« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - Obec Střelice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Střelice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Střelice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Střelice
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z ROZPOCTU OBCE
<br> Smluvní strany:
<br> 1 <.>
<br> zastoupená:
<br> sídlo:
<br> IČ:
<br> DIČ:
<br> tel.:
<br> e-mail:
<br> bankovní spojení: běžný účet:
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> 2.zastoupená: sídlo:
<br> IČ :
<br> DIČ:
<br> tel.:
<br> e—mail:
<br> bankovní spojení: č.ú.: je/neníplátce DPH
<br> (dále jen „Příjemce“)
<br> Obec Střelice
<br> PaedDr.Zdeňkem Ondráškem,starostou obce nám.Svobody 1,664 47 Střelice
<br> 00282618
<br> CZOOZ82618
<br> 547 239 430
<br> strelice©streliceubmacz
<br> Komerční banka.a.s <.>
<br> 3025641/0100
<br> Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Střelice Danielem Kokorským
<br> Ant.Smutného XXX.664 47 Střelice 41539401
<br> 608 811 746
<br> svokolstrelice©centrumcz CSOB.a.s.212238862/0300
<br> uzavírají tuto
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
<br>.POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE
<br> _Článek 1.Učel dotace
<br> Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě individuální dotace (dále jen „dotace“) na účel určený žadatelem v žádosti : údržba budov,provoz oddílů,kulturní akce 90 000,-Kč,energie 90 000,- Kč,oprava podezdívky sokolovny ze strany hřiště 120 000,-Kč,zápůjčka umělé ledové plochy 100 000,— Kč.Poskytnutí dotace je vsouladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) <.>
<br> Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona <.>
<br> Článek II.Výše dotace
<br> Příjemci je poskytována dotace ve Výši: 400 000,- Kč (slovy: čtyřistatisíckorun českých) na účel uvedený v čl.1.této smlouvy <.>
<br> Článek 111.Způsob poskytnutí dotace
<br> Dotace bude poukázána jednorázov...

Načteno

edesky.cz/d/4622456


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz