« Najít podobné dokumenty

Obec Hošťka - Mimořádná opatření s účinností od 4.5.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hošťka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UV_433-2021_mimoradna-opatreni_MZ_CR.pdf (197.78 kB)
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 3.května 2021 č.433
<br>
k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
<br>
<br> Vláda
<br> vydává předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat:
<br> 1.mimořádné opatření,kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol <,>
<br> 2.mimořádné opatření,kterým se mění mimořádné opatření,kterým se stanovuje omezení
maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb <,>
<br> 3.mimořádné opatření,kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží
a služeb a poskytování služeb <,>
<br> 4.mimořádné opatření,kterým se mění mimořádné opatření,kterým se omezuje provoz
škol a vysokých škol <,>
<br> 5.mimořádné opatření,kterým se mění mimořádné opatření,kterým se stanovují podmínky
testování studentů vysokých škol <,>
<br> 6.mimořádné opatření,kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků
dýchacích cest <,>
<br> jejichž návrhy jsou uvedeny v přílohách tohoto usnesení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
předseda vlády
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_02_maloobchod-od-4-kvetna.pdf (193.11 kB)
1
<br>
<br> Příloha č.2
usnesení vlády
ze dne 3.května 2021 č.433
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů <,>
nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle
§ 2 odst.2 písm.b) až e) a i) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším
rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 4.května 2021 od 00:00 hod.se mění mimořádné opatření ze dne
29.dubna 2021,č.j.MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN,a to tak,že:
<br> 1.v čl.I bodu 5 písmeno g) zní:
<br>
„g) provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených
<br> na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.74/2005 Sb <.>,jako
jsou zejména zájmová,výchovná,rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy
na vyučování,nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let,včetně
péče o ně,tak,že se zakazuje přítomnost veřejnosti,s výjimkou
i) poskytování služby v domácnosti uživatele služby <,>
ii) provozu zařízení nebo poskytování služby v Karlovarském kraji <,>
<br> Královéhradeckém kraji,Libereckém kraji,Pardubickém kraji,Plzeňském kraji <,>
Středočeském kraji a hlavním městě Praze,ve vnitřních nebo vnějších prostorech
v maximálním počtu 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby,nebo
<br> iii) provozu zařízení nebo poskytování služby v Karlovarském kraji <,>
Královéhradeckém kraji,Libereckém kraji,Pardubickém kraji,Plzeňském kraji <,>
Středočeském kraji a hlavním městě Praze,ve vnějších prostorech za přítomnosti
více osob než uvedených v bodu ii),nejvýše však 20 osob ve skupině,při
dodržení podmínek,že na 1...
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_04_vysoke-skoly-od-4-kvetna.pdf (194.16 kB)
1
<br>
Příloha č.4
usnesení vlády
ze dne 3.května 2021 č.433
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.b) a odst.2
zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 4.května 2021 od 00:00 hod.se mění mimořádné opatření ze dne
29.dubna 2021 č.j.MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN,a to tak,že:
<br>
1.v čl.I bodu 6 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e),která znějí:
<br> „d) na základní umělecké škole v Karlovarském kraji,Královéhradeckém kraji,Libereckém
<br> kraji,Pardubickém kraji,Plzeňském kraji,Středočeském kraji a hlavním městě Praze
skupinové konzultace nebo výuky ve vnitřních nebo vnějších prostorech v počtu nejvýše
3 žáků v jedné skupině <,>
<br> e) na základní umělecké škole v Karlovarském kraji,Královéhradeckém kraji,Libereckém
kraji,Pardubickém kraji,Plzeňském kraji,Středočeském kraji a hlavním městě Praze
konzultace nebo výuky konané ve vnějších prostorech,v počtu více než 3 žáků,avšak
nejvýše 20 osob ve skupině za podmínky,že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy <,>
a při splnění podmínky podle bodu 15,“ <,>
<br>
2.v čl.I bodu 7 se na konci písmene a) slovo „a“ nahrazuje čárkou a za písmeno b) se
<br> vkládají nová písmena c) a d),která znějí:
<br> „c) konzultace nebo vzdělávání v Karlovarském kraji,Královéhradeckém kraji,Libereckém
<br> kraji,Pardubickém kraji,Plzeňském kraji,Středočeském kraji a hlavním městě Praze
konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech v počtu nejvýše 3 účastníků v jedné
skupině <,>
<br> d) konzultace nebo vzdělávání v Karlovarském kraji,Královéhradeckém kraji,Libereckém
kraji,Pardubickém kraji,Plzeňském kraji,Středočeském...
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_01_provoz-vysokych-skol.pdf (405.78 kB)
1
<br>
Příloha č.1
usnesení vlády
ze dne 3.května 2021 č.433
<br>
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) a § 2 odst.1 zákona
č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č.94/2021 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.b) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2 odst.2 písm.f) zákona
č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 10.května 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného opatření
se omezuje provoz škol a školských zařízení ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje <,>
Kraje Vysočina a Zlínského kraje tak,že se omezuje:
<br> 1.provoz vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně
<br> a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů <,>
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky
(dále jen „vysoké školy“),a to tak,že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce
a zkouškách,při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání;
zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů <,>
b) účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden
<br> student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba) a
c) zkoušky,je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru <,>
<br>
2.provoz vysokých škol,a to tak,že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých
<br> škol,kteří mají na území České republiky jiné bydliště,v ubytovacích zařízeních v...
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_03_maloobchody-od-10-kvetna.pdf (263.08 kB)
1
<br>
<br> Příloha č.3
usnesení vlády
ze dne 3.května 2021 č.433
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů <,>
nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle
§ 2 odst.2 písm.b) až e) a i) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším
rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 10.května 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného
opatření se:
<br> 1.omezuje činnost provozovny stravovacích služeb tak,že se zakazuje přítomnost
<br> veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např.restaurace,hospody a bary) <,>
s výjimkou:
a) v provozovnách,které neslouží pro veřejnost (např.zaměstnanecké stravování <,>
<br> stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb,ve vězeňských
zařízeních),s tím,že v provozovně zaměstnaneckého stravování se smí konzumovat
pokrmy XXX XXX,že u jednoho stolu sedí nejvýše X strávník; jedná-li se o dlouhý stůl <,>
lze u něj usadit více strávníků tak,že mezi strávníky je rozestup alespoň 2 metry
nebo mezi strávníky jsou mechanické překážky,které brání šíření kapének <,>
<br> b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí,žáků a studentů
účastnících se prezenčního vzdělávání <,>
<br> c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky,že poskytují stravování
pouze ubytovaným osobám,a to pouze v čase mezi 06:00 hod.a 21:59 hod.;
<br> tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb
(např.provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla
s sebou) s tím,že prodej zákazníkům v místě prov...
UV_433-2021_MO_MZ_priloha_05_testovani-studentu.pdf (356.38 kB)
Příloha č.5
usnesení vlády
ze dne 3.května 2021 č.433
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br>
S účinností ode dne 4.května 2021 od 00:00 hod.se mění mimořádné opatření ze dne
19.dubna 2021,č.j.MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN,a to tak,že
<br>
1.čl.XV zní:
<br>
„XV <.>
<br> Osobě,která je uchazečem o přijetí ke studiu na vysoké škole (dále jen „uchazeč“),vysoká
škola umožní osobní přítomnost na přijímací zkoušce,nejedná-li se o přijímací zkoušku
konanou distanční formou,pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,a
b) předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC
<br> antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,nebo RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2,který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním
přijímací zkoušky,nebo
<br> c) předloží doklad vydaný vysokou školou o negativním výsledku preventivního antigenního
testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivního RT-PCR testu
na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2,který byl proveden v posledních 7 dnech
před konáním přijímací zkoušky <,>
<br> není-li v čl.XVI stanoveno jinak.“ <,>
<br>
2.v čl.XVI se ve větě první za slova „čl.XV písm.b)“ vkládají slova „nebo c)“ <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>

Načteno

edesky.cz/d/4624704


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hošťka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz