« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Meluzínova - havárie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SIGNEX_Meluzinova_-_havarie.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br>
<br> Č.J.: MMB/0198969/2021/KLI VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0198969/2021/2 TEL./E-MAIL: +420 542 174 612/klimszova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.4 a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> bez předchozího vyjádření Policie ČR (viz odůvodnění) <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele:
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Meluzínova ve městě Brně podle výkresové dokumentace <,>
<br> která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu havárie kabelového vedení před objekty Meluzínova 1-9 <.>
<br> Stanovení je z důvodu havárie kabelového vedení a nutnosti jeho okamžitého odstranění vydáno
<br> dodatečně <.>
<br> Práce na odstranění havárie již proběhly v termínu 22.04.2021 - 23.04.2021 <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je dána na dobu nejdéle 60 dní,tj.nejdéle do 03.06.2021 <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> 1.Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu s příslušnými
<br> ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č...
Meluzinova_-_havarie_kabeloveho_vedeni.pdf
2021-05-04T10:05:02+0200
eSpis 7baa8f206bbb80537d90c1488bad6381902dbe2f
<br>
2021-05-04T10:10:35+0200
Ing.XXXXXX XXXX XXXaXXbXXXXfXXfXXXXdXfcffXXXXcfXXXXeXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4623272

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz