« Najít podobné dokumenty

Obec Mžany - Obec Mžany - Závěrečný účet obce Mžany za rok 2020 (8 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mžany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZU oec mzany 3 2020[1].pdf [1,63 MB]
\'thilhnhnrtkl \'ln'.|\l*.\||\ I\l7.\||\' l'l “-Il\I'-I—ln-c||,mlll—
<br> h \\ UH '.<.> nl '|
<br> INVl N | ARI/ACNI zvu/WA |).mm
<br> u pumu-drnů invonlaninui Iihlil'lkll |< il <.>
<br> :.nmlul.n pnlllwlaw—h byl.: |u|u\/:—1|r||.nII-- |||.1||u'— \lvlllvl'll'y',! /U//HH) '.h.;
<br> |l\\\*|\(.1l|'.l\\“ umu—Hm In,/hl.nhu'|||n'.l1n|l-||l.|
<br> 'n/fllll (||-noví— Invvnlallnu'nl l-lnnl'm |.ulnl'.| byl.: vím.(Intl/m.: „mluvim/n
<br> |i'(|.l\ll'|4,'.nupl'y [II.lll'H'll <,>
<br> un.n w't'lnHm '.l.: Ill (:
<br> „\\—\mu.— uln.“ k l|\\\'lll.lllf.l\ ! :“ [\“—(H]NW.lll dlw pl.!nn nn ('llllll H.! |.'llH- |nw-nl.n|:.u'||| “Imm-.h“ nrlnnvlln-JI,knilm kul-Im,l-nllm |nn||
<br> \\“ckwm-HLM.“ \ \ |u-.\ Inn/nim I— “nun/nimi '.lrlllc-fnx—I
<br> „Annin—'\Jhm.: (\\ ni.—m.“ up:—IM“ nl a'vhh'm :—
<br> „Stan I\"\lll —.pívhhuh—ln.umlvlu kw In „cm Na |I\\('HÍ.HI.'.1\I1\\|.*||-'.l(*n uvalil u porvmlm ( '.l IH) lxll |Hl|> l'll'lv ln/l vyr.-lvu / "'ll'lWl' " ""
<br> pw.—mm.hw lh l.“ 31130,kdy byl pnnlým „.n/||| \ln |\.ll.l'.l|l| m-mnvllnull
<br> NU\(\ mian—nu \ lm (' 3030
<br> U."l \Ln M.“JÍJŠUIIJ
<br> U.“l lvkunuhnku—(U;—vmI\I“ŠI\IZ'.|||v lu“ l'l'ulH) <,>
<br> [vimu-.n ni“ (* uni—Hm“ Huh \! Minm lu“ // ') l / <,>
<br> Nvu—Hmm).'.1\.ui|l|\.|lu“ H/'— -|'l'u,'H
<br> chun—.n XXX <“ hlthJ Uli |\l.“'.mv Ixí HKm—fl <,>
<br> pílpouuwurnilu l.||1l.lu'<il\( /.' (MU <,>
<br> n.llwh—k ou \\lmun Mm.mn.lu :: IUUU <,>
<br> mnm-.w
<br> 1:_\kvl\(.n|vlh(
<br> \.unnn |HU(I|H\\\HÍIIU\'\ uvah—m lu »lhtl % (L'—l)
<br> \\Í'.1\x'l1lk.!thIJÍI l't lu HU PHM
<br> Can'th'nl ww.hu un |H„'.ll\\ lu 'TH'N <,>
<br> \ \mu—no: \“ nuc 3030
<br> 'w\1n\'n'm$\\
<br> ' \
<br> \\Š'.puwnu'k \l.M? Duh n\r vvn “m.nímu.- m |<.: % M! Mu MJ
<br> PřHoha č.1: seznam a stav inventarizovaných účtů Přnoha č.2: účtový rozvrh
<br> Příloha č.3: rozvaha
<br> Inventarizační zpráva byla vyhotovena dne 25.1.2021 <.>
<br> Předseda (osoba odpovědná za provedení inventarizace):
<br> Člen (osoba odpovědná za zjištění skutečnosti):
<br> Člen (osoba odpověd...
ZU obec mzany 3 zs vykaz[1].pdf [0,22 MB]
ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> (v korunách na 2 desetinná místa)
<br> sestavená ke dni 31.12.2020
<br> IC
7 1 0 0 4 4 7 5
<br> Název,sídlo a právní forma
účetní jednotky
<br> Základní škola a mateřská škola <,>
Mžany,okresMžany 62
Mžany
<br> BĚŽNÉ MINULÉKOREKCEBRUTTO NETTO
<br> Číslo
položky Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
21 3 4
<br> Synt <.>
účet
<br> 1 190 740,92AKTIVA CELKEM AKTIVA 2 390 021,39 1 199 280,47 2 249 184,69
1 190 740,92Stálá aktiva A.1 190 740,92
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek A.I <.>
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje A.I.1.012
Software A.I.2.013
Ocenitelná práva A.I.3.014
Povolenky na emise a preferenční limity A.I.4.015
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek A.I.5.018
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek A.I.6.019
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek A.I.7.041
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek A.I.8.051
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji A.I.9.035
<br> 1 190 740,92Dlouhodobý hmotný majetek A.II.1 190 740,92
Pozemky A.II.1.031
Kulturní předměty A.II.2.032
Stavby A.II.3.021
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcíA.II.4.022
Pěstitelské celky trvalých porostů A.II.5.025
<br> 1 190 740,92Drobný dlouhodobý hmotný majetek A.II.6.1 190 740,92028
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek A.II.7.029
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek A.II.8.042
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek A.II.9.052
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji A.II.10.036
Dlouhodobý finanční majetek A.III <.>
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem A.III.1.061
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem A.III.2.062
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti A.III.3.063
Termínované vklady dlouhodobé A.III.5.068
Ostatní dlouhodobý finanční majetek A.III.6.069
Dlouhodobé pohledávky A.IV <.>
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé A.IV.1.462
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů A.IV.2.464
Dlouhodobé poskytnuté zálohy A.IV.3.465
Ostatní dlouhodobé pohledávky A.IV.5.469
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na ...
ZU obec mzany 2 vykaz 12 2020[1].pdf [0,21 MB]
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mžany
Mžany 19
Mžany
503 15 Nechanice
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 1 950 000,00 1 950 000,00 1 561 145,16 80,1 80,1
0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 630 000,00 630 000,00 24 596,29 3,9 3,9
0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 130 000,00 160 000,00 150 046,30 115,4 93,8
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 560 000,00 1 560 000,00 1 122 969,18 72,0 72,0
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 90 000,00 90 000,00 28 900,00 32,1 32,1
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 900 000,00 3 081 000,00 3 080 632,58 106,2 100,0
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 210 000,00 240 000,00 223 055,00 106,2 92,9
0000 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 000,00 9 650,00 96,5 96,5
0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst.2 000,00 2 000,00
0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 350,00 17,5 17,5
0000 1381 Daň z hazardních her 30 000,00 80 000,00 55 167,75 183,9 69,0
0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 20 000,00 20 000,00 11,53 0,1 0,1
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 900 000,00 1 101 000,00 1 050 048,37 116,7 95,4
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 566 000,00...
ZU 6 vykaz zs mzany 2020[1].pdf [0,23 MB]
PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ
<br> (v korunách na 2 desetinná místa)
<br> sestavená k 31.12.2020
<br> IC
7 1 0 0 4 4 7 5
<br> Název,sídlo a právní forma
účetní jednotky
<br> Základní škola a mateřská škola <,>
Mžany,okresMžany 62
Mžany
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
pol.Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
MINULÉBĚŽNÉ
<br> Pod
roz <.>
účet
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 66 225,67
P.I.1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 33 689,95901
P.I.2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 32 535,72902
P.I.3.Vyřazené pohledávky 905
P.I.4.Vyřazené závazky 906
P.I.5.Ostatní majetek 909
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
P.II.1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
P.II.2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912
P.II.3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
P.II.4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
P.II.5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
P.II.6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
P.III.1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921
P.III.2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922
P.III.3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923
P.III.4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924
P.III.5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925
P.III.6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926
P.IV.Další podmíněné pohledávky
P.IV.1.Krátkodo...
ZU 5 vykaz zs mzny 2020[2].pdf [0,20 MB]
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> (v korunách na 2 desetinná místa)
<br> sestavená ke dni 31.12.2020
<br> IC
7 1 0 0 4 4 7 5
<br> Název,sídlo a právní forma
účetní jednotky
<br> Základní škola a mateřská škola <,>
Mžany,okresMžany 62
Mžany
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
<br> Hosp.činnostiHlavní činnost Hlavní činnost
<br> Číslo
položky Název položky
<br> 21 3 4
<br> Hosp.činnosti
NÁKLADY CELKEMA.7 005 692,848 308 092,81
Náklady z činnostiA.I.6 990 692,848 307 710,83
Spotřeba materiáluA.I.1.737 517,57518 731,41
Spotřeba energieA.I.2.8 920,0018 915,00
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávekA.I.3.33 737,00
Prodané zbožíA.I.4.343,00
Aktivace dlouhodobého majetkuA.I.5 <.>
Aktivace oběžného majetkuA.I.6 <.>
Změna stavu zásob vlastní výrobyA.I.7 <.>
Opravy a udržováníA.I.8.1 857,35
CestovnéA.I.9.68,00
Náklady na reprezentaciA.I.10.1 302,40
Aktivace vnitroorganizačních služebA.I.11 <.>
Ostatní službyA.I.12.455 365,67506 756,95
Mzdové nákladyA.I.13.3 847 905,004 630 117,00
Zákonné sociální pojištěníA.I.14.1 502 086,201 542 231,00
Jiné sociální pojištěníA.I.15.15 122,6216 750,24
Zákonné sociální nákladyA.I.16.120 359,18101 642,38
Jiné sociální nákladyA.I.17 <.>
Daň silničníA.I.18 <.>
Daň z nemovitostíA.I.19 <.>
Jiné daně a poplatkyA.I.20 <.>
Smluvní pokuty a úroky z prodleníA.I.22 <.>
Jiné pokuty a penáleA.I.23.156,00
Dary a jiná bezúplatná předáníA.I.24 <.>
Prodaný materiálA.I.25 <.>
XXXXX a škodyA.I.XX <.>
Tvorba fondůA.I.27 <.>
Odpisy dlouhodobého majetkuA.I.28 <.>
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetekA.I.29 <.>
Prodaný dlouhodobý hmotný majetekA.I.30 <.>
Prodané pozemkyA.I.31 <.>
Tvorba a zúčtování rezervA.I.32 <.>
Tvorba a zúčtování opravných položekA.I.33 <.>
Náklady z vyřazených pohledávekA.I.34 <.>
Náklady z drobného dlouhodobého majetkuA.I.35.267 336,60106 185,10
Ostatní náklady z činnostiA.I.36.2 000,00862 998,00
Finanční nákladyA.II.381,98
Prodané cenné papíry a podílyA.II.1 <.>
ÚrokyA.II.2 <.>
Kurzové ztrátyA.II.3.381,98
Náklady z přecenění reál...
Záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mžany,IČ00269174 za rok 2020[1].pdf [0,15 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení kontroly obcí & analýz
<br> 1431112021 KH
<br> [ |< IIIHILIIIIllíllllllílillllllll
<br> mooc- Trmal!
<br> Záznam o projednání
<br> Návrhu zprávy o výsledku'přezkoumání hospodaření obce Mžany.IČ 00269174 za rok 2020
<br> Dne 02.02.2021 byl se zástupci obce Mžany:
<br> starostou — Tomášem Valenou
<br> účetní- Alenou Novákovou
<br> projednán Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodařen za rok 2020 vykonaneho ve dnech :
<br> - 13.10.2020 - 02.02.2021
<br> S ohledem na mimořádnou situací a na zdraví zástupců obcí a kontrolorů provádějících přezkoumání,bylo závěrefšné přezkoumání provedeno elektronicky bez přítomnosti pracovníku kontroly v sídle UC <.>
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Mžany
<br> neb z'ištěn ch b a nedostatk 10 odst.3 ísm.a zákona 6.42012004 Sb.<.>
<br> XXXXX XXXXXX.starosta Mžany,prohlašuje.že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu <.>
<br> V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost.nevložil Žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob,nehospodařil s majetkem státu,nerušil za závazky jiných osob,neuzavře! kupní,směnnou,nájemní,pachtovní.zástavní smlouvu,smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot.smlouvu o zřízení věcného břemene.smlouvu o úvěru ani nehospodaříl s jinými cizími zdroji.nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek
<br> Přezkoumání hospodaření vykonala kontrolní skupina ve složení:
<br> - Digitálně podepsán ing.Gabriela Střeíečková |n_9» Gřbneiagmgfmíw kontrolor pověřený řízením přezkoumání „„.<.>.„.<.>.ŘÍÉĚÍŠŠKQXŠ.<.> :.<.> —sui mm?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>.' | ' EC.Bc.Veromka $$$-35.3"wmši Bittnerová Damme? Bc.Veronika Blttnerová.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> *.EÍJŠÍŠÝÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> kontrolor
<br> Pivovarské nám.INS 500 03 Hradec Krllnví':
<br> Návrh ...
Závěrečný účet obce Mžany za rok 2020[1].pdf [0,03 MB]
Závěrečný účet obce Mžany za rok 2020 <.>
<br> Obec Mžany – Výkaz – Fin 2-12-M za rok 2020
<br> - Rozvaha k 31.12.2020
- Výkaz zisku a ztráty za rok 2020
- Příloha účetní závěrky za rok 2020
- Výkaz SUZ k 31.12.2020
- Protokol – Finanční výbor
- Protokol – Kontrolní výbor
- Inventarizační zpráva
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Mžany <,>
<br> IČ: 00269174 za rok 2020 / včetně výpočtu dluhu /
<br>
<br> Základní škola Mžany - Rozvaha k 31.12.2020
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
<br> - Příloha účetní závěrky k 31.12.2020
- Výkaz SUZ k 31.12.2020
- Protokol -Vnitřního,řídícího a kontrolního systému
<br>
<br> Výše uvedené sestavy jsou k nahlédnutí v listinné podobě
v úředních hodinách na Obecním úřadě ve Mžanech
<br>
<br> ve Mžanech dne 20.4.2021
Zpracovala: Nováková Starosta obce - XXXXX XXXXXX
<br>
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
priloha_868872346_0_ZPRÁVA FINÁLNÍ S TABULKOU - Mžany (01.01.2020 - 31.12.2020)[2].pdf [0,56 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Mžany,IČ: 00269174
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 13.10.2020
- 02.02.2021 – přezkoumání bylo provedeno dálkově
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Mžany v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004
<br> Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 16.07.2020 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Mžany 19
<br> 503 15 Nechanice
<br> Zástupci za Obec:
<br> - XXXXX XXXXXX - starosta
- XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontroloři:
Bc.Veronika Bittnerová
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 1.7.2020
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon tj.projednání Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl učiněn...

Načteno

edesky.cz/d/4624731

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mžany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz