« Najít podobné dokumenty

Městys Sněžné - Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - Sněžné úprava DS p.b. 116 - 131 ke Krátké, k.ú. Sněžné na Moravě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Sněžné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - Sněžné úprava DS p.b. 116 - 131 ke Krátké, k.ú. Sněžné na Moravě
Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor stavební a životního prostředí
<br> Vratislavovo náměstí 103 <,>
592 31 Nové Město na Moravě
<br> Č.j.: MUNMNM/5302/2021/18 Nové Město na Moravě 3.5.<.> 2021
<br> Tel.: 566 598 401
E-mail: pavel.mertlik@meu.nmnm.cz
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Výroková část:
<br> Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě,jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby"),kterou dne 25.2.2021 podala
EG.D,a.s <.>,IČ 28085400,Lidická č.p.1873/36,602 00 Brno <,>
kterou zastupují
EL projekty,s.r.o <.>,IČ 29311501,Náměstí č.p.80/4,594 01 Velké Meziříčí
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Sněžné úprava DS p.b.116 - 131 ke Krátké,k.ú.Sněžné na Moravě
(dále jen "stavba") na pozemcích st.p.28 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.30 (zastavěná plocha a
nádvoří),st.p.34 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.36 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.142
(zastavěná plocha a nádvoří),st.p.176 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.185 (zastavěná plocha a
nádvoří),st.p.279 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.280 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.281
(zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.56/2 (zahrada),parc.č.56/3 (zahrada),parc.č.56/7 (zahrada),parc <.>
č.63/5 (zahrada),parc.č.63/6 (zahrada),parc.č.640/17,parc.č.642/3 (zahrada),parc.č.642/6 (ostatní
plocha),parc.č.642/8 (orná půda),parc.č.642/10,parc.č.670/6 (ostatní plocha),parc.č.670/7
(zahrada),parc.č.670/8 ...

Načteno

edesky.cz/d/4623937

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Sněžné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz