« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy č. 4/2021 - změna územního plánu města Brna B5/19-CM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy č. 4/2021 - změna územního plánu města Brna B5/19-CM
Statutární město Brno
Magistrat mesta Brna
Odbor územního plánování a rozvoje B N
čj.MMB/0212537/2021
<br> Statutární město Brno,Magistrát města Brna,Odbor územního plánování a rozvoje
<br> oznamuje
<br> dle ust.173 zákona Č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> vydání
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.412021 <,>
Změna Uzemního plánu města Brna B5/1 9-CM,MC BRNO-KRÁLOVO POLE,k.ú.Cerná Pole,Přestavbové území Porgesova,třída generála Píky
Zastupitelstvo města Brna jako orgán oprávněný podle 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územnímplánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon‘),ve znění pozdějších předpisů k vydávání změn platnéhoÚzemního plánu města Brna (schválen usnesením Zastupitelstva města Brna dne 3.11.1994,ve zněnípozdějších změn - dále též „Územní plán města Brna“,popř.„ÚPmB“),na svém Z8/26 zasedání konaném dne20.4.2021 v souladu s 188 odst.3,54 odst.2 a 55 odst.2 stavebního zákona,13 a přílohy Č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb.‚ o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územněplánovací činnosti,171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
(dále jen „správní řád“) ve spojení s ustanovením 188 odst.4 stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů,vydalo Změnu Územního plánu města Brna B5119-CM,MČ BRNO-KRÁLOVO POLE,k.ú.Černá Pole,Přestavbové území Porgesova,třída generála Píky <.>
<br> Podle 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné
povahy účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky <.>
<br> Opatření obecné povahy statutárního města Brna č.412021 je k nahlédnutí na internetové adrese:
<br> povahy!
<br> Opatření obecné povahy statutárního města Brna č.4/2021 včetně dokladů o jeho pořízení bude po nabytí
účinnosti v souladu s 165 odst.1 zákona č.183/2006 Sb.k nahlédnutí na Magistrátu města Brna,Odboru
územního plánování a rozvoje,Kounicova 67 a dále na webových stránkách města...

Načteno

edesky.cz/d/4623962

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz