« Najít podobné dokumenty

Obec Svinaře - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemnívh komunilkacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svinaře.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Adresa úřadu: Pracoviště: e-mail: posta@muberoun.cz
Husovo náměstí 68 Politických vězňů 20 IČ: 00233129
266 43 Beroun-Centrum 266 43 Beroun-Město www.mesto-beroun.cz
Tel.: +420 311 654 111 Tel.: +420 311 630 111
<br> Fax: +420 311 621 242 Fax: +420 311 623 251
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail:
27 04.2021 MBE/21658/2021/DOPR-Mij 235/2021/DOPR Miláček/ 311654326 doprava4@muberoun.cz
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti
společnosti ADSUM spol.s.r.o <.>,Lidická 7,273 51 Unhošť,IČ: 45144991 a po písemném vyjádření
příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního
odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-86809-1/ČJ-2021-010206
<br>
s t a n o v u j e
<br>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle §
171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
z důvodu realizace opravy povrchu objízdných tras na silnici III/11524 a silnice III/11517 po provedené
rekonstrukci silnice II/115,a s touto opravou spojených dopravních opatření dle grafického vyobrazení (str.4-
8) <.>
<br>
<br> Dopravní značení a zařízení bude upraveno dle grafického vyobrazení dopravně inženýrského opatření
(dopravního značení),které je součástí tohoto stanovení (str.4-8) a v souladu s TP 66 – Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích <.>
<br>
Dopravní opatření je stanoveno s ohledem na příslušnost odboru ...

Načteno

edesky.cz/d/4624493

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svinaře      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz