« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání rozhodnutí v odvolacím řízení týkajícím se přiznání okamžité vykonatelnosti rozhodnutí o environmentálních podmínkách pro záměr „Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo životního prostředí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
Warszawa,dniaQÁ kwietnia 2021 r <.>
<br> GENERALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA
<br> DOOŠÍWDŠ/ZOOAZOJ7.2020.AB.5
<br> ZAWIADOMIENIE
<br> Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 t.— Kodek! pompou/quia admz'nz'xlmgthgo (Dz.U.2 2016 r.poz.23,ze zrn.),dalej Kpa,w zwíazku z XXX.XX ust.X ustawy z dnia X paždzíernika 2008 r.0 udoytgbnžanzžt z'nfommq'z' 0 šmdou/zlr/éu iquo ochrom'e,udzz'a/e Apoíeczeúmm u) ocbronz'e šrodou/z'néa oraz o memu/9 odkazům/mia mz šrodou/z'néo (DZ.U.2 2016 r.poz.353,ze zrn.),dalej mtawa 005',zawiadamiam strony postepowania,že Generalny Dyrektor Ochrony Šrodowíska,postanowieniem z dnja 14 kwietnia 2021 r <.>,znak: DOOŠ—WDŠ/ZOO.420.17.2020.AB.1,utrzyrnal w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Šrodowíska we Wroclawíu z dnia 23 stycznía 2020 r <.>,znak: WOOS.4235.1.2015.55,nadajacej rygor natychmiastowej wykonalnošci decyzji wlasnej z dnia 21 stycznia 2020 r <.>,znak: WOOŠ.4235.1.2015.53,okres'lajacej šrodowiskowe uwarunkowania realizacjí przedsiewziecia: Kong/nuag'a e/ŠJp/mrkfgyř' zťoáa wqg/a hmnatnego "Tardy/",realžzou/anqgo ») gmz'nz'e Bagua/Mia <.>
<br> Z trešcía postanowienia stromy postepowanía moga zapoznač sie w: Generalnej Dyrekcji Ochrony Šrodowíska,Regionalnej Dytekcji Ochrony Štodowiska we Wroclawíu i w Urzedzie Miasta i Gminy Bogatynia <.>
<br> Doreczenie postanowíenia stronom postepowania uwaža sie za dokonane po uplywíe 14
<br> dni liczonych od nastepnego dnía po dniu upublicznienia zawiadomienia <.>
<br> Upubliczniono w dniach: od.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dc:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Pieczeč urzedu i podpis:
<br> WW?
<br> Art.49 Kpa Stromy moga byč zawiadamianc () dccyzjach i ítmych czynnošciach organów administracji publiczncj przez obwicszczcnic lub w inny zwyczajowo przyjcty w danej micjscowos'ci sposób publiczncgo ogřaszania,jcžcli prchis szczcgólny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomicnic badž doreczcnic uwaža sig za dokonanc po uplywic cztcrnastu dní od dnia publiczncgo og1o...
Oznámení
GENERÁLNÍ ŘEDITEL OCHRANY Varšava,dne 21.dubna 2021
<br> ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.17.2020.AB.5
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> Na základě čl.49 zákona ze dne 14.června 1960 – Správní řád (2016 Sb <,>
pol.23 se zm.) dále SŘ,v souvislosti s čl.74 odst.3 zákona ze dne 3.října 2008 o
poskytování informací o životním prostředí a jeho ochraně,účasti veřejnosti na
ochraně životního prostředí a o posuzování vlivu záměrů na životní prostředí
(2016 Sb,pol.353 se zm.) dále zákon PVŽP,oznamuji stranám řízení,že generální
ředitel ochrany životního prostředí rozhodnutím ze dne 14.dubna 2021,zn.:
DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.17.2020.AB.1,ponechal v platnosti rozhodnutí oblastního
ředitele ochrany životního prostředí ve Vratislavi ze dne 23.ledna 2020,zn.:
WOOŚ.4235.1.2015.55,přidělující nabytí okamžité platnosti vlastnímu
rozhodnutí ze dne 21.ledna 2020,zn.: WOOŚ.4235.1.2015.53,definujícímu
environmentální podmínky pro realizaci záměru: Pokračování v exploataci
hnědouhelného ložiska ‚Turów‘,realizovaného v obci Bogatynia <.>
<br> S obsahem rozhodnutí se strany řízení mohou seznámit na: Generálním
ředitelství ochrany životního prostředí,Oblastním ředitelství ochrany životního
prostředí ve Vratislavi a na obecním úřadě města a obce Bogatynia <.>
<br> Doručení rozhodnutí stranám řízení považuje se za uskutečněné po
uplynutí 14 dnů,počítaných ode dne následujícího po dni uveřejnění oznámení <.>
<br>
<br> uveřejněno ve dnech: od……….do………
<br> razítko úřadu a podpis:
<br> z pověření generálního ředitele
<br> ochrany životního prostředí
<br> ředitelka odboru
<br> Posuzování vlivu na životní prostředí
<br> XXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Čl.49 SŘ Strany mohou být informovány o rozhodnutích a jiných činnostech
orgánů veřejné správy prostřednictvím oznámení,nebo způsobem jiným,v dané
obci obvyklým způsobem veřejného ohlašování,pakliže tak zvláštní předpis
stanoví; v takových případech informování či doručení považuje se za
uskutečněné po uplynutí čtrnácti dnů ode dne veřejného ohláše...
Veřejná vyhláška
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/2
<br> Praha dne 3.května 2021
Č.j.: MZP/2021/710/2523
Vyřizuje: Mgr.Bc.XXXX XXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: Jiri.Kapoun@mzp.cz
<br> Doručováno veřejnou vyhláškou
<br> Veřejná vyhláška – oznámení o vydání rozhodnutí v odvolacím řízení týkajícím se
přiznání okamžité vykonatelnosti rozhodnutí o environmentálních podmínkách
pro záměr „Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów“ ze dne 21.ledna 2020 <,>
č.j.WOOŚ.4235.1.2015.53
<br> Prostřednictvím této veřejné vyhlášky zajišťuje Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen
„MŽP“) v souladu s § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) a § 14 odst.7 v návaznosti na § 16 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů“) zveřejnění
a doručení oznámení Generálního ředitelství ochrany životního prostředí ve Varšavě ze
dne 21.dubna 2021,č.j.DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.17.2020.AB.4 (dále jen „oznámení“) o XXX,že
dne XX.dubna XXXX došlo k vydání rozhodnutí č.j.DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.17.2020.AB.1 v rámci
odvolacího řízení (dále jen „rozhodnutí odvolacího orgánu“) týkajícího se rozhodnutí
Regionálního ředitelství ochrany životního prostředí ve Vratislavi ze dne 23.ledna 2020,č.j <.>
WOOŚ.4235.1.2015.55,kterým byla udělena okamžitá vykonatelnost (dále jen „rozhodnutí
o okamžité vykonatelnosti“) rozhodnutí o environmentálních podmínkách pro záměr
„Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów“ (dále jen „rozhodnutí
o environmentálních podmínkách“) vydanému dne 21.ledna 2020 Regionálním ředitelstvím
ochrany životního prostředí ve Vratislavi pod č.j.WOOŚ.4235.1.2015.53 jakožto završení
procesu mezistátního posuzování ...

Načteno

edesky.cz/d/4624087

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo životního prostředí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz