« Najít podobné dokumenty

Obec Zavidov - Návrh závěrečného účtu obce Zavidov za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zavidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení (758.79 kB)
Příjemce: Obec Zavidov
<br> KrajA: Středočeský
<br> Poskytovatel3:
<br> Kapitola1: Ministerstvo ňnancí — VPS
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování,na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spoluňnancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> TABULKA č.1
<br> Příloha č,7 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> Vráceno v průběhu Předepsané výše č.akce (projektu).<.>,<.>.Čerpáno roku na běžný účet Skutečně použito vratky dotace při Ukazate' EDS/SMVS "Če'ovy znak Č'S'Olednac' k 31.12.2020 kraje k 31.12.2020 finančním WDořádání a b c 2 3 4 = 1 - 2 - 3
<br> Dotace obcím s pusobnostr obecného stavebního uradu
<br> MF-25646/2020/1201—
<br> Obec ZAVIDOV
<br> na výdaje související s došetřováním 98018 4 0,00 ' ' ' ' " budov Dotace obcím s rozšířenou působností na výdaje 98030 MF-25646/2020/1201- O 00 související s harmonizací základních sídelních jednotek 4 ',<.>,MF- Nove volby do zastupitelstev ObCI (14.3.2020) 98074 3353/2020/1201_2 0,00 <.>,MF- Nové volby do zastupitelstev obC| (20.6.2020) 98074 12615/2020/1201-2 0,00 <.>,MF.Nové volby do zastupitelstev obcr (19.9.2020) 98074 21693/2020/1201-2 0,00.<.>,MF- Nove volby do zastupitelstev obcr (12.12.2020) 98074 29917/202011201—2 0,00 Volby do 1/3 Senátu Parlamentu a do zastupitelstev MF- mi!: 98193 210293020/1201'3 47 000,00 8 659,00 38 341,00 0,00 Sestavil,tel.: Ing.XXXX XXXXXXXXXXXXX,XXX XXX XXX Kontroloval,tel.: Davrd Bretšnajdr,<,> 4 702 177 707 /' Datum a podpis: 22.1.2021 bw %,) Datum a podpis: 22.1.2021 Komentář: Od Středočeského kraje obec Zavidov
<br> obdržela částku 47000,- Kč,na základě vyúčtování všech výdajů bylo Středočeskému kraji vráceno 8659,- Kč,Žádné roz ' mezi předepsanou a skutečně odvedenou vv' vratky nebvlv ziišténv <.>
<br> Zavidov 1 10 270 35 Petrovice
<br> TABUL...
zde ke stažení (368.81 kB)
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 001030/2021/KUSK Stejnopis č <.>
<br> SpZn: SZ_033384/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> ZAVIDOV
IČ: 00244619
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Zavidov za rok 2020 bylo zahájeno dne 03.08.2020
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br>  20.04.2021
na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2020 - 31.12.2020
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Zavidov
<br> Zavidov 110
<br> 270 35 Petrovice
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXXXX
- kontroloři: Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXXXXXXXX - starosta
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
<br> mez...
zde ke stažení (3.88 MB)
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Zavidov; IČO 00244619; Zavidov 110,270 35 Zavidov
<br> Obec
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2021 v 13:07
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o omezení nebo ukončení své činnosti v dohledné budoucnosti
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> S účinností od 1.1.2010 došlo k zásadní změně účetnictví - je definováno zákonem č.563/1991 Sb <.>,vyhl.Č.410/209 Sb.<,>
ČUS 701-710
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Použité účetní metody:
Způsob účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku: Majetek je veden v účetnictví v pořizovacích cenách
analiticky dle položek.Majetek určený k prodeji je oceněn (přeceněn) rwálnou hodnotou (znalcem) <.>
Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (hmotný od pořizovací ceny 3000,- Kč do 40000,- Kč s dobou použitelnosti
delší než 1 rok,nehmotný od 7000,- do 60000,- Kč) je veden na účtech třídy 01,02 souvztažně s účty třídy 07,08.Jiný drobný
nehmotný dlouhodobý majetek (od pořizovací ceny 7000,- Kč,doba použitelnosti je delší než 1 rok) je veden na
podrozvahových účtech.Ostatní drobný hmotný dlouhodobý majetek ( do pořizovací ceny 3000,- Kč,doba použitelnosti je
delší než 1 rok) je veden na podrozvahových účtech <.>
Zásoby jsou účtovány způsobem B <.>
Na pohledávky 90 dní po splatnosti účetní jednotka vytváří opravné položky.Odchylky od účetních metod stanovených
zákonem o účetnictví mající vliv na majetek a závazky,finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky nejsou
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 773 587,55793 070,65
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drob...
zde ke stažení (760.2 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Zavidov; IČO 00244619; Zavidov 110,270 35 Zavidov
<br> Právní forma: Obec
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2021 v 13:06
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 4 864 992,20 6 054 515,38
<br> I.Náklady z činnosti 4 320 255,20 5 277 498,38
<br> 1.Spotřeba materiálu 159 687,90501 174 973,12
<br> 2.Spotřeba energie 206 063,86502 167 750,37
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 5 962,00504 6 272,89
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 133 415,00511 1 650 688,94
<br> 9.Cestovné 1 330,00512 4 781,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 1 455 788,64518 1 034 368,60
<br> 13.Mzdové náklady 1 189 681,00521 1 186 219,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 248 046,00524 263 322,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 2 573,00525 2 781,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 1 392,00527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 35 610,00538 3 790,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 34 792,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 59 449,00543 28 936,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 693 921,00551 683 058,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> ...
zde ke stažení (630.41 kB)
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2020
<br> Obec Zavidov; IČO 00244619; Zavidov 110,270 35 Zavidov
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2021 v 13:07
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 13 242 626,26 30 496 509,3243 739 135,58 28 989 688,87
<br> A.Stálá aktiva 13 242 626,26 23 900 485,6537 143 111,91 23 892 746,65
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 75 086,00 0,0075 086,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 75 086,0075 086,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 13 167 540,26 23 900 485,6537 068 025,91 23 892 746,65
<br> 1.Pozemky 4 123 486,964 123 486,96 4 123 486,96031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 11 951 790,00 17 270 600,4929 222 390,49 17 948 456,49021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 85 846,00 256 107,00341 953,00 102 192,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 129 904,261 129 904,26028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 250 291,202 250 291,20 1 718 611,20042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
...
zde ke stažení (3.89 MB)
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2020 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Zavidov Zavidov 110,270 35 Zavidov
<br> 002446192020 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 200 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 200 000,00 1 052 782,6587,73 87,73
<br> 0000 29 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 29 000,00 16 911,1558,31 58,31
<br> 0000 100 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100 000,00 103 339,05103,34 103,34
<br> 0000 920 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 920 000,00 774 104,6884,14 84,14
<br> 0000 0,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 29 070,000,00 0,00
<br> 0000 2 243 500,001211 Daň z přidané hodnoty 2 243 500,00 2 118 618,7594,43 94,43
<br> 0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 5 448,600,00 0,00
<br> 0000 0,001335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 54,400,00 0,00
<br> 0000 180 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 180 000,00 204 474,00113,60 113,60
<br> 0000 5 000,001341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 190,00103,80 103,80
<br> 0000 5 000,001361 Správní poplatky 5 000,00 6 520,00130,40 130,40
<br> 0000 20 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 20 000,00 29 283,31146,42 146,42
<br> 0000 500,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 500,00 7,841,57 1,57
<br> 0000 260 000,001511 Daň z nemovitých věcí 260 000,00 266 769,69102,60 102,60
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 440 841,00 440 841,000,00 100,00
<br> 0000 636 000,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn....
zde ke stažení (230.11 kB)
O B E C Z A V I D O V
<br>
<br>
<br>
NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA
<br> ROK 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet obce Zavidov za rok 2020 byl zpracovaný v souladu
<br> s ustanovením § 17 odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů,v platném znění
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
1.ZÁKLADNÍ INFORMACE
<br>
Identifikace účetní jednotky
<br>
Název účetní jednotky Obec Zavidov
<br> Sídlo Zavidov 110
<br> IČ 00244619
<br> Právní forma 801 - Obec (obecní úřad)
<br> Telefon 326 538 686
<br> E-mail obec@zavidov.cz
<br> Plátce DPH Od 1.1.2010,čtvrtletní DIČ: CZ00244619
<br>
<br>
<br> Všeobecné informace
<br>
Předmět činnosti zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> Rozvahový den 31.12.2020
<br> Okamžik sestavení účetní závěrky 2.2.2021
<br> XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Místostarosta XXXXX XXXXXX
<br> Počet členů zastupitelstva X
<br> Kontrolní výbor (počet členů,jméno předsedy) 3,XXXXXX XXXX
<br> Finanční výbor (počet členů,jméno předsedy) X,Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Odkaz na kontakty www.obeczavidov.cz
<br>
<br>
<br> Organizace ÚSC
(zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 23 a násl.)
<br>
<br>
<br> Prezentace
<br>
Účetnictví obce Zavidov je vedeno a účetní závěrka a závěrečný účet byl sestaven
<br> v souladu s(e):
<br> • zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,v platném znění (dále je zákon o účetnictví) <,>
<br> • vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o účetnictví,pro některé vybrané účetní jednotky,které jsou územními
<br> samosprávnými celky,příspěvkovými organizacemi,zdravotními pojišťovnami <,>
<br> státními fondy a organizačními složkami státu <,>
<br> • Českými účetními standardy pro účetní jednotky,které účtují podle vyhlášky
č.410/2009 Sb.<,>
<br> • zákonem č.250/2000 Sb <.>,rozpočtová pravidla územních rozpočtů <,>
<br>
<br> • vyhláškou č.323/2003 Sb <.>,o rozpočtové skladbě <,>
<br> • vyhláškou č.449/2009 <.>,o ...

Načteno

edesky.cz/d/4624788

Meta

Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zavidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz