« Najít podobné dokumenty

Obec Provodov-Šonov - “Oprava místních komunikací v obci Provodov-Šonov - 2021“.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Provodov-Šonov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 8 Situace (484.72 kB)
XXXXX XXXXX
Mnohoúhelníková čára
<br> XXXXX XXXXX
Mnohoúhelníková čára
<br> XXXXX XXXXX
Mnohoúhelníková čára
<br> XXXXX XXXXX
Mnohoúhelníková čára
<br> XXXXX XXXXX
Popisek
SO XX Oprava místní komunikace
<br> XXXXX XXXXX
Popisek
SO XX Podélné parkoviště
<br> XXXXX XXXXX
Popisek
SO XX Úprava vjezdu k orelně
Příloha č. 7 ČŒestné prohlášení seznámení se ZD (18.78 kB)
Příloha č.7 Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem
„Oprava místních komunikací v obci Provodov-Šonov - 2021“
<br>
<br>
Identifikační údaje uchazeče
<br> Obchodní firma/název
<br>
IČ:
<br>
Sídlo nebo místo podnikání:
<br>
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:
<br>
<br>
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
<br> Já,níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně prohlašuji,že:
· jsem se v plném rozsahu seznámil(a) se zadávací dokumentací a jejími přílohami na veřejnou zakázku „Oprava místních komunikací v obci Provodov-Šonov - 2021“
· před podáním nabídky jsem si vyjasnil(a) veškerá sporná ustanovení či nejasnosti
· všechny údaje obsažené v zadávací dokumentaci jsou mi srozumitelné a jasné a nebrání řádnému zpracování nabídky
· zadávací podmínky zadavatele plně respektuji <.>
<br>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
……………………………………………………….………………………… <.>
Razítko a podpis,jméno a příjmení
osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
Příloha č. 6 a_b_Subdodavatelé (20.74 kB)
Příloha č.6a Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem
„Oprava místních komunikací v obci Provodov-Šonov - 2021“
Příloha č.6b Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem
„Oprava místních komunikací v obci Provodov-Šonov - 2021“
<br> Čestné prohlášení
<br> Identifikační údaje uchazeče
<br> Obchodní firma/název
<br>
IČ:
<br>
Sídlo nebo místo podnikání:
<br>
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:
<br>
<br>
Já,níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně prohlašuji,že uvedený seznam subdodavatelů vypracovaný dle požadavků zadavatele uvedených ve výzvě,je úplný a pravdivý <.>
<br> Seznam subdodavatelského systému a podílu výkonů s předpokládaným objemem souvisejících dodávek větším než 10 % z celkového objemu plnění
Údaje o jednotlivých subdodavatelích:
1.subdodavatel (podíl výkonu více než 10 % z celkového objemu plnění)
<br> Název společnosti,právní forma a přesná adresa:
druh subdodávky:
<br>
<br>
<br>
<br> IČ:
….<.> ….<.> % …………………………………… Kč
<br>
<br> 2.subdodavatel (podíl výkonu více než 10 % z celkového objemu plnění)
<br> Název společnosti,právní forma a přesná adresa:
druh subdodávky:
<br>
<br>
<br>
<br> IČ:
….<.> ….<.> % …………………………………… Kč
<br>
<br> 3.subdodavatel (podíl výkonu více než 10 % z celkového objemu plnění)
<br> Název společnosti,právní forma a přesná adresa:
druh subdodávky:
<br>
<br>
<br>
<br> IČ:
….<.> ….<.> % …………………………………… Kč
<br>
<br> Celkový objem subdodavatelských výkonů činí ………% celkového objemu plnění <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
……………………………………………………….………………………… <.>
Razítko a podpis,jméno a příjmení
osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
<br>
Čestné prohlášení
<br> Identifikační údaje uchazeče
<br> Obchodní firma/název
<br>
IČ:
<br>
Sídlo nebo místo podnikání:
<br>
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:
<br>
<br>
<br> Já,níže podepsaný statutární zástupce uchazeč...
Příloha č. 5 Obchodní podmínky - smlouva (55.76 kB)
Příloha č.5 Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem
„Oprava místních komunikací v obci Provodov-Šonov - 2021“
<br>
<br>
Obchodní podmínky
SMLOUVA O DÍLO
číslo.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> (doplní uchazeč)
<br> uzavřená podle ustanovení
§ 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,v platném znění <.>
<br> 1.Smluvní strany
<br> 1.1 Objednatel:
Obec Provodov-Šonov
Se sídlem: Šonov 134,549 08 Provodov-Šonov
Zastoupená: Ing.XXXXX XXXXX,starosta obce
IČ: XXXXXXXX
Bankovní spojení: KB Náchod
Číslo účtu: 25825-551/0100
Tel.: 491 474 077,602 456 565
e-mail,webové stránky: starosta@provodovsonov.cz,www.provodovsonov.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
………………….………………,tel.:………… (doplní objednatel před podpisem smlouvy)
<br> 1.2 Zhotovitel:
<br> Obchodní firma: ……………………………… <.>
Se sídlem: ……………………………….<.>
Zastoupená: ……………………………….<.>
IČ: ……………… <.>
DIČ: ……………… <.>
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v …………………………….<.> <.>,oddíl … <.>,vložka … <.>
Bankovní spojení: ………………………
Číslo účtu: ………………………
Tel.: ………………………
e-mail: ………………………
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
………………….………………,tel.:…………
<br> Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují,že podle stanov,společenské smlouvy,zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby <.>
Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy <.>
POZN.: údaje odst.1.2 vyplní uchazeč dle výpisu z obchodního rejstříku.Pokud je zhotovitelem fyzická osoba – podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku,je třeba místo „obchodní firma“ uvést „fyzická osoba“,místo „sídla“ uvést „místo podnikání“,vypustit řádek „zastoupená:“ a místo řádku „zapsána v obchodním rejstříku…“ uvést údaj o zápisu do jiné evidence,ve které je daná osoba zapsána
<br>
2.Předmět díla
2.1 Zhotovit...
Příloha č. 4 Výkaz výměr (232.5 kB)
Příloha č. 3 ČŒestné prohlášení základní způsobilost (21.7 kB)
Příloha č.3 Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem
„Oprava místních komunikací v obci Provodov-Šonov - 2021“
Příloha č.3a Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem
„Oprava chodníků v obci Provodov-Šonov“
<br> Příloha č.3b Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem
„Oprava chodníků v obci Provodov-Šonov“
<br> Čestné prohlášení uchazeče k základní způsobilosti požadované zadavatelem
<br> Identifikační údaje uchazeče
<br> Obchodní firma/název
<br>
IČ:
<br>
Sídlo nebo místo podnikání:
<br>
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:
<br>
<br>
<br> Já,níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně prohlašuji,že uchazeč je způsobilým dodavatelem,neboť:
a) jsem nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k zákonu č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele <,>
b) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
c) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
d) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
e) nejsem v likvidaci,nebylo proti mě vydáno rozhodnutí o úpadku,nebyla vůči mě nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu,ani není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla <.>
V případě,že jsem dodavatel - právnická osoba,splňuji podmínku podle odstavte a) tohoto prohlášení jako právnická osoba a zároveň každý člen mého statutárního orgánu <.>
V případě,že jsem dodavatel - právnická osoba,jehož členem statutárního orgánu je právnická osoba,splňuji podmínku podle odstavte a) tohoto prohlášení nejen jako právnická osoba,ale i každý člen mého statutárního orgánu a zároveň osoba zastupující právnic...
Příloha č. 2 Krycí list nabídky (16.79 kB)
Příloha č.2 – Krycí list nabídky
<br> 1.Veřejná zakázka
<br> Druh veřejné zakázky:
Zakázka malého rozsahu na stavební práce
<br> Název zakázky:
Oprava místních komunikací v obci
Provodov-Šonov - 2021
<br> 2.Zadavatel
<br> Název:
Obec Provodov-Šonov
<br> Sídlo:
Šonov 134,549 08 Provodov-Šonov
<br> IČ:
00272957
<br> 3.Uchazeč
<br> Obchodní firma nebo název:
 
<br> Sídlo/místo podnikání:
 
<br> Právní forma:
 
<br> Tel.:
 
<br> E-mail:
 
<br> IČ:
 
<br> DIČ:
<br>
Č.účtu/banka:
 
<br> Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
<br>
Údaje o zápisu uchazeče do OR příslušného krajského soudu:
 
<br> Kontaktní osoba:
 
<br> Tel.:
 
<br> E-mail:
 
<br> 4.Kritéria hodnocení – nejnižší nabídková cena:
<br> Nabídková cena v Kč za provedení zakázky
<br> Cena celkem bez DPH
Sazba DPH
Cena celkem včetně DPH
<br>
<br>
<br>
Podpisem tohoto krycího listu prohlašuji,že jsem byl důkladně seznámen se zadávací dokumentací včetně všech příloh a že akceptuji veškeré podmínky <.>
Tento krycí list nabídky podepisuji jako ……………………………………………………….<.>
(např.předseda představenstva a.s <.>,jednatel společnosti s ručením omezeným apod.)
V………………….<.> dne……………….…….<.>
<br>
……………….………………………………………………………
razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče
Příloha č. 1 Obsah nabídky (15.7 kB)
Název veřejné zakázky:
Oprava místních komunikací v obci
Provodov-Šonov - 2021
<br>
<br> Zadavatel:
Obec Provodov-Šonov,Šonov 134,549 08 Provodov-Šonov
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce,zadávané mimo režim zákona č.134/2016 Sb.<,>
o zadávání veřejných zakázek
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Obsah nabídky
2.Krycí list nabídky
3.Prokázání způsobilosti a kvalifikace
4.Cenová část nabídky
· rekapitulace ceny a položkový rozpočet v tištěné podobě
· položkový rozpočet v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátu *.xls,*.xlsx
5.Návrh smlouvy o dílo
6.Seznam subdodavatelů
7.Čestné prohlášení o seznámení se zadávací dokumentací
8.Ostatní dle uvážení uchazeče
Výzva “Oprava místních komunikací v obci Provodov-Šonov - 2021“. (243.28 kB)
1
<br>
<br>
<br>
<br> OBEC PROVODOV - ŠONOV
<br>
<br> VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
<br>
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE <,>
<br> zadávané jako zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č.134/2016 Sb.<,>
o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") mimo režim zákona <,>
<br> v souladu s ustanovením § 31 zákona
<br>
<br>
<br>
Název veřejné zakázky:
<br>
<br> Oprava místních komunikací v obci Provodov-Šonov - 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZADAVATEL
<br> Obec Provodov-Šonov
Šonov 134,549 08 Provodov-Šonov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> „Oprava místních komunikací v obci Provodov-Šonov - 2021“ – Výzva a zadávací dokumentace
<br> 2
<br>
Obsah:
<br>
<br> 1.Identifikační údaje zadavatele.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> 2.Předmět veřejné zakázky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> 3.Lhůta a místo plnění veřejné zakázky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> 4.Zadávací dokumentace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> 5.Lhůta a místo pro podání nabídek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> 6.Požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazečů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....

Načteno

edesky.cz/d/4624240

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   EIA   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Provodov-Šonov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz