« Najít podobné dokumenty

Obec Jenštejn - UD/53/2021 Oznámení Obecního úřadu Zeleneč s částí Mstětice o projednávání návrhu zadání územního plánu Zeleneč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jenštejn.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
O b e c n í ú ř a d Z e l e n e č s částí M s t ě t i c e
<br>
Kasalova 467,250 91 Zeleneč
<br> tel.281925192,tel./fax 281923196,mob.606359879
www: www.zelenec.cz e-mail: obec@zelenec.cz
<br> IČ: 00241041 / DIČ: CZ00241041 Datová schránka: zqhaskc
<br>
<br>
Č.j.00467/21/OÚ V Zelenči 30.4.2021
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ
NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZELENEČ
<br>
Na základě ustanovené § 47 odst.(2) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”),Vám tímto
oznamujeme projednání
<br>
návrhu zadání územního plánu Zeleneč
<br> Vlastní návrh zadání je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě Zeleneč,Kasalova 467 <,>
25091 Zeleneč,a to v úředních hodinách nebo kdykoliv po telefonické domluvě na tel.čísle
281 925 192.Vlastní návrh zadání je taktéž k dispozici na webových stránkách obce
http://www.zelenec.cz <.>
<br> V souladu s § 47 odst.2 stavebního zákona mohou dotčené orgány a krajský úřad jako
nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření,v nichž uvedenou požadavky na obsah
územně plánovací dokumentace vyplývající ze zvláštních právních předpisů.Nejpozději 7 dní
před uplynutím 30denní lhůty od obdržení návrhu zadání doručí orgán ochrany přírody
pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny <.>
Do 30 dnů uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko dle § 10i zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.K vyjádřením uplatněným po uvedených lhůtách se
nepřihlíží <.>
<br> Sousední obce mohou uplatnit u pořizovatele své podněty do 30 dnů od obdržení návrhu
zadání.K podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží <.>
<br> Dále může v souladu s § 47 odst.2 stavebního zákona každý do 15 dnů od doručení návrhu
zadání u pořizovatele uplatnit písemné připomínky.K připomínkám uplatněným po této lhůtě
se nepřihlíží <.>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXXX ml <.>
místostarosta obce Zeleneč
<br>
<br>
<...

Načteno

edesky.cz/d/4624255

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jenštejn      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz