« Najít podobné dokumenty

Obec Seninka - Závěrečný účet a účetní závěrka obce Seninka za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Seninka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva č. 263-2020-EKO o výsledku přezkoumání hospodaření
<.>.KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského krale
<br> Odbor ekonomický Obe? semnka Odd"| 'k |,Seninka49 9 en' WWO “' 756 11 Valašská Polanka Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 9.března 2021 Ing.Věra Bělíčková KUZL 368770020 KUSP 3687712020 EKO
<br> Zpráva č.263/2020IEKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Seninka,IC: 00635821 za rok 2020
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 08.03.2021 - 09.03.2021 (jednorázové přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 11.01.2021 <.>
<br> Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemnosti a dokladů dne 09.03.2021 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Seninka,Semínka 49 756 11 Valašská Polanka
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Věra Béličková
<br> Obec Senin ka zastupovaly:
<br> starostka: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX účetní: XXXXXX XXXXXXXXX Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXXX tř.Tomáše Bati 21.tel.: 577 043 210
<br> 781 90 Zlín e-mail; marie.hermanova©kr-zlinskycz,www.kr—zíinskýcz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemností
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Rozpočtová
<br> opatření
<br> Schválený rozpočet
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> Evidence majetku
<br> Evidence pohledávek
<br> Popis písemnosti Návrh rozpočtu obce Seninka pro rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce od 25.11.2019 do 13.12.2019 pro příjmy ve výši 64803 tis.Kč,výdaje ve výši 9.181 tis.Kč,financování (přebytky z minulých let) 27007 tis.Kč.Příjmy (třída 1 a 4 RS) jsou členěny do položek (druhové členění RS).Přijmy (třída 2 RS) jsou členěny do % (Odvětvové členění RS).Výdaje rozpočtu (třída 5 a 6 RS) jsou členěny dog (Odvětvové členění RS) <.>
<br> V roce 2020 byl schválený rozpočet změněn 7 rozpočtovými opatřeními.Vše...
inventarizační zpráva za rok 2020
Inventarizační zpráva za rok 2020
<br> Obec Seninka 756 11 Seninka 49 |Č:00635821
<br> 1.Časový a věcný průběh inventarizace
<br> Inventuru majetku evidovaného na účtech 018,019,021,022,028,029,112,132 a ostatního majetku evidovaného na podrozvahovém účtu 902 provedli členové inventarizační komise ode dne 16.12.2020 do 15.1.2021 <.>
<br> Inventuru ostatního majetku,zůstatků bankovního účtu,jmění účetníjednotky,transferů na pořízení dlouhodobého majetku,závazků a účtů časového rozlišení provedli členové inventarizační komise dne 15.1.2021 <.>
<br> 2.Způsob provedení inventury
<br> Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizační komise zjišťovali:
<br> a) fyzickou inventurou v případě majetku,u kterého bylo možno vizuálně zjistitjeho fyzickou existenci na základě inventurního soupisu
<br> b) dokladovou inventurou v případě pohledávek,závazků a nehmotného majetku,u kterých nešlo vizuálně zjistitjejich fyzickou existenci,a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru
<br> Inventuru pohledávek členové inventarizační komise provádí srovnáním inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k pohledávkám,tj.faktur,případně smluv a kontrolou splatnosti pohledávek <.>
<br> Inventuru závazků členové inventarizační komise provedli srovnáním inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k závazkům,tj.faktur,případně smluv a kontrolou splatnosti závazků <.>
<br> 3.Doiožem' provedených inventur Členové inventarizační komise sestavili inventurní soupisy,viz příloha č.1 inventarizační zprávy <.>
<br> 4.inventarizační rozdily a zúčtovateiné rozdíly
<br> Byl zjištěn inventarizační rozdíl u účtu 112 010 — materiál na skladě - dřevo.Vznik rozdílu ve výši Kč 16 517,20 není znám.Finanční výbor provede revizi účtu do konce března 2021 a podá návrh na řešení vzniklého rozdílu <.>
<br> 5.Ostatní doporučení inventarizační komise navrhla vyřadit nepotřebný nebo zastaralý majetek,o vyřazení rozhodne zastupitelstvo na nejbližším zasedání <.>
<br> V Senince dne 20.1.2021
<br> Po...
výkaz F2-12 k 31.12.2020
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2020 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Seninka 49,756 11 Seninka
<br> 006358212020 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 135 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 986 500,00 986 501,8886,92 100,00
<br> 0000 22 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 740,00 15 741,3071,55 100,01
<br> 0000 95 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 96 010,00 96 005,76101,06 100,00
<br> 0000 885 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 718 430,00 718 434,1281,18 100,00
<br> 0000 60 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 820 610,00 820 610,001 367,68 100,00
<br> 0000 2 200 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 971 500,00 1 971 496,8289,61 100,00
<br> 0000 200,001335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 230,00 225,60112,80 98,09
<br> 0000 168 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 167 900,00 167 902,0099,94 100,00
<br> 0000 4 600,001341 Poplatek ze psů 3 900,00 3 900,0084,78 100,00
<br> 0000 3 000,001361 Správní poplatky 2 460,00 2 460,0082,00 100,00
<br> 0000 22 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 27 150,00 27 153,11123,42 100,01
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0,00 7,390,00 0,00
<br> 0000 180 000,001511 Daň z nemovitých věcí 178 140,00 178 140,8798,97 100,00
<br> 0000 70 000,002420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac 0,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 424 500,00 424 500,000,00 100,00
<br> 0000 69 300,004112 Neinv.přij.transfery ze st.roz...
příloha k 31.12.2020
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Seninka; IČO 00635821; 49,756 11 Seninka
<br> Obec
<br> Okamžik sestavení: 10.2.2021 v 16:45
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Nejsou informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> K 1.1.2020 nedošlo ke změnám účetních předpisů.Účty,účetní metody a postupy účtování se nemění.Došlo k dílčím
změnám rozpočtové skladby dle vyhlášky č.343/2019 Sb.Od dubna 2020 je účtována DPH u přijatých dokladů ve výši 10%
na účet 343 15 předtím bylo 343 35 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Na podrozvaze zaúčtován drobný hmotný i nehmotný majetek pod limit 3000 Kč (účet 902); odepsané pohledávky (účet 905) <.>
Časově rozlišeny pouze zálohy na elektriku a plyn - zálohy uhrazeny v roce 2020,vyúčtování bude v roce 2021 <.>
Na dohadných účtech jsou skutečně zaplacené zálohy na plyn a elektřinu <.>
Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B <.>
Odpisování majetku upraveno směrnicí 1/2014 <.>
Obec stále vlastní a používá dlouhodobý majetek,který je odepsaný do 0 Kč v celkové výši pořizovací ceny celkem 926
706,96 Kč (inv.č.6,7,57,185,352,458,1286,1410,1527,1600,1606,1618,13/26,13/33,16/52,17/8) <.>
Účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji,protože žádný majetek neprodávala,nebo využila
hladinu významnosti stanovenou ve vnitřním předpisu <.>
Tvorba opravných položek k pohledávkám se účtuje k 31.12 <.>,k rozpuštění opravných položek nedošlo <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 863 399,51462 194,32
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný d...
rozvaha k 31.12.2020
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2020
<br> Obec Seninka; IČO 00635821; 49,756 11 Seninka
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 10.2.2021 v 16:09
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 18 537 754,44 46 358 205,0964 895 959,53 47 172 586,61
<br> A.Stálá aktiva 18 532 287,44 41 913 031,4260 445 318,86 41 175 213,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 313 355,76 180 396,00493 751,76 187 968,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 102 661,76102 661,76018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 210 694,00 180 396,00391 090,00 187 968,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 18 218 931,68 40 864 272,4259 083 204,10 40 396 876,00
<br> 1.Pozemky 12 146 348,5912 146 348,59 10 599 816,52031
<br> 2.Kulturní předměty 40 000,0040 000,00 40 000,00032
<br> 3.Stavby 14 951 652,00 26 397 073,1241 348 725,12 23 371 976,20021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 1 198 021,05 1 404 973,512 602 994,56 788 758,65022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 048 528,632 048 528,63028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 730,00 477 247,20497 977,20 493 831,20029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 398 630,00398 630,00 5 102 493,43042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 515 000,00515 000,00 515 000,00
<br> 1.Majetkové účasti v os...
ýkaz zisku a ztrát k 31.12.2020
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Seninka; IČO 00635821; 49,756 11 Seninka
<br> Právní forma: Obec
<br> Okamžik sestavení: 10.2.2021 v 16:08
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 8 185 532,27 11 191 719,60
<br> I.Náklady z činnosti 7 974 300,79 10 125 206,20
<br> 1.Spotřeba materiálu 154 360,63501 199 357,52
<br> 2.Spotřeba energie 239 021,72502 284 086,29
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 51 563,29504 65 037,75
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 331 969,04511 483 322,95
<br> 9.Cestovné 9 729,00512 5 995,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 6 620,00513 14 563,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 1 549 178,19518 1 269 460,28
<br> 13.Mzdové náklady 1 595 878,00521 1 508 484,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 395 395,00524 366 757,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 2 221,00525 2 122,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 7 287,00532 7 287,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 6 500,00538 4 600,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 11 555,00543 18 794,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XX XXX,XXXXX X XXX,XX
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 735 400,00551 -874 806,68
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 2 443 147,65553 6 472 505,93
<br> 31.Prodané pozemky 2 307,93554 4 698,59
<br> 32.Tvorba a zúčt...
V
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Seninka; IČO 00635821; 49,756 11 Seninka
<br> Právní forma: Obec
<br> Okamžik sestavení: 10.2.2021 v 16:08
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 8 185 532,27 11 191 719,60
<br> I.Náklady z činnosti 7 974 300,79 10 125 206,20
<br> 1.Spotřeba materiálu 154 360,63501 199 357,52
<br> 2.Spotřeba energie 239 021,72502 284 086,29
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 51 563,29504 65 037,75
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 331 969,04511 483 322,95
<br> 9.Cestovné 9 729,00512 5 995,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 6 620,00513 14 563,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 1 549 178,19518 1 269 460,28
<br> 13.Mzdové náklady 1 595 878,00521 1 508 484,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 395 395,00524 366 757,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 2 221,00525 2 122,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 7 287,00532 7 287,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 6 500,00538 4 600,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 11 555,00543 18 794,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XX XXX,XXXXX X XXX,XX
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 735 400,00551 -874 806,68
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 2 443 147,65553 6 472 505,93
<br> 31.Prodané pozemky 2 307,93554 4 698,59
<br> 32.Tvorba a zúčt...

Načteno

edesky.cz/d/4624786

Meta

Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Seninka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz