« Najít podobné dokumenty

Obec Vrcovice - Návrh Závěrečného účtu obce Vrcovice za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrcovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zpráva 2020.doc
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2020
Obec: Vrcovice
IČ: 00476471
Datum zpracování: 15.1.2021
1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu <.>
<br> Termíny prvotních inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
<br> Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 16.12.2020 Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
<br> Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření <.>
Inventarizace ostatního majetku proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury.Rozdílová inventura nebyla provedena <.>
Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
<br> Řešení schodků a mank - XXXXXXXXXX
<br> Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění - XXXXXXXXXX
<br> Změny odpisových plánů - XXXXXXXXXX
<br> Řešení návrhů na opravné položky majetku - XXXXXXXXXX
<br> Schválení odpisů pohledávek a závazků - XXXXXXXXXX
<br> Doplnění závazků z úroku z prodlení a penále,tvorba rezerv - XXXXXXXXXX
<br> Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurníc...
Zpráva - konečné PH 2020 - Vrcovice (01.01.2020 - 31.12.2020).pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ Odbor ekonomický Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650 Stránka 1 z 9 *KUCBX00YGDSP* KUCBX00YGDSP *KUCBX00YTU1G* KUCBX00YTU1G Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Vrcovice,IČO 00476471 Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech: od 20.10.2020 do 26.10.2020 jako dílčí přezkoumání od 4.2.2021 do 2.3.2021 jako konečné přezkoumání Přezkoumání hospodaření obce Vrcovice za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 16.7.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.Přezkoumané období od 1.1.2020 do 31.12.2020.Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX Pověření k přezkoumání podle § X zákona č.XXX/XXXX Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.397/2020/OEKO-PŘ dne 27.7.2020.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření,vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky,s využitím doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka,a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Při přezkoumání poskytli součinnost: XXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX - účetní spisová značka: OEKO-PŘ XXXXX/XXXX/zdpe Sp.zn.: OEKO-PŘ 68745/2020/zdpe identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650 Stránka 2 z 9 Předmět přezkoumání: Pře...
Návrh závěrečného účtu 2020.pdf
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Obec Vrcovice
<br> 31.12.2020Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Vrcovice
Vrcovice 63
397 01
<br> 00476471
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 777251326
E-mail obec@vrcovice.cz
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 1
<br> Majetek 3
<br> Bilance dotací 4
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků 5
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 7
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 9
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 10
<br> Strana
<br>
<br> Obec Vrcovice,IČO 00476471 KEO4 1.8.11 UC502
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů
<br> Období: 3/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Závazky
<br> 321 Dodavatelé 43 572,25 58 120,46 25 472,25
331 Zaměstnanci 48 030,00 67 827,00 66 148,00
336 Sociální zabezpečení 5 791,00 9 860,00 8 921,00
337 Zdravotní pojištění 6 770,00 8 660,00 8 255,00
342 Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžní plnění 7 123,00 9 510,00 5 869,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 29 000,00 321 000,00 0,00
389 Dohadné účty pasivní 110 000,00 115 000,00 115 000,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2020
<br>
<br> Obec Vrcovice,IČO 00476471 KEO4 1.8.11 UC502
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů
<br> Období: 3/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Pohledávky
<br> 311 Odběratelé 567 114,80 60 599,00 14 194,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 23 680,00 55 440,00 84 482,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 13 250,00 22 930,00 70 680,00
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 0,00 0,00 53 100,00
388 Dohadné účty aktivní 12 390,00 15 154,99 0,00
<br> Obec Vrcovice k 31.12.2020 nezřizuje žádné fondy,nemá úvěry ani půjčky <.>
<br> strana 2Závěrečný účet za rok 2020
<br>
<br> Obec Vrcovice,IČO 00476471 KEO4 1.8.11 UC503
<br> Majetek
<br> Období: 3/2021
<br> Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1 <.>
Změna stavu
<br> (přírůstek...

Načteno

edesky.cz/d/4624927

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrcovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz