« Najít podobné dokumenty

Obec Nedomice - Z1_UP_Nedomice_text_a_prilohy.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nedomice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Z1_UP_Nedomice_text_a_prilohy.pdf
ZMĚNA č.1
<br>
ÚZEMNÍHO PLÁNU
NEDOMICE
<br>
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 12/2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zadavatel: Obec Nedomice
<br>
<br> Pořizovatel: Obecní úřad Nedomice <,>
<br> výkonný pořizovatel Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Projektant územního plánu:
<br> Ing.arch.Vlasta Poláčková,Urbanistický atelier UP -24 <,>
K Červenému Vrchu 845/2b,160 00 Praha 6
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Spolupráce:
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXXX
Ing.arch.Zuzana Hrochová
<br>
<br> Digitální zpracování:
Hydrosoft Veleslavín,s.r.o <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obec Nedomice
<br>
Opatření obecné povahy,kterým se vydává
Změna č.1 Územního plánu Nedomice
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Nedomice,příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů,dále jen „stavební zákon“,v souladu s § 43 odst.4,§ 55 odst.2
a § 188 odst.3 stavebního zákona a s § 171 a následujícími zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
vydává
<br>
na základě usnesení zastupitelstva č.……………….ze dne ………… <.>
<br> Změnu č.1 Územního plánu Nedomice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
4
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Územní plán Nedomice
<br> Správní orgán,který vydal Změnu č.1 územního plánu:
Zastupitelstvo obce Nedomice
<br> Datum nabytí účinnosti Změny č.1 územního plánu: 6.1.2020
<br> Pořizovatel: Obecní úřad Nedomice
<br> Podpis oprávněné úřední osoby
a otisk úředního razítka: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> starostka obce
<br>
<br> X
<br> Textová část Územního plánu Nedomice se mění následovně:
<br> 1.V kapitole a) se datum 30.5.2016 nahrazuje datem 1.3.2020
<br> 2.V kapitole b.2) je za druhou odrážku vložena nová odrážka,která zní:
<br> • „Hodnotou,kterou je třeba chránit,je venkovský charakter a struktura zástavby <,>
včetně nezastavěných zahrad a záhumenků navazujících na rod...

Načteno

edesky.cz/d/4624796

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nedomice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz