« Najít podobné dokumenty

Obec Libišany - Veřejnoprávní smlouva č.6/2021 - Myslivecký spolek Opatovice-Libišany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libišany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva č.6/2021 - Myslivecký spolek Opatovice-Libišany
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Libišany
<br> číslo: 6/2021
<br> uzavřená dle 5159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a dle 5
<br> 9 odst.H zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br> mezi:
<br> Poskytovatelem dotace:
<br> Obec Libišany,se sídlem: Libišany 40
<br> zastoupená: lng Monikou Novákovou,statutární osobou,IČ: 00 273 899
<br> bankovní spojení: 1090562369/0800,Česká spořitelna (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> Přijemcem dotace:
<br> Myslivecký spolek Opatovice n/L - Libišany,se sídlem: Pardubicka 423,533 45 Opatovice n/L Zastoupený : Petrem Perným,tel.606 334 994
<br> |Č160158735
<br> bankovní spojení.“ 273660258/0300,ČSOB a.s <.>
<br> (dá/e jen „př.-jamce?
<br> 2.1 <.>
<br> 2.2
<br> 2.3
<br> 3.1
<br> [.Předmět smlouvy
<br> 1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích ||.až Ill.účelovou dotaci ve formě neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 15.000- Kč,slovy patnácttisic korun českých
<br> 1.2 Dotace je poskytována na nákup prostředků k ochraně a péči o zvěř,budování a opravu
<br> krmných zařízení pro drobnou a srnčí zvěř,krmivo a iečiva na odchov bažantů a kulturní činnost <.>
<br> Splatnost peněžních prostředků
<br> Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným včlánku |.na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy <.>
<br> Finanční prostředky lze použít na úhradu “nákladů vzniklých v období od 1.1.2021 do 31.10.2021 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí,které budou uhrazeny nejpozději do 31.10.2021.Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku <.>
<br> Vtermínu pro předložení vyúčtování dle článku Ill.odstavec 3.2 vrátí příjemce nevyčerpaně finanční prostředky na účet poskytovatele.Neučini-li tak,jedná se o porušení rozpočtové kázně
<br> dle 5 22 ...

Načteno

edesky.cz/d/4624711


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libišany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz