« Najít podobné dokumenty

Obec Rožná - VV - Opatření obecné povahy (Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - Opatření obecné povahy (Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích)
1
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t v í
<br> Příční 405,593 01 Bystřice nad Pernštejnem,tel.: 566590311
Č.j.: BYS 9441/2021 Bystřice nad Pernštejnem dne 3.5.2021
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
Opatření obecné povahy
/Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích/
<br>
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako
<br> příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst.6 zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,dále jen zákona o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,na základě podání firmy
VYZNAČ,s.r.o <.>,IČ 01916297,Srázná 5113/1,586 01 Jihlava,ze dne 3.5.2021,po předchozím
projednání s příslušným orgánem bezpečnosti silničního provozu,tj.s Krajským ředitelstvím
policie kraje Vysočina,ÚOVS – DI XXXX nad Sázavou a po posouzení žádosti v souladu
s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
v návaznosti na ustanovení §§ 171,172 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br>
stanovuje
<br>
přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.tříd a na místních komunikacích v ORP Bystřice
nad Pernštejnem,spočívající v označení úplné uzavírky silnice II/388,k.ú.Rodkov,v místě
železničního přejezdu P7051,včetně označení objížďky,v termínu od 12.5.2021 do 25.5.2021 <,>
dle projednané projektové dokumentace,která je k nahlédnutí u správního orgánu,z důvodu
rekonstrukce železničního přejezdu P7051,za níže stanovených podmínek:
<br>
a) Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s projednanou dokumentací a dále
s TP 66,TP 65,Vyhláškou číslo 294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a bude odpovídat ČSN EN 12899-1,ČSN 12966,ČSN 73 6021 a ČSN
EN 1436 <.>
<br> b) Instalované dopravní značky budou min.v základní velikosti o minimální retroreflexi fólie
R´1.Užité podpěrné sloupky budou...

Načteno

edesky.cz/d/4624361

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz