« Najít podobné dokumenty

Obec Libišany - Veřejnoprávní smlouva č.5/2021 - SDH Libišany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libišany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva č.5/2021 - SDH Libišany
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Libišany
<br> číslo: 5/2021 uzavřená dle 5159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a dle © 9 odst.H zákona č.25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec Libišany,se sídlem: Libisany 40 zastoupená: lng Monikou Novákovou,statutární osobou,IČ: 00 273 899 bankovní spojení: 109056236910800,Česká spořitelna (dále jen „poskytovatel“) a Příjemcem dotace: SH ČMS —- Sbor dobrovolných hasičů Libíšany,se sídlem: Libišany 40,0533 45 Opatovice níL Zastoupený : Romanem Divíškem tel.724 220 550,romandividsek©post.cz.lČ: 65666941 bankovní spojení: 1728355001,Raiffeisenbank a.s.(dále jen „příjemce'9 i.Předmět smlouvy
<br> 1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích ll.až lll.účelovou dotaci ve formě neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 15.000,- Kč,slovy patnácttisíc korun českých
<br> 1.2 Dotace je poskytována na pořízení prostředků bezprostředně souvisejících s potřebami a činností SDH,uhrazení nákladů spojených s návstěvnou družebního DHZ Durďošík —SR <.>
<br> Splatnost peněžních prostředků
<br> 2.1.Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným včlánku l.na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy <.>
<br> 2.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1.1.2021 do 31.10.2021 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí,které budou uhrazeny nejpozději do 31.10.2021.Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku <.>
<br> 2.3 Vterminu pro předložení vyúčtování dle článku llI.odstavec 3.2 vrátí příjemce nevyčerpané finanční prostředky na účet poskytovatele.Neučiní—li tak,jedná se o porušení rozpočtová kázně dle 5 22 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších před...

Načteno

edesky.cz/d/4624710


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libišany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz