« Najít podobné dokumenty

Obec Valkeřice - ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Benešovska za rok 2020, IČ: 68954689

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valkeřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný úč.2020.xls
List1
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Benešovska
za rok 2014 za rok 2020
<br>
O přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Benešovska byl v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<,>
požádán odbor kontroly KÚÚK.Přezkoumání vykonala Bc.XXXXX XXXXXXXXXX <,>
<br> Přezkoumání bylo provedeno za přítomnosti předsedy Petra Jansy a účetní M.Mansfeldové <.>
Přezkoumání bylo provedeno dle programu sestaveného na podkladě §2 a §3 zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> 1/.Plnění příjmů a výdajů rozpočtu SOB
<br> Ukazatel Schválený rozpočet Kč Skutečné plnění Kč
<br> Příjmy 48,000 47,405.00
<br> Výdaje 153,000 20,248.00
<br> 27,157.00
<br>
2/.Porovnání nákladů a výnosů
<br> Náklady 20,248.00
Výnosy 47,405.00
Výsledek hospodaření 27,157.00
<br> Stav účtu k 1.1.2020 105,761.75
Příjmy 47,405.00
Výdaje 20,248.00
Stav účtu k 31.12.2019 132,918.75
<br> Konečné stavy účtů odpovídají pohybu na těchto účtech a vazbách mezi příjmy a výdaji <.>
<br>
3/.Tvorba fondů:
Sdružení nemá zřízeny fondy
<br> 4/.Výsledek podnikatelské činnosti:
Sdružení neprovádí žádnou podnikatelskou činnost činnost
<br> 5/.Hospodaření s ostatními prostředky
Sdružení nebyly poskytnuty žádné prostředky z Národního fondu ani prostředky ze zahraničí <.>
Sdružení používá pouze sdružené prostředky dle Smlouvy o příspěvku jednotlivých obcí <.>
V průběhu roku 2020 nepoužívalo a nepřijalo Sdružení žádné cizí finanční zdroje <.>
<br>
<br> 6/.Nakládání a hospodaření s majetkem
Sdružení nevlastní žádný majetek,pro svoji činnost využívá majetek sdružených obcí <.>
Byla provedena pouze inventura účetních stavů.Inventurní stavy souhlasí s účetními <.>
<br>
<br>
<br> 7/.Stav pohledávek a závazků
V účetnictví bylo vydáno 13 faktur a to na příspěvky jednotlivým obcím <.>
Všechny faktury byly uhrazeny
Přijato bylo celkem 4 faktur od dodavatelů <.>
Všechny faktury byly uhrazeny
<br>
<br> 8/.Ostatní
V prosinci 2020 byl schválen rozpočet Sdružení na rok 2021 <.>
<br>
<br> 9/.Návrh opatření
Vzhledem k tomu,že při přezkoumání DSO Sdružení o...
2020 Zpráva DSO - Sdružení obcí Benešovska (01.01.2020 - 31.12.2020).pdf
Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly
<br>
Datum: 3.května 2021
Spisová značka: KUUK/042370/2020
Číslo jednací: KUUK/004806/2021
UID: kuukescd0bb61
Počet listů/příloh: 7/0
<br>
<br>
<br> ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Benešovska za rok 2020 <,>
<br> IČ: 68954689
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 10.08.2020 a bylo
provedeno na základě § 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje,na adrese Velká
Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem,dne 09.11.2020 <.>
<br> Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
<br> - Bc.XXXXX XXXXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br>
Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Benešovska,na adrese Náměstí míru 1,407 22 Benešov n.Ploučnicí,dne 03.05.2021 <.>
<br> Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
- Bc.XXXXX XXXXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí:
- XXXX XXXXX - předseda
- XXXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Strana X (Celkem X)
<br> Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást
závěrečného účtu podle § 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu s § 2 odst.1 zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon
č.420/2004 Sb.“):
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněž...

Načteno

edesky.cz/d/4624715

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valkeřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz