« Najít podobné dokumenty

Obec Suchov - Pozvánka na zasedání ZO Suchov dne 12.5.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Suchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Pozv6nka zaseddni zastupitelstva obce Suchov
<br> Obec Suchov
<br> Obecni (iad Suchov
INFORMACE
<br> o kon6ni zaseddni Zastupitelstva obce Suchov
<br> Obecni (iad Suchov v souladu s ustanovenim S 93 odst.1 zdkona 8.728/2OOO Sb <.>,o obcich (obecni ziizeni),v platn6m zn6ni <,>
informuje o kon6ni zased6ni Zastupitelswa obce Suchov,v souladu s S 92 odst.1 z6kona o obcich <.>
<br> Misto kon6ni: Obec Suchov - Zasedac[ m[stnost pifsdli obce,Suchov i.p.63
Doba konin[: t2.05.2027 od 18100
<br> Navrien'f program:
<br> L) Urieniovdiovatel0 zdpisu (g 95 odst.l z6kona o obc(ch) a zapisovatele
2) Schvdleni programu
3) Na v6domi rozpodtov6 opatieni d.2
4) Schv6leni smlouvy o poskytnutifinandn[ch prostiedk0
5) Schvd I e n i stied n 6d ob6h o v'ih I ed u na r ok 2022 - 2023
6) Schv6leniz6m6ru sm6ny pozemku
7) Rtzn6
<br> Horfi5k Petr
<br> starosta obce
Vyv6Seno na tiiedni desce dne:
Jmdno a podpis: Horfidk Petr
<br> Sejmuto z (iednidesky dne: 00.00.2021
Jmdno a podpis: Horfidk Petr
<br> 04.o5.2027
<br> t4
<br> 6B,Fd
<br> <.>,"q%
<br> R
<br> W

Načteno

edesky.cz/d/4624722

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Suchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz