« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Obecně závazná vyhláška obce Rokytá č. 3/2020, technoparty a veřejný pořádek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV obce Rokytá č.3/2020
Obec Rokyti Zastupitelstvo obce Rokyt6 Obecn6 zlvaznl vyhlASka obce Rokyt{ 8.3 I 2020,o stanoveni podminek pro poi6dani a prtb6h akci typu technoparty a o zabezpeceni mistnich zilleilitosti veiejn6ho poi6dku v souvislosti s jejich kon6nim Zastupitelstvo obce Rokyt6 se na sv6m zased6nl dne 19.10.2020 usnesenfm d.5ol2o2o usneslo vydat podle g 10 pism.a),b),g 35 a g 84 odst.2 pism,h) zakona c.12812000 Sb <.>,o obcich (obecni ziizeni),ve zn6n[ pozdej5ich piedpisfr,tuto obecn6 zdvaznou vyhl65ku (dale jen,<,> vyhl55ka"): et.r Cil a piedmdt vyhl65ky (1) Cilem teto vyhld5ky je vytvoieni opatieni smdiujicich k zabezpeceni mistnich z6leZitostl veiejn6ho poi6dku jako stavu,kterf umoZiuje pokojne souZitl obcanfr i nSv5tdvnik0 obce,k vytv6ieni piiznivych podminek pro Zivot v obci a k ochrand pr6va na pokojne bydleni a sp6nek,jakoZto sou66sti prdva na ochranu soukrom6ho a rodinn6ho Zivota.(2) Piedm6tem teto vyhla5ky je regulace dinnostl,kter6 by mohly naru5it veiejnf poi6dek v obci nebo byit v rozporu s dobnimi mravy,ochranou bezpednosti,zdravl a majetku,a stanoveni opatieni smeiujiclch k ochrand pied ndslednfmi Skodami a 0jmami pfrsobenlimi naru5ovdnlm veiejn6ho poi6dku na zAjmech chr6n6nlich obci jako 0zemnlm samospr6vnlim celkem v souvislosti s kon6nim akci typu technoparty (d6le jen,<,> akce") na 0zemi obce,a to zejm6na stanovenim povinnosti organizfltor&m a 0dastnikfim techto akci.etz Vymezeni dinnosti,kteri by mohla naru5it veiejnf poiidek v obci nebo bft v rozporu s dobnfmi mravy,ochranou bezpeinosti,zdravi a majetku Za 6innost,kter6 by mohla naru5it veiejnf poiddek v obci nebo bft v rozporu s dobnimi mravy,ochranou bezpednosti,zdravi a majetku,se povaZuje kondni akci typu technoparty na uzeml obce a aktivni ucast osob na takovfch akcich,zejmena je- li soucdsti techto akcl hlasit6 hudba (Zivit ci reprodukovan6) a je-li vyuZlvdno dal5ich svdtelnfch di hlukovfch efekt0.cl.g Vymezeni n6ktenich pojmfi (1) Akci se pro ridely teto vyhla5ky rozumi veiejnosti piistupnd hudebni ...

Načteno

edesky.cz/d/4619384

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz