« Najít podobné dokumenty

Obec Libišany - Veřejnoprávní smlouva č.1/2021 - Spolek rybářů Libišany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libišany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva č.1/2021 - Spolek rybářů Libišany
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Libišany
<br> číslo: 1/2021
<br> uzavřená dle 5159 a násl.zákona č.50012004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a dle 5 9 odst.H zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec Libišany,se sídlem: Libišany 40 zastoupená: ing Monikou Novákovou,statutární osobou,|Č: 00 2?3 899 bankovní spojení: 1090562369/0800,Česká spořitelna (dále jen „poskytovatel“) a Přijemcem dotace: Spolek rybářů Libišany,se sídlem: Libišany 140,533 45 Opatovice n/L Zastoupeny: Ladislavem Košt'álem,tel.607 142 083 EC: 262 82 609 bankovníspojení: 1984228001/5500,Reiffeisenbank a.s.(dále jen „přůemce“) !.Předmět smlouvy
<br> 1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích ||.až Ill <.>
<br> účelovou dotaci ve formě neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 15.000,—
<br> Kč,slovy patnácttisíc korun českých <.>
<br> 1.3.Dotace je poskytována na nákup rybí násady,nářadína údržbu rybníka a okolí,nákup rybářských potřeb <.>
<br> Splatnost peněžních prostředků
<br> 2.1.Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku |.na účet
<br> příjemce uvedený v záhlaví této smicuvy do 14 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy <.>
<br> 2.2.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladu vzniklých v období od 1.3.2021 do 31.10.2021 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí,které budou uhrazeny nejpozději do 31.10.2021.Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku <.>
<br> 2.3 Vterminu pro předložení vyúčtování dle článku |||.odstavec 3.2 vrátí příjemce nevyčerpaně
<br> finanční prostředky na účet poskytovatele.Neučiní—li tak,jedna se o porušení rozpočtové kázně dle 5 22 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů <.>
<br> III.Podmínky udělení peněžních prostředků 3.1 Pří...

Načteno

edesky.cz/d/4624707


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libišany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz