« Najít podobné dokumenty

Obec Krupá - Závěrečný účet obce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krupá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vzz.pdf (112.54 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Krupá; IČO 00243957; Krupá 14,Krupá,270 09
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 10.2.2021
<br> Právní forma: Obec
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 5 912 643,42 0,00 5 711 998,19 0,00
I.Náklady z činnosti 5 553 384,42 0,00 5 354 268,19 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 337 204,57 0,00 545 185,74 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 299 302,39 0,00 234 459,09 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 6 358,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 -49 500,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 141 235,00 0,00 155 360,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 34 209,00 0,00 39 753,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 12 696,00 0,00 26 867,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 291 003,13 0,00 1 303 065,20 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 210 276,00 0,00 1 906 661,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 362 594,00 0,00 254 069,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 1 898,00 0,00 801,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,...
rozvaha.pdf (157.47 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Krupá; IČO 00243957; Krupá 14,Krupá,270 09
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 10.2.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 103 882 179,76 8 901 400,67 94 980 779,09 89 444 607,03
A.Stálá aktiva 102 296 141,75 8 901 400,67 93 394 741,08 80 599 834,76
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 544 360,80 438 796,80 105 564,00 123 168,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 42 160,80 42 160,80 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 502 200,00 396 636,00 105 564,00 123 168,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 101 679 458,38 8 462 603,87 93 216 854,51 80 404 713,30
<br> 1.Pozemky 3 614 009,61 0,00 3 614 009,61 3 611 751,13031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 28 991 147,30 6 358 440,00 22 632 707,30 22 107 962,39021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 242 278,60 428 588,50 813 690,10 552 187,50022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 675 575,37 1 675 575,37 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 66 156 447,50 0,00 66 156 447,50 54 132 812,28042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouh...
příloha.pdf (127.22 kB)
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Krupá; IČO 00243957; Krupá 14,Krupá,270 09
<br> Za období: 12/2020
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 10.2.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Způsob zaokrouhlování: Nákladové a výnos.účty jsou matematicky zaokr.na tisíce Kč z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz zisku a ztráty.Výsledek (tj.součet
výsledku hosp.hl.i hosp.činnosti) se přenese do Rozvahy,kde jsou také ost.jednotl.položky nejprve zaokrouhleny a poté sečtěny do souč.řádků.Při úpr.výkazu Příloha se
zaokr.hodnoty některých pol.porovnají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha.O případné rozdíly vzniklé zaokrouhl.se upraví dané položky výkazu příloha.Teprve potom se
výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům 377 nebo 378
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 583 420,90 584 990,72
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 85 804,00 94 158,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 147 829,90 150 539,72
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 349 787,00 340 293,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 ...
přezkoumání.pdf (2.72 MB)
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Krajský úřad Středočeského kraje
<br> Čj.: 000995/2021/KUSK SpZn: SZ_081161/2020/KUSK
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KRUPÁ IČ: 00243957 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření obce Krupá za rok 2020 bylo zahájeno dne 04.08.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajicím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 09.04.2021 ' 03.1 12020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> 01.01.2020 - 31.12.2020
<br> Krupá Krupá 14 270 09 Krupá
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX - starosta Veronika Kubínková,Dis.- účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle 5 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,(3 4 á © 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na ...
hl.kniha.pdf (3.4 MB)
Obec Krupá,IČO 00243957 KEO4 1.8.7 U Hlavní kniha analytická Období: 1212020 Součtování: Účtová třída vzestupně,su vzestupně Třídění: AU vzestupně Počáteční stav Roční obraty Měsíční obraty Zůstat SU AU Název SU Má dáti Dat!| Má dáti Dal Má dáti Dal Má dáti 018 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný maj 42 978,80 0,00 12 141.00 12 959,00 0,00 12 959.00 42 160.80
<br> 021 0300 Garáže
<br> 021 0400 Stavby,cesty,mosty
<br> 021 0500 Kanalizace,vodovod,plyn
<br> 021 0600 Jiné budovy a stavby Celkem za SU: 021 Stavby
<br> 9 572 175.30 12 690,00
<br> 1 808 646,23 15 071 440,76 1 297 137,10
<br> 9 572 175,30 12 690,00
<br> 1 808 646,23 15 071 440,75 2 526 195.01
<br> 1 242 278,60 1 242 278,60
<br> 031 0200 Pozemky - lesní
<br> 031 0300 Pozemky - zemědělské
<br> 031 0310 Věcná břemena
<br> 031 0500 Pozemky- ostatní
<br> 031 0510 Věcná břemena Celkem za SU: 031 Pozemky
<br> 29 439,44 182 885,44
<br> 1 303 185,37 855 980,48
<br> 1 067 143,38 173 116,52 3 611 751,13
<br> 4 320.00 0,00 0,00 0,00
<br> 4 320,00
<br> 0,00
<br> 1 857,12 0,00 204,40 0,00
<br> 2 061,52
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 29 439,44 182 885,44
<br> 1 305 648.25 855 980.48
<br> 1 066 939,48 173 116,52 3 614 009,61
<br> 042 0000 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0200 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - čov
<br> 0,00 54 132 812,28
<br> 1 560 876,51 12 023 635.22
<br> 1 560 876.51 0.00
<br> 0.00 37 576,30
<br> 0,00 66 158 447,50
<br> 118
<br> : Krupá,100 00243957
<br> Období: 1272020 )učtování: Účtová třída vzestupně,SU vzestupně Třídění: AU vzestupně
<br> Hlavní kniha analytická
<br> KEO4 1.8.7 UC002
<br> Počáteční stav Roční obraty Měsíční obraty Zůstatek U AU Název SU Má dáti Dal Má dáti Dal Má dáti Dal Má dáti Da! 11 0200 Oprávky ke stavbám -2 749 976,00 0,00 0,00 371 388,00 0,00 92 847,00 -3 121 364,00 0,00 il 0300 Oprávky ke stavbám -5 324,00 0,00 0,00 156,00 0,00 39,00 -6 480,00 0,00 :1 0400 Oprávky ke stavbám -897 317,00 0,00 0,00 21 732.00 0.00 5 433,00 -919 049,00 0,00 :1 0500 Oprávky ke stavbám -1 5...
fin.pdf (4.73 MB)
Fin2-12M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKU,DOBROVOLNÝCH SVAZKU OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Za období: 12í2020
<br> Obec Krupá; IČO 00243957; Krupá 14.Krupá,270 09
<br> Právní forma: Obec Předmět činnosti: Datum výkazu: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestaveni: 25.1.2021
<br> |.Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rgšggššěďa Výsmdeťoíi počátku Plnění V a b 1 2 3
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 420 740,00 1 771 587,00 1 438 777,14 8121
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 40 000.00 60 000.00 23 084,37 33.47
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 160 000,00 180 000,00 140 878,79 78,27
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 200 000,00 1 300 000,00 1 054 561,03 61.12
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 2 750 000,00 3 240 642,41 2 891 438.51 09.22
<br> 1334 Odvody za 00000 půdy ze zemědělského půdního fondu 4 000.00 11 150,00 11 117,40 99,71
<br> 1337 Poplatek za komunální odpad 270 000.00 202 530,00 232 530,00 10000
<br> 1341 Poplatek ze psů 9 000.00 9 000.00 8 280,00 92,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 300,00 300,00 100,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 5 vyjimkou dílčí daně z technických her 40 000.00 50 000,00 39 869,28 79,74
<br> 1382 Zrušený odvod ?.loterií a pod.her kr.výher.hrac.pří5trojů 0,00 11.00 10.00 98.18
<br> 1385 Dílčí daň z technických her 300 000,00 300 000.00 0,00 0,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 450 000,00 455 125,00 455 124.25 10000
<br> 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 599 500,00 599 500.00 100.00
<br> 4112 Neinv,přij.transfery ze st.rozp.v ramci souhrndotaovzta 76 600.00 79 400,00 79 400,00 100,00
<br> 4116 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze stat.rozpočtu 0,00 12 000.00 12 000,00 100,00
<br> 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stat.rozpočtu 2 813 068,20 3 515 530,04 3 513 299,49 99.94
<br> 4222 Investičnl přijaté trans...
závěrečný učet.pdf (418.52 kB)
Obec Krupá Krupá 14,27009 Krupá,IČO: 243957
<br> Závěrečný účet obce Krupá za rok 2020
<br> Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č.3/2021 závěrečný účet obce Krupá za rok 2020 bez výhrad na ZO 29.4.2021.Rozpočet pro rok 2020 byl schválen zastupitelstvem obce dne 13.12.2019 a byl sestaven jako přebytkový <.>
<br> Příjmy obce pro rok 2020 byly tvořeny daňovými,nedaňovými a kapitálovými příjmy,neinvestičními dotacemi od Středočeského kraje & úroků <.>
<br> Celkové rozpočtové příjmy 12.925.139,- Kč k 31.12.2020 byly naplněny na 18.315.847,06,— Kč <.>
<br> Celkové rozpočtové výdaje ve výši 11.925.119,- Kč k 31.12.2020 byly naplněny na 24.801.463,52,— Kč <.>
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou přílohou <.>
<br> Hospodářský výsledek k 31.12.2020 činil 1.799.024,67 Kč <.>
<br> Během rozpočtového roku 2020 bylo přijato 15 rozpočtových opatření,která byla přijata v souladu s pravidly hospodaření obce <.>
<br> Obec zajistila přezkoumání svého hospodaření,vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky dle ustanovení 5 4 ust.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků & dobrovolných svazků,obcí <,>
<br> za rok 2020 Krajským úřadem Středočeského kraje.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 9.4.2021 <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 byla předána
<br> se závěrečným výrokem — bez výhrad
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2020 (FIN 2-12),zpráva o výsledku přezkoumání hOSpodaření obce,a o dalších finančních operací,včetně použití fondů (rozvaha za rok 2020),vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje,obcí,k hospodaření dalších osob a hospodaření příspěvkových organizací obce Krupá (Mateřská škola Krupá),jsou uloženy
<br> k nahlédnutí u obecního úřadu Krupá po celou dobu vyvěšení závěrečného účtu <.>
<br> Obec Krupá,Krupá 14,27009 Krupá,IČO: 243957,https://www.obec-krupa.cz/,email : krupa©poddzbanskocz

Načteno

edesky.cz/d/4624679

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Krupá
14. 05. 2021
14. 05. 2021
13. 05. 2021
12. 05. 2021
11. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Krupá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz