« Najít podobné dokumenty

Obec Petrovice (Třebíč) - Podkladové materiály 31. Valné hromady Svazku obcí pro komunální služby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrovice (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh výhledu 2022 - 2026
4116 4121 4152 4216
<br> Bez ODPA 2141 Obecné 4131 4134
<br> Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> Neinvcslišnípmilé "makry nd meliúrodubh mind a něherýdl cizich orgánů a právnických osob Ostatní investiční ze státního
<br> z úroků 1
<br> a z finančních 1 Převody z vI.fondů hospodářské činnosti 12 000 000,00
<br> z účtů 40
<br> vlastním v územní úrovně 12 040
<br> zaměstv zaměst.na sl.cestě Povinné soc.zab.a Povinné zdravotní Povinné na úrazové učební ' a tisk
<br> materiálu Pohonné a maziva Poštovní telekomunikací a radiokomunikací ústavů
<br> a školení a vzdělávání XXX a s inf.komuník.techn.ostatních služeb a udržování
<br> Pohoštění daní a ' státnímu mezd v době nemoci neinvestiční
<br> a zařízení
<br> O,00
<br> vlastní 393 707
<br> vlastním
<br> Uvěr na rozšíření TL uhrazené splátky dloudob.přijatých půjč.prostředků stavu na bankúčtech
<br> 0,00
<br> 351 707
<br> 267 707
<br> 225 707
Návrh rozpočtu svazku 2021
—?-:'_.<.>
<br> NÁVRH ROZPOČTU na r.2021
<br> ext:
<br> EWT“
<br> Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
<br> 0000 4116 2 468,06 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci,648 870,00 648 870,00 646 180,00.645 155,00 0000 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob 42 095,31 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 11 378 640,16 kmen Bez ODPA ] 648 370,001 548 870,001 646 180,00j 12 058 358,53I 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,00 1 000,00 27,75 1 000,00 [6310 Obecné p my a výdaje : finančních operací ] 1 000,00! 1 000,00! 27,751 1 000,00| 6330 4131 Převody z vl.fondů hospodářské činnosti 13 551 380,00 18 408 330,00 17 670 170,00 12 000 000,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 000,00 10 000,00 0,00 ' 40 000,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<br> 13 561 380,00
<br> „Ji <.>,<.> :? _Fí'i 's-fe-h
<br> 12 040 000,00
<br> investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 0,00
<br> 58 000,00
<br> 3522 6359 58 000,00 0,00 lízz Ostatní nemocnice | 0,001 53 000,00I sa 000,00I 0,00! 3722 5011 Platy zaměstv pr.poměru vyjma zaměst.na si.cestě 1 596 500,00 1 628 500,00 1 627 693,00 1 700 000,00 3722 * 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.416 100,00 422 100,00 421 588,00 425 000,00 3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 148 500,00 153 500,00 152 993,00 153 000,00 3722 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 100,00 7 100,00 7 047,00 8 000,00 3722 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 1 660,00 2 000,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 13 568,00 15 000,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n.50 000,00 50 000,00 22 484,81 50 000,00 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 42 000,00 42 000,00 30 033,68 35 000,00 3722 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 253,00 1 000,00 3722 5162 Služby elektronických komunikací 10 000,00 10 000,00 8 211,30 10 000,00 3722 5163 Slu...
Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku 2020
\\l 93
<br> ' %:
<br> T a? )%
<br> O
<br> eden ěk “%
<br> ZPRÁVA
<br> o výsledcích přezkoumání hospodaření
<br> Svazku obcí pro komunální služby
<br> za rok 2020
<br> Zprávu předkládá: Ing.XXXXXX XXXXX
<br> auditor č.oprávnění XXXX
<br> Tato zpráva obsahuje 11 stránek a byla vyhotovena ve 3 vyhotoveních,z nichž dvě obdrží ředitel Svazku a jedno si ponechá auditor <.>
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2020 bylo provedeno na základě smlouvy ve smyslu 5 53 zákona č.128/20008b <.>,o obcích V platném znění,zák.č.93/2009Sb <.>,o auditorech,auditorského standardu č.52 a dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky a podle ustanovení 510 zák.č.420/2004Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> Název právnické osoby: SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
<br> Sídlo: Hrotovická 232,674 01 Třebíč IČ: 474 38 541
<br> Právní forma: zájmové sdružení obcí Příjemce zprávy: ředitel Svazku XXXXX XXXXXX
<br> Období,za které bylo přezkoumání provedeno: X.1.2020 — 31.12.2020
<br> Přezkoumání provedl: Ing.XXXXXX XXXXX auditor č.oprávnění XXXX
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření Svazku:
<br> Auditor provedl přezkoumání hospodaření v souladu s ustanovením & 4 odst.7 zák.č.420/2004Sb <.>,ustanovením 52 písm.b) zák.č.93/2009Sb <.>,o auditorech ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: kancelář Svazku
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo 12.1.2021,13.1.2021,4.2.2021,5.2.2021
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření:
<br> - Zahájení dne 12.1.2021 oznámení rozsahu dokumentace k přezkoumání Svazku
<br> - Ukončení přezkoumání 5.února 2021 prověření korektnosti sestavení účetní závěrky a výkazu Fin 2- 12,vyhodnocení výsledků testů věcné správnosti Svazku <.>
<br> II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ A JEHO OBSAH
<br> V souladu s © 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,O pře...
Návrh závěrečného účtu svazku 2020
Licence: DRFD XCRGBZUC / ZNC (01012020 / 01012020)
<br>
<br> Svazek obcí pro komunální služby
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
(v Kč)
<br> 12.02.2021 13h51m33s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 9
<br> sestavený ke dni 31.12.2020
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 47438541
<br> název Svazek obcí pro komunální služby
<br> ulice,č.p.Hrotovická 232
<br> obec Třebíč
<br> PSČ,pošta 674 01
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 736626386
<br> fax
<br> e-mail info@svazek-sluzby.cz
<br> WWW stránky www.svazek-sluzby.cz
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGBZUC / ZNC (01012020 / 01012020)
<br> 12.02.2021 13h51m33s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 9
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 1 000,00 1 000,00 27,75
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 14 210 250,00 19 067 200,00 18 316 350,00
<br> Příjmy celkem 14 211 250,00 19 068 200,00 18 316 377,75
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 27,75
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 27,75
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody p...

Načteno

edesky.cz/d/4624735

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Petrovice (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz