« Najít podobné dokumenty

Obec Háje - Zápis č.1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Háje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.1/2021
Zápis č.1/2021
<br>
ze zasedání Zastupitelstva obce Háje z 28.1.2021
<br>
Místnost obecního úřadu: zahájení v 18:00 hod <.>
Předsedající jednání: p.XXXXX XXXXXX
<br> Přítomni:X členů dle prezenční listiny
<br> Program jednání:
<br> 1.Zahájení,schválení programu <.>
2.Schválení ověřovatelů zápisu <.>
3.Žádost o projednání k projektové dokumentaci pro potřeby územního řízení
4.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace <.>
5.Dohoda o narovnání s ŘSD ČR <.>
6.Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ <.>
7.Dodatek č.5 ke smlouvě č.80011 o svozu odpadu obce Háje <.>
8.Uplatnění nároku na zahrnutí odpadu do dílčího základu poplatku za ukládání
<br> komunálního odpadu <.>
9.Uplatnění nároku na zahrnutí odpadu do dílčího základu poplatku za ukládání
<br> bioodpadu <.>
10.Výše poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku za psy na rok 2021 <.>
11.Informace o přezkoumání hospodaření obce Háje <.>
12.Schválení dohod o provedení práce na rok 2021 pro zastupitele obce <.>
13.Rozpočtové opatření č.1/2021 <.>
14.Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
<br> vodovodů a kanalizací <.>
15.Diskuse <.>
16.Usnesení <.>
17.Závěr <.>
<br>
Průběh jednání:
<br>
1.Zahájení provedl starosta p.XXXXX XXXXXX,přivítal přítomné členy zastupitelstva obce
a konstatoval usnášení schopnost ZO (7 členů).Byl přednesen program jednání a
doplněn o body 7,8,9,10,11,12,13,14.Starosta vyzval členy ZO k podání návrhů na
úpravu,či doplnění programu.Program jednání byl jednomyslně odsouhlasen <.>
2.ZO schválilo,že tento zápis budou ověřovat tito členové: Martin Steinbacha Josef
Kříž <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
3.ZO schválilo vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu rozhodnutí
„Novostavba rodinných domů na pozemku parc.č.377/24 v k.ú.Háje u Příbramě“
(viz.příloha) <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
4.ZO schválilo smlouvu o poskytnutí účelové dotace ze Středočeského Fondu obnovy
venkova v rámci Te...

Načteno

edesky.cz/d/4624723

Meta

Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Háje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz