« Najít podobné dokumenty

Obec Libišany - Veřejnoprávní smlouva č.4/2021 - Spolek NK Libišany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libišany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva č.4/2021 - Spolek NK Libišany
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Libišany
<br> číslo: 4/2021
<br> uzavřená dle 5159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a dle 5 9 odst.H zákona č.250112000 Sb„ o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších před písů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec Libišany,se sídlem: Libišany 40 zastoupená: lng Monikou Novákovou,statutární osobou,ič: 00 273 899 bankovní spojení: 109056236910800,Česká spořitelna (dále jen.<.> poskytovatelf') a Příjemcem dotace: Spolek NK Libišany,se sídlem: Libisany 40,533 45 Opatovice nIL Zastoupeny : XXXXX Rosendorf„ tel.?XX XXX XXX IČ: XXXXXXXX bankovní spojení: 2901938070/2010,FIO Bank (dále jen „příjemce“) l.Předmět smlouvy
<br> 1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích ||.až |||.účelovou dotaci ve formě neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 15.000,- Kč,slovy patnácttisíc korun českých <.>
<br> 1.3.Dotace je poskytována na nákup sportovních potřeb,úhrada startovného a chod spolku <.>
<br> Splatnost peněžních prostředků
<br> 2.1.Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným včlánku |.na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy <.>
<br> 2.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1.1.2021 do 31.10.2021 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí,které budou uhrazeny nejpozději do 31.10.2021.Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku <.>
<br> 2.3 Vtermínu pro předložení vyúčtování dle článku lll.odstavec 3.2 vrátí příjemce nevyčerpané finanční prostředky na účet poskytovatele.Neučinísli tak,jedná se o porušení rozpočtové kázně dle 5 22 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> III <.>
<br> Podmínky udělení peněžních prostředků
<br> 3.1 Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uve...

Načteno

edesky.cz/d/4624709


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libišany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz