« Najít podobné dokumenty

Obec Lišice - návrh - závěrečného účtu obce Lišice za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lišice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velké pohyby majetku 2020.docx
Přijato Čerpáno Vráceno
Přijaté dotace 2020 1 050 000 1 050 000 0
Vydané dotace 2020 0 0 0
Velké pohyby majetku: oprava budovy čp.6 - 5 040 639,92- Kč
Vykaz_zisku_a_ztraty_2020-12.pdf
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> OBEC LIŠICE; IČO 00269042; Lišice 9,Lišice,503 51
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 25.1.2021
<br> Právní forma: Obec
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 1 730 675,48 0,00 1 518 645,32 0,00
I.Náklady z činnosti 1 598 724,48 0,00 1 324 980,32 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 31 558,83 0,00 43 575,65 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 90 349,40 0,00 90 177,62 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 67 368,05 0,00 149 198,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 2 738,00 0,00 1 681,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 2 376,40 0,00 5 451,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 717 800,42 0,00 328 156,05 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 506 107,62 0,00 494 797,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 37 680,46 0,00 37 863,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 400,00 0,00 400,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 278,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 246,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 4 600,30 0,00 5 058,00 0,00
<br> 25.P...
Rozvaha_2020-12.pdf
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> OBEC LIŠICE; IČO 00269042; Lišice 9,Lišice,503 51
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 28.1.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 41 421 046,29 2 034 978,06 39 386 068,23 34 437 984,09
A.Stálá aktiva 22 029 235,17 2 034 978,06 19 994 257,11 15 108 805,19
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 300 853,80 158 176,80 142 677,00 152 121,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17 303,80 17 303,80 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 283 550,00 140 873,00 142 677,00 152 121,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 14 224 381,37 1 876 801,26 12 347 580,11 7 452 684,19
<br> 1.Pozemky 5 572 040,19 0,00 5 572 040,19 5 593 768,19031
<br> 2.Kulturní předměty 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00032
<br> 3.Stavby 7 673 904,92 1 282 534,00 6 391 370,92 1 390 055,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 589 712,00 240 543,00 349 169,00 403 361,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 353 724,26 353 724,26 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 30 500,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majet...
Priloha_2020-12.pdf
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> OBEC LIŠICE; IČO 00269042; Lišice 9,Lišice,503 51
<br> Za období: 12/2020
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 28.1.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám,prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,především č.410/2009 Sb.s účiností od 1.1.2020
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tisíc Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tisíc Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných nákladech
Změny způsobu oceňování - nenastaly
Odpisový plán - účetní jednotka provádí účetní odpisy,odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČSÚ 708
Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,platby v cizí měně nebyly realizovány
Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově rozlišuje,u nákladů příštích období XXX v případech,kdy se jedná o významné částky
Způsob zaokrouhlování:
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč.Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz
Zisku a ztráty.Výsledek,tj.součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy <,>
kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků <.>
Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha <.>
O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlením se upraví dané položky výkazu Příloha <.>
Teprve potom se výkaz sestaví...
Fin 2020-12.pdf
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> OBEC LIŠICE; IČO 00269042; Lišice 9,Lišice,503 51
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 22.1.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 649 575,00 565 215,12 565 215,12Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 100,00
<br> 1112 12 430,00 9 035,74 9 035,74Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100,00
<br> 1113 54 240,00 55 130,86 55 130,86Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100,00
<br> 1121 503 980,00 412 646,20 412 646,20Daň z příjmů právnických osob 100,00
<br> 1122 40 000,00 81 320,00 81 320,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 1 262 210,00 1 131 735,80 1 131 735,80Daň z přidané hodnoty 100,00
<br> 1335 100,00 44,80 44,80Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 100,00
<br> 1337 100 000,00 102 125,00 102 125,00Poplatek za komunální odpad 100,00
<br> 1341 2 900,00 1 850,00 1 850,00Poplatek ze psů 100,00
<br> 1361 200,00 30,00 30,00Správní poplatky 100,00
<br> 1381 12 000,00 15 603,04 15 603,04Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 100,00
<br> 1511 1 200 000,00 1 799 090,47 1 799 090,47Daň z nemovitých věcí 100,00
<br> 4111 0,00 229 750,00 229 750,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 68 100,00 68 100,00 68 100,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4222 0,00 1 050 000,00 1 050 000,00Investiční přijaté transfery od krajů 100,00
<br> 3 905 735,00Bez paragrafu 5 521 677,03 5 521 677,03 100,00XXXX
<br> 3639 2111 100,00 0,00 0,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00
<br> 3639 2131 95 000,00 93 410,80 93 410,80Příjmy...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lišice za rok 2020.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Lišice,IČ: 00269042
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 03.09.2020
- 27.01.2021 – Konečné přezkoumání se uskutečnilo dálkovým způsobem
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Lišice v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004
<br> Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 03.07.2020 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Lišice
<br> Lišice 9
<br> 503 51 Chlumec nad Cidlinou
<br> Zástupci za Obec:
<br> - XXXXX XXXXXXXX - starosta
- EKONA Velenice - dodavatelská účetní firma
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Věra Gilková
<br> - kontroloři:
XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 1.7.2020
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon tj.projednání Návrhu zprávy o...
Návrh závěrečného účtu 2020.pdf
Závěrečný účet za rok 2020
OBEC LIŠICE
<br> 31.12.2020Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> OBEC LIŠICE
Lišice 9
503 51
<br> 00269042
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 325635162
E-mail ekona@ekertova.cz
<br> Obec Lišice v roce 2020 hospodařila s výsledkem hospodaření 297 886,65Kč <.>
<br> Pohledávky k 31.12.2020 jsou
<br> pohledávky z obchodních vztahů.<.>.<.>.<.>.<.>.0,00 Kč
<br> vydané zálohy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7 160,00 Kč
<br> Závazky k 31.12.2020 jsou
<br> závazky z obchodních vztahů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 33 056,74 Kč
<br> závazky z procovněprávních vztahů.<.>.<.> 35 006,00 Kč
<br> závazky k státu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.11 168,00 Kč
<br> V roce 2020 byly příjmy z prodeje pozemků 77 600,00 Kč a příjmy z pronájmu
<br> pozemků 97 010,80 Kč <.>
<br> V roce 2020 obec přijala dotace:
<br> na výkon veřejné správy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 68 100,- Kč
<br> na volby do Krajského zastupitelstva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 31 000,- Kč
<br> kompenzační bonus koronavir.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.198 750,- Kč
<br> dotace od Královéhradeckého kraje - občanská vybavenost.<.>.<.>.<.>.<.> 1 050 000,- Kč
<br> Přílohou závěrečného účtu jsou finanční výkazy k 31.12.2020
<br> Doplňující údaje
<br> Měsíční stav finančních prostředků 1
<br> Majetek 2
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 3
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 4
<br> Stra...

Načteno

edesky.cz/d/4624931

Meta

Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Pronájem   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lišice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz