« Najít podobné dokumenty

Obec Závada - Výzva k podání cenové nabídky - zpracování projektové dokumentace KČOV I.etapa 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Závada.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh SOD zde ke stažení
Smlouva o dílo Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce kanalizace a KČOV I.etapa Závada
<br>
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění
<br> I <.>
<br> Smluvní strany
<br> 1.Objednatel: Obec Závada
<br>
<br>
se sídlem:
Závada 106,747 19 Bohuslavice
<br>
<br> zastoupené: ing.XXXXXX XXXXXXX,starostka obce
<br>
<br>
IČ:
00635553
<br>
<br>
<br> DIČ: obec není plátcem DPH
<br>
<br>
<br> Bankovní spojení:
Česká spořitelna Opava,pobočka Hlučín
<br>
<br> Číslo účtu:
1847344399/0800
<br>
<br>
Osoba oprávněná jednat: ing.XXXXXX XXXXXXX,starostka obce
dále jen objednatel
X.Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupené:
<br> IČ:
<br> DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat:
dále jen zhotovitel
II <.>
<br> Předmět smlouvy
1.Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu <.>
<br> 2.Dílem se v souladu s platnou právní úpravou a pro účely této zakázky rozumí zpracování projektové dokumentace pro I.etapu rekonstrukce kanalizace a vybudování KČOV v obci Závada <.>
3 <.>
Dílo je dále specifikováno ve Výzvě k podání nabídky (Zadávací dokumentaci) výběrového řízení,na základě něhož byl zhotovitel vybrán <.>
4 <.>
Zhotovitel prohlašuje,že před podpisem smlouvy zvážil podmínky realizace díla a neshledal takové závady,které by bránily zdárnému provedení díla <.>
<br> 5 <.>
Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna související plnění a práce tvořící předmět díla <.>
<br> 6 <.>
Dílo zpracuje zhotovitel a předá objednateli ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě <.>
<br> III <.>
<br> Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a předat jej dokončené objednateli do 12 kalendářních měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo <.>
IV <.>
<br> Platební podmínky
1.Objednate...
Výzva k podání cenové nabídky - projektová dokumentace KČOV I.etapa zde ke stažení
Obec Závada Závada 106,747 19 Bohuslavice
<br> VÝZVA |< PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
<br> ve veřejné zakázce malého rozsahu.V souladu s s 96 a 918 odst.5 zákona č.137/20065b <.>,o veřejných zakázkách,v platném znění (dále také jen „zákon o veřejných zakázkách"),není tato zakázka zadávacím řízením podle tohoto zákona.Zadavatel je povinen dodržovat zásady transparentnosti,rovného zacházení a zákazu diskriminace <.>
<br> 1.lDENTlFIKACE ZADAVATELE
<br> Název zadavatele: Obec Závada
<br> Sídlo zadavatele: Závada 106,747 19 Bohuslavice Zastoupený: lng.XXXXXX XXXXXXX,starostka obce |č zadavatele: XXXXXXXX
<br> DIČ zadavatele: Obec Závada není plátcem DPH Kontaktní osoba zadavatele: ing.XXXXXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> X.IDENTIFIKACE ZAKÁZKY
<br> Název zakázky: Zpracování projektové dokumentace pro |.etapu rekonstrukce kanalizace a vybudování KČOV v obci Závada
<br> Datum vyhlášení zakázky: 12.2.2016
<br> Předmět zakázky: zpracování projektové dokumentace
<br> Dílem se v souladu s občanským zákoníkem a pro účely této zakázky rozumí zpracování projektové dokumentace stavby - Letapa rekonstrukce stávající gravitačníjednotné obecní kanalizace,ve východní části obce,pro výust' Kaménka a vybudování kořenové ČOV pro 220 EO,včetně následného obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení.Vítězný uchazeč pak dále vypracuje realizační dokumentaci,tedy dokumentaci pro provedení stavby nezbytnou pro zadávací řízení na zhotovitele stavby (včetně vypracování položkověho rozpočtu a výkazu výměr s rozdělením na dvě části — rekonstrukce kanalizace a vybudování KČOV).Projektová dokumentace bude zároveň sioužit jako podklad pro žádost o dotaci ze SFŽP,IROP či jiného vhodného operačního programu.Projektová dokumentace bude zpracována v tištěné podobě v počtu 3 ks výtisků a v elektronické podobě <.>
<br> Obec Závada Tel.+420 595 055 106 str.1 Závada 106,747 19 Bohuslavice www.zavada.cz celkem 5
<br> Obec Závada Závada 106,747 19 Bohuslavice
<br> Specifikace prací
<br> navrhované technické ...

Načteno

edesky.cz/d/4624587

Meta

Veřejná zakázka   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Závada      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz