« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota Rapotina - Opatření obecné povahy - uzavírka Rájec Jestřebí (5 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota Rapotina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 2 [4,27 MB]
POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
<br> STAVBA:
<br> KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BLANSKO DATUM
<br> FORMÁT
<br> MĚŘÍTKO
<br> ÚČEL
<br> ČÍS.ZAKÁZKY
<br> ARCHIVNÍ ČÍS <.>
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> VYPRACOVAL
<br> KRESLIL
<br> KONTROLOVAL
<br> 4/2021
<br> RDS
<br> 8x A4
<br> -----------
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz mob.: 603 881 905
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> Svislé dopravní značení
Vodorovné dopravní značení
<br>
Provizorní dopravní značení
Projektování dopravního značení
<br>
DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> XXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> KÚ: RÁJEC NAD SVITAVOU
<br> II/XXX RÁJEC PRŮTAH,IV.STAVBA
ÚPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS
<br> I B (2/2)
<br> S
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
II/374 RÁJEC PRŮTAH,IV.STAVBA -
ÚPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS
<br> RÁJEČKO
<br> B
LA
<br> N
SK
<br> O
<br> SV
IT
<br> A
V
<br> Y
<br> B
R
<br> N
O T
<br> IŠ
N
<br> O
V
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> 3
<br> Č
<.> H
<br> O
R
<br> A
<br>
<br>
<br>
<br>
4
3
<br> 7
7
<br> PRO
STĚJOV 42
<br> SLO
U
<br> P 9
<br> 377
<br> BOSKOVICE
DOUBRAVICE
<br> 374
<br> DETAIL 1
<br> PROSTĚJOV
SLOUP
<br> BOSKOVICE 12
<br> DOUBRAVICE 6
<br> 374
<br> BLANSKO
<br> BOSKOV
ICE
<br> PROSTĚ
JOV
<br> SLOUP
<br> SVITAVY
BRNO
<br> TIŠNOV
Č.HORA
<br> MIMO
ZÁSOBOVÁNÍ
<br> MIMO
DOPRAVNÍ
OBSLUHU
<br> A BUS
<br> B
LA
<br> N
SK
<br> OB
R
<br> N
O
<br> TI
ŠN
<br> O
V
<br> SV
IT
<br> A
V
<br> Y
<br> Č
<.> H
<br> O
R
<br> A C
en
<br> tr
u
<br> m
<br> SV
IT
<br> A
V
<br> Y
<br>
<br>
<br>
4
<br> 5
B
<br> R
N
<br> O
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 30
<br> 43
<br> TU
ŠN
<br> O
V
<br>
<br>
<br>
<br> 2
3
<br> Č
ER
<br> N
Á
<br> H
O
<br> R
A
<br>
5
<br> 37
7
<br> B
LA
<br> N
SKO
<br> P
R
<br> O
STĚJO
<br> V
<br> B
O
<br> SKO
V
<br> IC
E
<...
Přáloha 1 [5,36 MB]
POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
<br> STAVBA:
<br> KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BLANSKO DATUM
<br> FORMÁT
<br> MĚŘÍTKO
<br> ÚČEL
<br> ČÍS.ZAKÁZKY
<br> ARCHIVNÍ ČÍS <.>
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> VYPRACOVAL
<br> KRESLIL
<br> KONTROLOVAL
<br> 4/2021
<br> RDS
<br> 10x A4
<br> -----------
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz mob.: 603 881 905
<br> PDZ - 065
<br> 2021 - 075
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> Svislé dopravní značení
Vodorovné dopravní značení
<br>
Provizorní dopravní značení
Projektování dopravního značení
<br>
DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> XXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> KÚ: RÁJEC NAD SVITAVOU
<br> PČR DI Blansko:
<br> II/374 RÁJEC PRŮTAH,IV.STAVBA
ÚPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS
<br> ŘSD ČR Závod Brno:
<br> I B (1/2)
<br> S
<br> S S
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
II/374 RÁJEC PRŮTAH,IV.STAVBA -
ÚPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS
<br> M
IM
<br> O
<br> D
O
<br> PR
A
<br> V
N
<br> Í
<br> O
B
<br> SL
U
<br> H
Y
<br> B
O
<br> SK
O
<br> V
IC
<br> E
<br> D
O
<br> U
B
<br> R
A
<br> V
IC
<br> E
n
<br>.S
v <.>
<br> 37
4
<br> M
IM
<br> O
<br>
ZÁ
SO
<br> B
O
<br> V
Á
<br> N
Í
<br> 3
7
<br> 4
B
<br> LA
N
<br> SKO
<br> PROSTĚJOV
<br> TIŠNOV
374 BLANSKO
<br> M
IM
<br> O
<br>
ZÁSO
BO
<br> VÁNÍ
<br> 3
0
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> ← II/374 SMĚR BOSKOVICE
<br> II/37
4 SM
<br> ĚR B
LANS
<br> KO →
<br> ŠA
FR
<br> A
N
<br> IC
E
<br> B
U
<br> D
O
<br> V
A
<br> TE
LŮ
<br> KOM
ENS
<br> KÉH
O
<br> HORN
Í
<br> JU
R
<br> KO
VA
<br> N
Á
<br> M
<.> M
<br> ÍR
U
<br> NÁM.MÍRU
<br> H
Ř
<br> B
IT
<br> O
V
<br> N
Í
<br> KO
M
<br> EN
SK
<br> ÉH
O
<br> III/37435 FÜGNEROVA
<br> TA
U
<br> FR
O
<br> V
A
<br> H
A
<br> V
LÍ
<br> Č
KO
<br> V
A
<br> II/374 SMĚR BLANSKO →
← II/374 SMĚR BOSKOVICE
<b...
Opatření obecné povahy - uzavírka Rájec Jestřebí [0,17 MB]
MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
odbor stavební úřad
<br> oddělení silničního hospodářství
nám.Svobody 32/3,678 01 Blansko
<br> pracoviště: nám.Republiky 1316/1,678 01 Blansko
<br>
<br>
<br>
IMOS Brno,a.s <.>
Olomoucká 704/174
627 00 Brno
<br> Sp.zn.: SMBK-21662/2021-SÚ/Sk
Čj.:
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
IDDS:
<br> SÚ SH DZ/73-MBK 22059/2021/Sk
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
iskotakova@blansko.cz
ecmbXXX
<br> Datum: 03.05.2021
<br>
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br> Městský úřad Blansko,odbor stavební úřad,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním
provozu"),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,na místní komunikaci a na
veřejně přístupných účelových komunikacích,zahájil dne 28.04.2021 na základě podnětu
žadatele
<br> IMOS Brno,a.s <.>,IČO: 25322257,Olomoucká 704/174,Brno-Černovice,627 00 Brno <,>
kterého zastupuje DOKA,s.r.o <.>,IČO: 63471752,Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.v tomto případě
Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor
Blansko,Dopravní inspektorát,IČO: 75151499,Bezručova 1895/31,678 01 Blansko (dále jen
PČR – DI Blansko) č.j.KRPB-70747-2/ČJ-2021-060106 ze dne 26.04.2021,správní řízení
o návrhu opatření obecné povahy.Podle § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.1 písm.c) a
§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu (PÚP) na pozemních komunikacích v působnosti ORP
Blansko:
<br> na silnici II/374 (Jevíčko-Boskovice-Blansko-Adamov-Brno) - realizovat PÚ...
ETAPA_IB_OBJÍZDNÁ_TRASA.pdf [4,35 MB]
POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
<br> STAVBA:
<br> KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BLANSKO DATUM
<br> FORMÁT
<br> MĚŘÍTKO
<br> ÚČEL
<br> ČÍS.ZAKÁZKY
<br> ARCHIVNÍ ČÍS <.>
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> VYPRACOVAL
<br> KRESLIL
<br> KONTROLOVAL
<br> 4/2021
<br> RDS
<br> 8x A4
<br> -----------
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz mob.: 603 881 905
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> Svislé dopravní značení
Vodorovné dopravní značení
<br>
Provizorní dopravní značení
Projektování dopravního značení
<br>
DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> XXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> KÚ: RÁJEC NAD SVITAVOU
<br> II/XXX RÁJEC PRŮTAH,IV.STAVBA
ÚPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS
<br> I B (2/2)
<br> S
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
II/374 RÁJEC PRŮTAH,IV.STAVBA -
ÚPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS
<br> RÁJEČKO
<br> B
LA
<br> N
SK
<br> O
<br> SV
IT
<br> A
V
<br> Y
<br> B
R
<br> N
O T
<br> IŠ
N
<br> O
V
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> 3
<br> Č
<.> H
<br> O
R
<br> A
<br>
<br>
<br>
<br>
4
3
<br> 7
7
<br> PRO
STĚJOV 42
<br> SLO
U
<br> P 9
<br> 377
<br> BOSKOVICE
DOUBRAVICE
<br> 374
<br> DETAIL 1
<br> PROSTĚJOV
SLOUP
<br> BOSKOVICE 12
<br> DOUBRAVICE 6
<br> 374
<br> BLANSKO
<br> BOSKOV
ICE
<br> PROSTĚ
JOV
<br> SLOUP
<br> SVITAVY
BRNO
<br> TIŠNOV
Č.HORA
<br> MIMO
ZÁSOBOVÁNÍ
<br> MIMO
DOPRAVNÍ
OBSLUHU
<br> A BUS
<br> B
LA
<br> N
SK
<br> OB
R
<br> N
O
<br> TI
ŠN
<br> O
V
<br> SV
IT
<br> A
V
<br> Y
<br> Č
<.> H
<br> O
R
<br> A C
en
<br> tr
u
<br> m
<br> SV
IT
<br> A
V
<br> Y
<br>
<br>
<br>
4
<br> 5
B
<br> R
N
<br> O
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 30
<br> 43
<br> TU
ŠN
<br> O
V
<br>
<br>
<br>
<br> 2
3
<br> Č
ER
<br> N
Á
<br> H
O
<br> R
A
<br>
5
<br> 37
7
<br> B
LA
<br> N
SKO
<br> P
R
<br> O
STĚJO
<br> V
<br> B
O
<br> SKO
V
<br> IC
E
<...
2021_DMBO8562_OOP_PÚP_II150_II374_III37424_III37426_MK_Boskovice_objíždka_uzavřené_ul_v_Rájeci_Jestřebí_DOKA.pdf [0,22 MB]
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 11 Boskovice
<br>
<br> MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
680 11 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
(Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou
<br> dle rozdělovníku
<br>
Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
<br> SMBO 8555/2021 DOP
DMBO 8562/2021/DOP
Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
jiri.sumbera@boskovice.cz
04.05.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,místně
a funkčně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikacích,po písemném vyjádření dotčeného orgánu,tj.v tomto případě
Policie ČR,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,dopravní
inspektorát Blansko,Bezručova 31,678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“),opatřením obecné povahy
dle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
a § 77 odst.1,písm.c) a odst.5,zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici II/150,III/374,III/37424,III/37426 a na místních
komunikacích ve městě Boskovice
<br>
takto:
Na silnici II/150 (Sebranice – Boskovice – Žďárná – Prostějov),III/374 (Jevíčko – Boskovice – Blansko –
Adamov – Brno),III/37424 (Boskovice – Pilské údolí – Lhota Rapotina) a III/37426 (Lhota Rapotina –
Skalice nad Svitavou) a na místní komunikaci (dále jen „MK“) č.9c,ulice Průmyslová a MK č.11c,ulice
Rovná ve městě Boskovice ...

Načteno

edesky.cz/d/4624736

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota Rapotina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz