« Najít podobné dokumenty

Obec Uhřičice - návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Uhřičice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výroční zpráva (6.19 MB)
EVROPSKÁ UNlE MINISTERSTVO Empskýfom manualni mzvoi '( » PRO MÍSTNÍ Integrovaný mmm operační progam “ozvoj ČR
<br> Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
<br> Střední Haná,o.p.s <.>
<br> a organizační složky MAS Střední Haná
<br> za rok 2020
<br> ť
<br> smí AKČNÍ SKUPíNA STŘEDNÍ HANÁ
<br> Textovou část zpracovala: lng.XXXXXXX XXXXXXX,Bc.lva Dokoupilová,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX
<br> Mapové podklady zpracovala: Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> EVROPSKÁ UNIE A MINISTERSTVO Evropským-ad proregimáůní rozvoj.) PRO MÍSTNÍ
<br> ROZVOI ČR
<br> integrovaný regionální operačnl program
<br> Obsah
<br> 1.Základní údaje o společnosti Střední Haná,o.p.s.<.>
<br> 1.1 Personální obsazení kanceláře 3 1.2 Druh obecně prospěšných služeb 3 1.3 Územní působnost 4 2.Organizační struktura společnosti Střední Haná.o.p.s.<.>.<.>.<.>.4 3.Finanční zaiištění provozu společnosti Střední Haná.o.p.s.a MAS v roce 2020 12 4.Činnost MAS a společnosti Sď'ední Haná,o.p.s.v roce 2020 13 4.1 Činnost MAS 13 4.1.1 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 13 4.1.21NTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 13 4.1.3 OPERAČNŽ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 14 4.1.4- OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 14 4.1.5 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM.vývol,VZDĚLÁVÁNÍ - ŠABLONY [[ a m.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 15
<br> 4.2 Činnost společnosti Střední Haná,n p = 15 5.Audit společnosti Střední Haná.o.p.s.a MAS za rok 2020 16 6.Plán aktivit MAS a společnosti Středni Haná.o.p.s.pro rok 2021 16
<br> 7.Hospodaření společnosti Střední Haná.o.p.s.a MAS v roce 2020 <.>
<br> 7.1 Hospodaření společnosti Střední Haná,o.p.=
<br> 7.2 Hospodaření MAS
<br> 13
<br> 23
<br> EVROPSKÁ UNIE
<br> MINlSTERSTVO awopskýfonqpmregmmmm '.9 PRO MÍSTNÍ
<br> | WWW regionaku...
zpráva nezávislého auditora (614.12 kB)
t l l i l t t i l _l i l l.t i l ?
<br> 40451an.) dietní hrudi!
<br> ZPRÁVA NEZÁVISLĚHO AUDITORA
<br> Zakladateli společnosti Střední Haná,o.p.s.se sídlem Masarykovo nám.20.752 01 Kojetín Výrok auditora
<br> Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Střední Haná,o.p.s.(dále také „společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů,která se skládá z rozvahy k 3 l.l242020,výkazu zisku a ztráty za rok končící 3l.l2.2020 a přílohy této účetní závěrky,která obsahuje popis použitých podstatných účetních XXXXX a další vysvětlující informace.L'dajc o společnostijsou uvedeny v příloze této účetní závěrky <.>
<br> Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Střední Haná,o.p.s.k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 3).12.2020 v souladu s Českými účetními předpisy <.>
<br> Základ pro výrok \
<br> Auditjsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit,kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (iS/\) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami,Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na společnosti nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.Domnívám se,že důkazní infomace,kteréjsem shromáždila,poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku <.>
<br> Ostatni infomace uvedené ve výroční Zprávě
<br> Ostatními informacemi jsou v souladu s 5 2 písm.b) zákona o auditorcch infomace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a mou zprávu auditora.Za ostatní infomace odpovídá statutární orgán spolecnosti <.>
<br> Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje.Přesto je však součásti mých povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními...
výsledovka (81.1 kB)
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná 3z69604771IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 311,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 311,00 0,00
<br> 36.549 0,00 0,00 29 511,07 0,00
<br> 35.558 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 91 332,00 0,00 69 804,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.521 28 236,00 0,00 28 224,00 0,00
<br> 12.518 61 257,22 0,00 75 671,67 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 5 021,00 0,00 5 162,00 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 0,00 0,00 8 511,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.501 54 109,00 0,00 116 538,16 0,00
<br> I.239 955,22 0,00 333 421,90 0,00
<br> A.606 785,22 0,00 601 142,90 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Ha
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Mikroregion Střední Haná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> veře...
rozvaha (88.97 kB)
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná 5z69604771IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 298 348,59 0,00 298 348,59 103 943,36
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 200 000,00 0,00 200 000,00 400 000,00
<br> IV.200 000,00 0,00 200 000,00 400 000,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 2 346 595,00 2 346 595,00 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 877 725,04 237 995,00 639 730,04 728 722,04
<br> 3.021 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.3 224 320,04 2 584 590,00 639 730,04 728 722,04
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 70 000,00 49 060,00 20 940,00 23 280,00
<br> 5.018 14 611,40 14 611,40 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.84 611,40 63 671,40 20 940,00 23 280,00
<br> 3 508 931,44 2 648 261,40 860 670,04 1 152 002,04
<br> 3 807 280,03 2 648 261,40 1 159 018,63 1 255 945,40
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Ha
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Mikroregion Střední Haná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> veřejná správa
<br> 69604771Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě...
příloha (1.3 MB)
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná 1z69604771IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední HaNázev:
<br> Sídlo: Mikroregion Střední Haná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> veřejná správa
<br> 69604771Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 10.2.2021 10:49:55
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS 701 - 710
- způsob účtování zásob - B
- postupy účtování u opravných položek až k 31.12.daného účetního období
- způsob odpisování majetku - rovnoměrný,o odpisech se účtuje měsíčně
- snížená hranice pro mejetek na účtu 028 - 500,-
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná 2z69604771IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování...
FIN (423.07 kB)
oddíl I./ 1
<br> Celkem 704 100,00 710 580,00 710 572,45
<br> 6310 **** 100,00 352,45360,00
<br> 6310 100,00 352,452141 360,00Příjmy z úroků
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 0000 **** 704 000,00 710 220,00710 220,00
<br> 0000 504 000,00 510 220,004121 510 220,00NI.př.transf.od obcí
0000 200 000,00 200 000,002420 200 000,00Splátky půjč.p od obec.prosp.a pod.s <.>
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2020 12 69604771
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2020
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná,Mikroregion Střední Haná
<br>
<br> oddíl II./ 1
<br> Celkem 504 100,00 714 100,00 516 167,22
<br> 6310 **** 3 500,00 2 164,283 500,00
<br> 6310 3 500,00 2 164,285163 3 500,00Služby peněžních ústavů
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 3639 **** 500 600,00 514 002,94710 600,00
<br> 3639 10 000,00 10 000,005222 10 000,00Neinv.transf.spolkům
3639 157 000,00 356 830,005221 357 000,00Neinv.transf.fundacím,ústavům a obecně
3639 10 000,00 0,005194 10 000,00Věcné dary
3639 20 000,00 5 021,005175 20 000,00Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění
3639 5 000,00 0,005173 5 000,00Cestovné
3639 12 000,00 5 697,005172 12 000,00Výdaje na nákup softwaru a poč.programů
3639 36 600,00 0,005171 36 600,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
3639 63 500,00 33 001,395169 63 500,00Nákup ostatních služeb
3639 20 000,00 21 120,555168 30 000,00Zpracování XXX a služby souv.s IT a kom
XXXX 30 000,00 0,005167 30 000,00Služby školení a vzdělávání
3639 7 000,00 0,005166 7 000,00Výdaje na dodav.pořízení informací
3639 500,00 0,005161 500,00Poštov...
příloha (302.58 kB)

návrh závěrečného účtu (448.81 kB)
1
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu
<br> Svazku obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2020
<br> Základní údaje:
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná
<br> Masarykovo nám.20,Kojetín,PSČ 752 01
<br> Zastoupený: Jaroslavem Lejnarem - předsedou
<br> IČO: 69604771
<br> Bankovní spojení: ČS a.s,č.ú.1884010339/0800
<br> www.strednihana.cz
<br>
<br>
<br> Podle §17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schvaluje závěrečný
<br> účet svazku obcí valná hromada.Vyúčtování za rok 2020 v souladu s citovaným ustanovením obsahuje
<br> údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních
<br> operacích,včetně tvorby a použití fondů,hospodaření příspěvkových organizací zřízených ÚSC.Součástí
<br> závěrečného účtu je dále vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtu krajů,obcí <,>
<br> státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob <.>
<br>
<br>
<br> Finanční hospodaření svazku obcí mikroregionu Střední Haná se v roce 2020 řídilo rozpočtem,který byl
<br> schválen valnou hromadou dne 20.12.2019.Rozpočet byl schválen ve výši příjmů 704.100,- Kč,výdajů
<br> 504.100,- Kč a financování pol.8115 ve výši 200.000 <.>
<br> Během roku byla schválena 2 rozpočtová opatření,která reagovala na změnu rozpočtu v oblasti
<br> dotačních titulů,přesunů rozpočtových prostředků a použití nových příjmů k zajištění nových výdajů <.>
<br>
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stav základního běžného účtu č.1884010339/0800
<br> vedeného u ČS a.s.k 1.1.2020 73 937,86 Kč
<br> k 31.12.2020 268 463,09 Kč
<br> Stav účtu u ČNB č.94-25013641/0710
<br> Stav k 1.1.2020 425,50 Kč
<br> Stav k 31.12.2020 305,50 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br>
<br>
<br>
<br>
2.Další finanční operace
<br> Valná hromada dne 9.7.2015 schválila poskytnutí půjčky Střední Hané o.p.s ve výši 500.000 Kč.Půjčka
<br> byla poskyt...

Načteno

edesky.cz/d/4624445

Meta

Volby   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Uhřičice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz