« Najít podobné dokumenty

Obec Střítež nad Bečvou - 241 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střítež nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO 2020.pdf
i.KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského kraie
<br> Odbor ekonomický DSO Vidče a Střítež nad Bečvou Oddvl,k |,Střítež nad Bečvou 193 e ef“ Qntm “' 756 52 Střítež nad Bečvou Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 1.dubna 2021 Ing.Věra Běličková KUZL 2721312020 KUSP 27213/2020 EKO
<br> Zpráva č.384/20201EKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Vidče a Střítež nad Bečvou,IC: 75086239
<br> za rok 2020 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 21.10.2020 (dílčí přezkoumání) 01.04.2021 (konečně přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolovaně osobě dne 19.08.2020 <.>
<br> Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 01.04.2021 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obecní úřad Vidče čp.193 756 53 Vidče
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Věra Běličková
<br> DSO Vidče a Střítež nad Bečvou zastupovali:
<br> předseda: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> účetní: Ing.Veronika Gerlová Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320 tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 210
<br> 761 90 Zlín e—máil: marie.hermanova©kr-zíinsky.cz,www.kr—zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Rozpočtová opatření
<br> Schválený rozpočet Střednědobý výhled
<br> rozpočtu
<br> Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> Evidence majetku
<br> Evidence pohledávek
<br> Popis písemnosti Návrh rozpočtu pro rok 2020 byl zveřejněn na úředních deskách obcí od 27.11.2019 do dne projednávání.Příjmy i výdaje jsou členěny podle podrobné rozpočtové skladby,příjmy 4012120 Kč,výdaje 2081400 Kč,financování — 1.930.720 Kč (-sp|átka půjčky + zapojení zůstatku BÚ) <.>
<br> V r.2020 byl schválený rozpočet změněn 3 rozpočtovými opatřeními.Všechna rozpočtová opatření byla schválena výborem DSO:
<br> - rozpočtové opatření č.1...
Příloha k 31.12.2020.pdf
Pri Ioha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavená k 31.12.2020
<br> IČO: 75086239 Název: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež Sídlo: Střítež nad Bečvou čp.193,756 52 Střítež nad Bečvou Kontaktní osoba: Ing.Veronika Gerlová,ucetní©vidce.cz,737528277
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti,nedošžo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT )
<br> Dochází ke změnám XXXXX z důvodu změnypředpisů k účetním metodám.ÚZ je sestavena podle noveiy vyhl.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů & novel CUS <.>
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Pro rok 2020 platí rovnoměrný způsob odepisovaní dlouhodobého majetku s tím,že o odpisech se účtuje ročně k rozvahovému dní.Rozvahovým dnem je 31.122020 <.>
<br> Nebyly platby v cizí měně <.>
<br> Jako drobný dlouhodobý majetek je vykazovan majetek definovaný vyhláškou č.410/2009 Sb.v ocenění od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč.Majetek pod hranicí 3.000,- Kč je veden na podrozvaze SU 902 - operativní evidence <.>
<br> Drobný dlouhodobý majetek nehmotný — v pořízceně od 3 do 60 tis.Kč <.>
<br> O zásobách účtujeme v případě materiálu na skladě = vodoměry DSO.Tyto vodoměry jsou i po namontovaní jednotlivým občanům majetkem DSO,a proto jsou vedeny na podrozvaze <.>
<br> Účetní metody,které ÚJ používá,vycházejí ze zak.č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhl.č.410/2009 Sb <.>,ČÚS,metodiky Zlínského kraje,metodiky lng.Schneiderová a Ing.Lorenze <.>
<br> VÚJ je čtvrtletním plátcem DPH <.>
<br> Od roku 2016 pokladna účtována rozpočtové <.>
<br> Z XXX systému GINtIS Express vytiskl Ing.Veronjka Gerlová Strana XX.1.2021 Finanční okruhy — Účetnictví 620.0 (DSO Vidče),verze: 2020.01 1 z 16 12:05:35
<br> V,Priloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Název...
VZZ k 31.12.2020.pdf
Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ souoRžnosn
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k 31.12.2020 IČO: 75086239 Název: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež
<br> Sídlo: Střítež nad Bečvou čp.193,756 52 Střítež nad Bečvou Kontaktní osoba: Ing.Veronika Gerlová,ucetní©vidce.cz,737528277
<br> „ 1 | 2 3 | ŠŠŠ“ Nálet/položky su BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ 000051 ' Hiavni'čmnos! | Hospodářská (innost Hiavníónnost | Hospodářská činnost A NÁKLADY CELKEM 7 167 902,55 ? 275 305,06 — 1 Náklady : činnosti 7 012 671,10 7 147 527,64 * 1 Spotřeba materiálu (501) 9 604,94 3 815,67 - 2 Spotřeba energie (502) 50 677,32 45 394,81 3 Spotřeba jiných neskiadovateiných dodávek (503) - 4 Prodané zboží (504) - 5 Aktivace dlouhodobého majetku (506) - 6 Aktivace oběžného majetku (507) - 7 Změna stavu zásob vlastní výroby (508) - - 8 Opravy a udržování (511) — 402 674,38 * 9 Cestovné (512) - - — 10 Náklady na reprezentaci (513) - - 11 Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) - — 12 Ostatní služby (510) 1 235 598,25 997 969,59 13 Mzdové náklady (521) 29 850,00 30 450,00 14 Zákonné socia'Enl' pojištění (524) — 15 Jiné sociářní pojištění (525) 400,00 400,00 16 Zákonné sociální náklady (527) - 17 Jiné sociáiní nákiady (528) - 13 Daň silniční (531) - 19 Daň z nemovitostí (532) — - 20 Jiné daně a popia0<y (538) - 22 Smluvní pokuty & úroky z prodieni (541) - 283,00 23 Jiné pokuty a penáie (S42) - -.24 Dary a jiná bezúpiatná předání (543) - - * 25 Prodaný materiál (544) - “ 26 XXXXX a škody (XXX) - XX Tvorba Fondů (XXX) - & Odpisy dlouhodobého majetku (551) S 666 540,00 5 666 540,00 29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) — - - 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553) - - - 31 Prodané pozemky (554) - - * 32 Tvorba a zúčtování rezerv (555) * - - 33 Tvorba a zúčtování opravných položek (556) — - 34 Nákiady z vyřazených pohledávek (557) - ' 35 Náklady z drobného diouhodobeho majetku (556) 20 000,00 - 36 Ostatni náklady 2 Činnosti (5...
Rozvaha k 31.12.2020.pdf
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ souoRžnosn (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 31.12.2020
<br> IČO: 75086239 Název: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež Sídlo: Střítež nad Bečvou čp.193,756 52 Střítež nad Bečvou
<br> Kontaktní osoba: Ing.Veronika Gerlová,ucetni©vidce.cz,737528277
<br> _ 1 | 2 | 3 4
<br> 61370 „ázemďažky su BĚŽNÉ OBDOBÍ,<.>
<br> paf.MINULÉ OBDOBÍ
<br> Bema | KOREKCE | NHTO AKTIVA CELKEM 228 537 545,57 45 260 012,00 103 277 533,57 188 481 279,41
<br> A Stálá aktiva 226 116 485,63 45 260 012,00 180 556 473,63 156 523 013,63 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 16 250,00 16 260,00 - - 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) * - — f 2 Software (013) - - 3 Ocenitelna' práva (014) - - - — 4 Povolenky na emise & preferenční limity (015) - - 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 16 260,00 16 260,00 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) - - 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) - - - 8 Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek (051) - - — 9 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodejl (035) — - -
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 226 100 225,63 45 243 752,00 180 856 473,63 186 523 013,63 1 Pozemky (031) - - 2 Kulturní předměty (032) — - 3 Stavby (021) 226 062 329,63 45 205 856,00 180 856 473,63 106 523 013,63 4 Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí (022) v - _ - f 5 Pěstitelské ceiký trvalých porostů (025) - - - f 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 37 896,00 37 896,00 - f 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) - - - v & Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) - - - ',9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - - -
<br> 10 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036) - - - -
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek ' * '
<br> 1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) - - _ 2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) - - * 3 Dluhová cenné papíry držené do splatnosti.(063) - ' * “ 4 Dlouhodobé půjčky (067) - - — ' 5 Term...
Finka k 31.12.2020.pdf
Ministerstvo Financí
<br>,<,>,VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PL,NĚNÍ ROZPOČTU,<,>,UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ.DOBROVOLNYCH swxzxů OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 12/2020
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČO 75086239
<br> Měsíc
<br> 12
<br> Rok 2020
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
<br> Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež,Střítež nad Bečvou čp.193,756 52 Střítež nad Bečvou
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Fin2- 12
<br> M
<br> ODP A XXX Text Schválený Rozpočet po Výsledek od rozpocet zmenach pocatku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 912 120,00 1 936 320,00 1 936 320,00
<br> 100 %
<br> elkem za 0000:
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
<br> 1 912 120,00
<br> 1 936 320,00
<br> 1 936 320,00
<br> 100 %
<br> 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 100 000,00 2 100 000,00 1 946 491,73 92,7 % Celkem za 2321: 2 100 000,00 2 100 000,00 1 946 491,73 92,7 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně -
<br> 6330 4138 Převody z vlastní pokladny — — 452 000,00 % Celkem za 6330: - - 452 000,00 -% Rozpočtové příjmy: 4 012 120,00 4 036 320,00 4 334 811,73 107,4 % Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.Veronika Gerlová Strana XX.1.2021 Finanční okruhy - Účetnictví 6.200 (DSO Vidče),verze: 2020.01 1 z 12 21:59:12
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválen' Roz očet o V'siedek od ODPA POL Text rozpočety znirJěnáchp pgčátku roku a b c 1 2 3 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 31 000,00 28 350,00 91,5 % 2321 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 400,00 400,00 100 % 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek — 24 200,00 24 200,00 100 % 2321 5139 Nákup materiálu j.n.5 000,00 14 700,00 11 622,00 79,1% 2321 5141 Úroky vlastní 76 000,00 59 000,00 58 141,45 98,5 % 2321 5154 Elektrická energie 45 000,00 62 300,00 61 319,56 96,4 % 2321 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 396,00 39,6 % 2321 5162 Sřužby elektronických komunikací 5 500,00 6 500,00 ...
Závěrečný účet DSO Vidče a Střítež n/B za rok 2020
1
<br> Schválený závěrečný účet DSO Vidče a Střítež nad Bečvou
<br> za rok 2020
<br>
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění)
<br>
DSO Vidče a Střítež nad Bečvou byl zaregistrován dne 31.7.2006 v registru zájmových sdružení
<br> právnických osob vedeném u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 20i zákona č <.>
<br> 40/1964 Sb.pod číslem KUZL 52586/2006,změna registrace 22.8.2006 pod číslem KUZL 57759/2006 <.>
<br> Vznikl jako zájmové sdružení obcí Vidče a Střítež nad Bečvou za účelem ochrany společných zájmů a
<br> veškerých aktivit,které povedou k ekonomickému zabezpečení,přípravě a realizaci projektu odvádění a
<br> čištění odpadních vod na území obou obcí <.>
<br>
<br> Rozpočet na rok 2020 schválil výbor svazku na svém 66.zasedání dne 16.12.2019 <.>
<br> Rozpočtové opatření č.1/2020 bylo schváleno na zasedání výboru svazku dne 17.1.2020,opatření č <.>
<br> 2/2020 schváleno 11.5.2020,opatření č.3/2020 schváleno 14.10.2020 <.>
<br> Zůstatek běžného účtu DSO u KB,a.s.k 1.1.2020 činil 706.270,41 Kč,k 31.12.2020 1.234.889,40 Kč <.>
<br> Zůstatek běžného účtu DSO u ČNB,a.s.k 1.1.2020 činil 315,92 Kč,k 31.12.2020 87,92 Kč <.>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů,výdajů a financování za rok 2020 (v Kč)
<br>
<br>
<br> Příjmy Schválený
<br> rozpočet 2020
<br> Upravený
<br> rozpočet 2020
<br> Čerpání
<br> rozpočtu 2020
<br>
<br> Třída 1 - daňové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br>
<br> Třída 2 - nedaňové příjmy 2 100 000,00 2 100 000,00 1 946 491,73
<br>
<br> Třída 3 - kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br>
<br> Třída 4 - přijaté transfery 1 912 120,00 1 936 320,00 2 388 320,00
<br> Příjmy celkem 4 012 120,00 4 036 320,00 4 334 811,73
<br>
Výdaje
<br> Schválený
<br> rozpočet 2020
<br> Upravený
<br> rozpočet 2020
<br> Čerpání
<br> rozpočtu 2020
<br> 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 31 000,00 28 350,00
<br> 2321 5038 Povinné pojistné na úraz.poj.400,00 400,00 400,00
<br> 2321 5137 Drobný hmotný dlouh.majete...

Načteno

edesky.cz/d/4624367

Meta

EIA   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Střítež nad Bečvou
13. 05. 2021
12. 05. 2021
12. 05. 2021
07. 05. 2021
07. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Střítež nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz