« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - Obec Střelice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SRPZŠ Střelice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Střelice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SRPZŠ Střelice
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVVA O POSKYTNUTI DOTACE z ROZPOCTU OBCE
<br> Smluvní strany:
<br> 1 <.>
<br> zastoupená:
<br> sídlo:
<br> 1 Č:
<br> DIČ:
<br> tel.:
<br> fax:
<br> e-mail:
<br> bankovní spojení: běžný účet:
<br> (dále jen „poskytovatel“) a
<br> 2 <.>
<br> zastoupeno:
<br> sídlo:
<br> IČ:
<br> DIČ:
<br> tel.:
<br> e-mail:
<br> bankovní spojení: č.ú.:
<br> je/není plátce DPH
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> Obec Střelice
<br> PaedDr.Zdeňkem Ondráškem,starostou obce nám.Svobody 1,664 47 Střelice
<br> 00282618
<br> CZOO282618
<br> 547 239 430
<br> 547 239 423
<br> strelíce©streliceubmacz
<br> Komerční banka.a.s <.>
<br> 3025641/0100
<br> Sdružení rodičů a přátel Základní školy Střelice Miroslavou Hájkovou
<br> Komenského 585/2 „ 664 47 Střelice
<br> 68728158
<br> CZ68728158
<br> 607 972 067
<br> ČSOB 272 278 188/0300
<br> uzavírají tuto
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
<br> O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE
<br> [Článek 1.Učel dotace
<br> 1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě individuální dotace (dále jen.<.> dotace'“) na tyto účely: den dětí,sportovní den,vánoční dílny,školní ples,dýňová slavnost vcelkové výši
<br> 55 000,- Kč <.>
<br> 2.Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) <.>
<br> Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o tinanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů,veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona <.>
<br> Článek II.Výše dotace
<br> Příjemci je poskytována dotace celkem ve výši: 55.000,—Kč (slovy: padesátpěttisíckorun českých) na účely uvedeny v čl.1.této smlouvy <.>
<br> Článek III.Způsob poskytnutí dotace
<br> Dotace bude poukázána jednorázově bankov...

Načteno

edesky.cz/d/4622455


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz