.757,— Kč
<br> činnost místní Správy 228.204,— Kč (osobní výdaje,knihy a tisk,pořízení DHDM,plyn,elektřina,pohonné hmoty,služby pošt a telekomunikací,služby peněžních ústavů,školení,opravy a udržování,programové vybavení,cestovné,pohoštění,věcné dary k životním jubileím & narození nových občánků,platby daní a poplatků)
<br> daň z příjmů 178.600,- Kč
<br> výdaje spojené s kronikou 399,- Kč
<br> SDH 50.222.— Kč
<br> Celk...

Načteno

edesky.cz/d/4624956


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz