« Najít podobné dokumenty

Obec Koněprusy - Oznámení - ZSPD - vodovod - Obce Koněprusy, Tmaň, k.ú. Koněprusy, Tmaň, Lounín (obec Koněprusy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Koněprusy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni.pdf
Město Beroun Tel.: +420 311 654 111
Husovo nám.68 e-mail: posta@muberoun.cz
Beroun-Centrum ID Datové schránky: 2gubtq5
266 01 Beroun www.mesto-beroun.cz
IČO: 00233129
<br>
<br> Městský úřad Beroun
Odbor životního prostředí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail:
29.3.2021 MBE/17714/2021/ZP-MoV 00860/2021/ZP/4 Ing.Vladimíra Möstlová/
<br> 311654284
zp15@muberoun.cz
<br> Počet listů: 3
<br> Oznámení o zahájení řízení
<br>
<br> Městský úřad Beroun,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení
<br> § 104 odst.2 písm.c a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon),jako speciální stavební úřad příslušný
<br> podle ustanovení § 15 odst.1 písm.d zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný správní orgán
<br> podle ustanovení § 11 odst.1 písm.b zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů,(dále jen správní řád) <,>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> 1.podle § 47 odst.1 správního řádu všem účastníkům řízení,že dnem 23.3.2021 bylo na základě
návrhu právnické osoby – Obec Koněprusy,Koněprusy 63,26601 Beroun,IČO 00233391 <,>
<br> zahájeno řízení ve věci vydání společného povolení podle § 118 odst.2 stavebního zákona
<br> ke změně stavby vodního díla – vodovod,podle ustanovení § 55 odst.1 písm.c vodního
<br> zákona,vedené pod názvem: „Koněprusy – vodovodní přivaděč“,před jejím dokončením <,>
<br> umístěné na pozemcích p.č.621/2 (ostatní plocha),635 (trvalý travní porost) a 718/3 (vodní
<br> plocha) v k.ú.Koněprusy,p.č.881 (ostatní plocha) v k.ú.Lounín a p.č.115/116 (orná
<br> půda),553/1 (ostatní plocha),584/4 (ostatní plocha),632 (orná půda),701 (orná půda),713
<br> (ostatní plocha),714 (ostatní plocha),715 (ostatní plocha) a 833 (trvalý travní porost)
<br> v ...

Načteno

edesky.cz/d/4624865

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Koněprusy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz