« Najít podobné dokumenty

Obec Křenov - Závěrečný účet Obce Křenov za rok 2020 (5 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křenov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2020[1].pdf [2,13 MB]
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Křenov
<br> IČ: 00276871
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: dne 16.listopadu 2020 jako dílčí přezkoumání dne 19.března 2021 jako konečná přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení & 42,€; 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 27.7.2020 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 16.11.2020 <.>
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 19.03.2021.Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: - Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.4202004 Sb.a g 4 a 9 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.7.2020 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXX XXXXXX - starosta obce
<br> XXXXX XXXXXXXX - účetní obce
<br> Předmět přezkoumání:
<br> KÚÍTiČŽHÍjkéš'iLJ nárriČS-tí JSTE),53) ]] PHE-d kšblce,Ěí-Žlý +13.?n [.;/0 I.).-30 (Š“i'řlřřillÍ NEJHGÍJÉÚÉVŠ FHŠIŠVÍÍŠŠJ dajú Ubickkaa ĚCŽ »,J „1 „ <.>
<br> C.i.Při přezkoumání h05podařeni obce za rok 2020 podle 5 2 a 5 3 zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> :> byly zjištěny chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků uvedených v 510 odst.3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb <.>,a to:
<br> > Uvolněnému členovi zastupitelstva byla poskytnuta měsíční odměna v jiné výši,než je stanoveno nařízením vlády <.>
<br> C.II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb
<br> a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> Při...
Závěrečný účet obce[2].pdf [1,46 MB]
Závěrečný účet obce Křenov za rok 2020
<br> Souhrnné údaje o hospodaření územně samosprávného celku <.>
<br> Na základě % 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu,ve znění pozdějších předpisu,zpracovala obec Křenov návrh závěrečného účtu za rok 2020 <.>
<br> V závěrečném účtu je obsaženo hodnocení finančního hospodaření,údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích a údaje o majetku a závazcích obce <.>
<br> Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,obcí,státním fondům,Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob <.>
<br> Součástí závěrečného účtu obce je zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 KÚ - Pardubického kraje <.>
<br> Návrh závěrečného účtu musí být vhodným způsobem zveřejněn,na úřední desce obce,nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v Zastupitelstvu obce <.>
<br> Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 7.dubna 2021 nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Křenov <.>
<br> Starosta obce Křenov
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> Obec KŘENOV XXX XX Křenov č.XX IC:00275871 -
<br> Návrh vyvěšen na úřední desce: 22.3.2021 Návrh doporučení sejmutí z úřední desky:7.4.2021 **
<br> Návrh sejmut z úřední desky: 8.4.2021
<br> Schváleno: 28.4.2021,usnesení 3/32/21
<br> Vyvěšen na úřední desce: 4.5.2021
<br> Sejmut z úřední desky: 30.6.2022
<br> Závěrečný účet obce za rok 2020
<br> Obec (osm: Křenov,č.p.26,569 22,IČO 00 276871 Okres: Svitavy
<br> 1.Souhrnné ýýsledky finančního hospodaření v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
<br> k.<.> _ <,>
<br> Příjmy po onsohdacl 12424 12678 10943 10354 _2324 32% řádek r:,4200"
<br> Vydaje po konsolldam 1239? 12388 8065 8050 _4333 65% řádek &.4430“
<br> Saldo po konsolidaci 27 290 2878 2304 2014 795% řádek c.4440“
<br> Financovám - třída 8 _27 _290 2878 _2304 _2014 795% řádek &.4450“
<b...
Výkaz pro hodnocení rozpočtu[2].pdf [4,89 MB]
Ministerstvo financí
<br> XXX XXXXX lČO XXXX XX XXXXXXXX
<br> Obec Křenov Křenov XX 569 22 Křenov
<br> Název a sídlo účetní jednotky;
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený !( 31.12.2020
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPQČTU,<,> ÚZEMNÍCH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKU oeca
<br> Fin2-12M
<br> LRozpočtove příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsředek od Paragral Potožka rozpočet po změnách počátku roku %RS %sz & b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 1 950 000,00 1 950 000,00 1 657 572,14 85,0 85,0 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 50 000,00 50 000,00 26 814,36 53,6 53,6 0000 1113 Daň z příjmů FO vypír.srážkou 200 000,00 200 000,00 163 641,38 81,8 81,8 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 600 00000 1 600 00000 1 224 972,92 76,6 76,6 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 400 00000 400 000,00 216 000,00 54,0 54,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 650 000,00 3 650 000,00 3 358 636,49 92,0 92,0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.pf,389,10 0000 1335 Popi-odnětí poz.-funkce lesa 91 550,00 91 552,12 100,0 0000 1340 Popíza prov.sys.likv.kom.odp.165 000,00 165 000,00 223 150,00 135,2 135,2 0000 1341 Poplatek ze psů 8 000,00 8 000,00 7 900,00 98,8 98,8 0000 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 4 180,00 104,5 104,5 0000 1381 Daň z hazher výj.d.d.tech.her 30 000,00 30 000,00 46 311,00 154,4 154,4 0000 1382 Zrušodvod z loterií kromě VHP 12,53 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 280 00000 280 000,00 409 071,26 146,1 146,1 0000 4111 Neinvpřijaté transfz VPS SR 537 250,00 537 250,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-5.d.vzt.89 500,00 89 500,00 89 500,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 912 540,00 912 539,00 100,0 0000 4121 Neinvpřijaté transfod obci 50 000,00 50 000,00 100,0 0000 4122 Neinvpřijate transfod krajů 126 380,00 126 375,00 100,0 1032 2111 Příjz poskytslužeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 482 362,00 241,2 241,2 1032 Podpora produkční činnosti 200 000,00 200 000,00 482 362,00 241,2 24...
Rozvaha,výkaz zisku a ztráty Základní škola[2].pdf [0,14 MB]
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> sestavená k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 21.1.2021 9:46:25
<br> Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Křenov,okres Svitavy
<br> Sídlo: Křenov 141
<br> 569 22 Křenov
<br> příspěvková organizacePrávní forma:
<br> IČO : 71004874
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 2 053 873,37 2 358 487,99 2 443 869,39 4 802 357,38 A CELKEM
<br> A.79 315,50 2 443 869,39 2 523 184,89 Stálá aktiva
<br> I.40 040,00 40 040,00 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.40 040,00 40 040,00018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 6.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> II.79 315,50 2 403 829,39 2 483 144,89 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 1.031 Pozemky
<br> 2.032 Kulturní předměty
<br> 3.021 Stavby
<br> 4.79 315,50 307 121,27 386 436,77022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.2 096 708,12 2 096 708,12028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 8.042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> 2.062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> 3.063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> 5.068 Termínované vklady dlouhodobé
<br> 6.069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.462 Poskytnuté návratné finanč...
Rozvaha obce 2020[1].pdf [1,43 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGEONÚ SOUDRŽNOSTI sestavena k 31.12.2020
<br> Rozvaha
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.1.2021 811310
<br> Název účetní jednotky: Obec Křenov
<br> Sídlo:
<br> Právní forma:
<br> Křenov 26 569 22 Křenov územní samosprávný celek
<br> too : 00276871
<br> | 1 2 [ 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo,<,> Syntetický „ „,položky Nazev polozky účet BEZNE,MINULE BRUTTO KOREKCE NETTO AKTFVA CELKEM 63 140 309,27 11 183 803.35 51 955 505,92 49 869 162,82 A.Stálá aktiva 57 317 012,13 11 183 803,35 46133 208,78 46 462 720,86 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 383 349,18 363 348,18 1.Nehmotne výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenítelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 121 348,18,/ 121 348,18,/ 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 242 000,00/ 242 000,00 / ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ||.Dlouhodobý hmotný majetek 56 953 663,95 10 820 455,17 46 133 208,78 46 462 720,86 1,Pozemky 031 29 91130503 / 28 91136583 28 91168731 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 22 685 289,49,/ 8 212 814,54 [/ 14 473 474,95/ 14 731 590,95 ! 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci 022 3 335 734.00,1 411 398,00 1 924 336,00/ 2 055 070,00 5.Pěstítelské celky trvalých porostů 025 o.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 196 242,63 / 1 195 242,53/ ?.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 824 032.00/ 824 032,00 764 364,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Ill.Dlouhodobý finanční majetek 1.Majetkově účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti \: osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4.Dlouhodobé půjčky 057 5.Termínované vklady dlouhodobe 058 6.Ostatní dlouh...

Načteno

edesky.cz/d/4624733

Meta

Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křenov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz