« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Opatření obecné povahy č. 4/2021, Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM, MČ Brno-Královo Pole

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy č. 4/2021, Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM, MČ Brno-Královo Pole
Úřad městské části města Brna Brno 3m Mariánské nám.1,617 00 Brno
<br> _B-ŠĚQZŠZQI 131 Bjnlmlol
<br> Statutární město Brno Magistrát města Brna Odbor územního plánování a rozvoje
<br> ŠŠDOŠLO <.>
<br> č.j.MMB/0212537/2021
<br> Statutární město Brno,Magistrát města Brna,Odbor územního plánování a rozvoje
<br> oznamuje
<br> dle ust.& 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů vydání
<br>,OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č; 4/2021,<,> Změna Uzemního plánu města Brna B5/19-CM,MC BRNO-KRALOVO POLE,k.ú.Cerná Pole,Přestavbové území Porgesova,třída generála Píky
<br> Zastupitelstvo města Brna jako orgán oprávněný podle 5 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),ve znění pozdějších předpisů k vydávání změn platného Územního plánu města Brna (schválen usnesením Zastupitelstva města Brna dne 3.11.1994,ve znění pozdějších změn - dále též „Územní plán města Brna",popř.„ÚPmB"),na svém 28/26 zasedání konaném dne 20.4.2021 v souladu s 5 188 odst.3,5 54 odst.2 a 5 55 odst.2 stavebního zákona,5 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,s 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dálejen „správní řád“) ve spojení s ustanovením 5 188 odst.4 stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů,vydalo Změnu územního plánu města Brna B5/19—CM,MČ BRNO-KRÁLOVO POLE,k.ú.Černá Pole,Přestavbové území Porgesova,třída generála Píky <.>
<br> Podle 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po vwěšení této veřejné vyhlášky <.>
<br> Opatření obecné povahy statutárního města Brna č.4/2021 je k nahlédnutí na internetové adrese:
<br> https://upmb.brno.cz/platnv—uzemni—plan/zmenv—uzemního-planu/vvdane-zmenv—upmb-formou—opatreni-obecne- MLM
<br> \!
<br> Opatření obecné povahy statutár...

Načteno

edesky.cz/d/4622452

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz