« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - ROZHODNUTÍ- stavební povolení: Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, 2. část

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-008560.pdf
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4,Plzeň
<br>
Sp.zn.: SZ MMP/008560/21/BEZ Plzeň,dne: 28.4.2021
<br> Č.j.: MMP/137488/21
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> bezdekova@plzen.eu
<br> 6iybfxn
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Magistrát města Plzně,odbor stavebně správní,jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst.4
<br> písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a
<br> úplného znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č.8/2001,Statut města ve stavebním
<br> řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne
<br> 11.1.2021 podal
<br> Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,příspěvková organizace,IČ 72053119,Koterovská
<br> č.p.462/162,Koterov,326 00 Plzeň 26
<br> a
<br> Statutární město Plzeň,IČ 00075370,náměstí Republiky č.p.1/1,Vnitřní Město,301 00 Plzeň <,>
<br> které oba zastupuje Ing.XXXXX XXXXXXX,IČ XXXXXXXX,Levandulová č.p.XXX/XX,Újezd,312 00
<br> Plzeň 12
<br> (dále jen "stavebníci"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II.a III.etapa,2.část
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.39/2,91/1,99/2,168/2,216/20,263/3,263/9,263/10,264/6 <,>
<br> 266/2,266/3,266/18,267/3,268/2,268/4,270/1,271/1,271/2,271/18,271/94,271/167,271/168,278/1 <,>
<br> 279,280,281/4,282/8,288/2,289/3,290/3,291/5,292/3,350/1,350...

Načteno

edesky.cz/d/4624180

Meta

Stavby   Dopravní informace   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz