« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - M. Hübnerové, Hapalova, Horácké nám.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - M. Hübnerové, Hapalova, Horácké nám.
Magistrát města Brna
Odbordopravy B R N
<br> Č.J.: MMB/0191257/2021/KLI VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Brno,XXXX.XXXXSP.ZN.: XXXX/OD/MMB/XXXXXXX/XXXX/X TEL.IE-MAIL: 542 174612/ klimszova.gabrielabmo.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
- 4 -05- 2021
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správypodle 77 odst.1 písm.c) a podle 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemníchkomunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů(dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravskéhokraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno — město a Brno — venkov (dotčený orgán podleustanovení 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-58488-1IČJ-2021-0600D1,ze dne 20.04.2021,na základě žádosti žadatele:
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 OO Brno,iČ: 499 71 344
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích — místních komunikacích ul.Marie Hübnerové,Hapalova,Horácké náměstí
a Malíkova ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
z důvodu rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova 177016 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 10.05.2021 — 31.08.2021.Skutečný termín bude upřesněn
v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp.uzavírce
pozemní komunikace <.>
<br> Přechodné dopravní značení (dále jen „PDZ‘) B 28 „Zákaz zastavení“ se umístí dle 1 9a odst.4 zákona
Č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu nebo
omezení <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnos...

Načteno

edesky.cz/d/4623961

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz