« Najít podobné dokumenty

Obec Valkeřice - Prezentační videa a interaktivní mapa ValkeřicVěstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí:Veřejná vyhláška - úprava provozu na místní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valkeřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-2114964755135304746.pdf
E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz
<br> MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
<br>
<br> Mírové nám.1175/5,405 38 Děčín IV
Datová schránka: x9hbpfn
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Číslo jednací:
<br>
MDC/44679/2021
<br>
<br>
Spisová zn.:
Počet listů:
Počet příloh:
<br>
MDC/41895/2021
3
1/2
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXX
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Děčín
<br> 412 591 225,777 465 163
<br> olga.hyklova@mmdecin.cz
<br> 27.04.2021
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Děčín,Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad - oddělení
silničního správního a dopravního úřadu jako správní orgán (dále jen "správní orgán")
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> GEZ spol.s r.o <.>,IČO 27297438,Bratislavská 2996,407 47 Varnsdorf
<br> (dále jen "navrhovatel") podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
a § 172 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád") opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci (MK) dopravním značením (DZ)
<br> komunikace: II/240 Valkeřice,okr.Děčín (viz příloha)
<br> termín: 20.4.2021 - 31.10.2021,konkrétní termín bude stanoven v rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání komunikace,vydaného silničním správním úřadem
<br> DZ: viz dopravně – inženýrské opatření v příloze
<br> akce: pokládka kabelu NN pro ppč.405/1 k.ú.Valkeřice REAL IV-12-4020045 <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Přechodná úprava provozu bude realizována pouze a v souladu s pravomocným
rozhodnutím silničního správního úřadu ve věci povolení zvláštního užívání komunikace
(tato podmí...

Načteno

edesky.cz/d/4624717

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valkeřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz