« Najít podobné dokumenty

Obec Dubčany - Mikroregion Litovelsko - Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dubčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Účetní závěrka 2020 (479.56 kB)
Licence:D1EZ G I N I S E X p r e 5 s — U C R ****** UCRGURUA 01012020 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestaveni: 13.01.2021 l2hlSnl7s Strana: 1 ROZVAHA za obdobi : 12/2020 územni samosprávné celky,svazky obcí,regionálni rady regionů soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :71207058 NÁZEV ÚČETNI JEDNOTKY: Mikroregion Litovelsko Období běžné Období běžně Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ položky Název položky účet 1 2 3 AKTIVA CELKEM — 2.288.625,33 1.221.064,00 1.067.561,33 694.204,97 A.STÁLÁ AKTIVA 1.221.064,00 1.221.064,00 I.Dlouhodobý nehmotný majetek 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6.Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II.Dlouhodobý hmotný majetek 1.221.064,00 1.221.064,00 1.Pozenky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věci 022 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1.221.064,00 1.221.064,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III.Dlouhodobý finanční majetek 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4.Dlouhodobé půjčky 067 5.Terminované vklady dlouhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finančni majetek 053 IV.Dlouhodobé pohledávky 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4.Dlouhod...
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 (546.45 kB)
Licence: DIEX strana 1/ E CRGtUC ‚ ZUC (01012020 / 01013020)
<br> Mikroregion Litovelsko
<br> ‚4
NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v KČ)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační Číslo 71207058
<br> název Mikroregion Litovelsko
<br> ulice,Č,p Nám.Přemysla Otakara 778
<br> obec Lltovel
<br> psč,pošta 784 01
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 585 153 134
<br> fax 585342198
<br> e-mail kucerova@mestolitovel.cz
<br> WWW stránky www.litovelsko.eu
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Dobrovolný svazek obcí Miboregion Litovelsko vznikl jako právní subjekt a je vymezen správním územím 23
obcí <.>
Seznam členských obcí: Bílá Lhota.Bilsko,Bouzov,Červenka.Dubčany.Haňovice.Cholina.Litovel <,>
Loučany.Loučka,Luká,Měrotín,Mladeč,Náklo,Náměšť na Hané,Olbramice,Pňovice,Příkazy.Senice na
Hané,Senička.Slavětín.Střeň,Vilémov <.>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu přijmů
<br> II.Plněni rozpočtu výdajů
<br> lil.Financováni (zapojení vlastních úspora cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fandy - informativně
<br> Vl.Majetek
<br> Vil.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obc[,050 a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> Xl.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GQRDIC spol.S r.O.22.02.2021 12h55m12s
<br>
<br> Llccjieeg DlEN atrani 2/ E XCRGZUC / EUC (01012020 / 01012020)
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený mzpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Oaňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 500,00 10 754,00 10 791,44
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 697 675,00 897 875,00 897 875,00
<br> Příjmy celkem 698 375,00 908 62900 908 666,44
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídenl mzpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2141 P...

Načteno

edesky.cz/d/4624890

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dubčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz