« Najít podobné dokumenty

Obec Libišany - Veřejnoprávní smlouva č.2/2021 - ČSV, z.s. ZO Pardubice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libišany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva č.2/2021 - ČSV, z.s. ZO Pardubice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Libišany
<br> číslo: 2/2021 uzavřená die 5159 a násl.zákona č.5009004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů & dleš 9 odst.Hzekone č 25012000 Sb.<.> o tozpočtovýeh pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisu) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec Líbišany,se sídlem: l_ibišany 40 zastoupená ing Monikou Novákovou,stattíternš osobou,iC: 00 273 899 bankovní spojení: lOQOSGQIŠGGIUBGU.Česká spořitelna (dále jen,<.> poskytovatel"j a Příjemcem dotace: ČSV,2.3,20 Pardubice,se sídlem: Klášterní 54,530 02 Pardubice Zastoupeny : Václavem Janovským.iC: 64242463 bankovní spojení: 104369355/0300,esoe (dále jen,<.> přfjemce“) %.Předmět smlouvy
<br> ! Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účet za podmínek uvedených v článcích it.ažllí.účelovou dotaci ve formě neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 5 Ot)D,- Kč.slovy pettisír: korun Českých <.>
<br> Hi Dotace je poskytován? ] \ ' včeiařskych před misek it in“ ;;i'zz!
<br> !.„";i'imlí'šřiě andel.:?:-zločinci šii'íj-íig'fx't; í'ÝiŠ=.iši'žr:Í'É po'eíiionš odbornych
<br> Splatnost peněžních prostředků
<br> 21.Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za učeíem uvedeným v článku |.na účet příjemce uvedeny v záhlaví této smlouvy do 34 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy <.>
<br> Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1 1,202í do 31.10.2021 vztahUjicích se ke stanovenému učeiu poskytnutí,které budou uhrazeny nejpozději do 31002023 Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářniho roku <,>
<br> 2.3 V termínu pro předložení vyúčtování dle článku lll,odstavec 3.2 vráti příjemce nevyčerpane finanční prostředky na účet poskytovatele.Neueiní-Ii tak.jedná se o porušení rozpočtové kázně dle 5 22 zákona c 250/2000 Sb <.>,o rDZpt)ČlOVýCh pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Podminky udělení peněžních prostředků
<br> 3.1 Příjemce je Opšávněn použit...

Načteno

edesky.cz/d/4624708


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libišany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz