« Najít podobné dokumenty

Obec Libišany - Veřejnoprávní smlouva č.3/2021 - FC Libišany z.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libišany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva č.3/2021 - FC Libišany z.s.
Veřejnoprávnísmlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Libišany
<br> číslo: 3/2021
<br> uzavřená dle Š159 a násl.zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a dleš 9 odst.t-t zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec Libišany,se sídlem: Libišany 40 zastoupena: Ing Monikou Novákovou.statutární osobou,IČ: 00 273 899 Bankovníspojení : Česká spořitelna Číslo účtu: 1090562369/0800 (dále jen „poskytovatel“) a Přijemcem dotace: Fotbalový oddil „_ FC Libišany a.s <.>,sídlo/bytem: Libišany 135 Zastoupeny: Petrem Kuricem předsedou oddilu,tel.724 788 982 IČ: 42941300 Bankovní spojení: Česká spoříte/na Číslo účtu.- 1202862359/0800 (dá/e jen „příjemce“)
<br> |.Předmět smlouvy
<br> 7,1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích Ii.až lII.účelovou dotaci ve formě neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 50.000; Kč,slovy padesattisíc korun českých <.>
<br> 1.2.Dotace je poskytována na činnost klubu FC Libišany zs._ na chod klubu nakup materialu,hostování hráčů a rozhodčí <.>
<br> Splatnost peněžních prostředků
<br> 2.1.Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku |.na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy <.>
<br> 22 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 1.1.2021 do 150112021 vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí,které budou uhrazeny nejpozději do 30.11.2021.Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku <.>
<br> 2.3 Vtermínu pro předložení vyúčtování dle článku lil.odstavec 3.2 vrátí příjemce nevyčerpane finanční prostředky na účet poskytovatele.Neučíníwli tak,jedna se o porušení rozpočtové kázně dle & 22 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> WheůL—w ; Wima Síň/um -.bj_ s: zo...

Načteno

edesky.cz/d/4624705


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libišany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz